Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorsootöö tunnustamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2013, 7

Noorsootöö tunnustamise kord

Vastu võetud 22.01.2013 nr 74

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

 (2) Kord reguleerib kandidaatide esitamist, hindamist ja eduka kandidaadi valikut Haljala valla noorsootöö preemiate väljaandmisel.

 (3) Tunnustatud isikule antakse valla tänukiri, meene ja tema nimi kantakse valla auraamatusse.

§ 2.  Tunnustamise kategooriad

 (1) Haljala valla poolt noorsootööga seotud isikuid tunnustatakse järgmistes kategooriates:
 1) pikaajaline panus noorsootöösse;
 2) aasta noorsootöötaja;
 3) aasta noor.

 (2) Pikaajaline panuse eest noorsootöösse tunnustatakse inimest:
 1) kes on pikaajaliselt panustanud ning aktiivselt arendanud noorsootöö valdkonda;
 2) kes on algatanud ja arendanud koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil;
 3) kes on/on olnud noorsootöötaja või tegelenud valdkonnas vabatahtlikuna;
 4) kes on tegutsenud noorsootöö alal vähemalt 10 aastat.

 (3) Aasta noorsootöötaja tiitel antakse inimesele:
 1) kes on jooksva aasta vältel silma paistnud ning häid töötulemusi saavutanud noorte- ja/või huvijuhina, olenemata tema töökohast ja töösuhtest noorsootöötajana (palgaline või vabatahtlik);
 2) kes on saavutanud väljapaistva(d) tulemus(ed) noortetöö hoogustamisel;
 3) kelle panus noorsootöö edendamisel oma piirkonnas ja/või kogu maakonnas on olnud märkimisväärne.

 (4) Tiitel „Aasta noor“ antakse noorele (vanuses 7-26 aastat, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib):
 1) kes on jooksva aasta vältel eriliselt silma paistnud ning häid tulemusi saavutanud noorsootöös (noorsootöö seaduse mõistes);
 2) kes on edukas ja eeskujuliku käitumisega;
 3) kes on pälvinud oma eakaaslaste/kolleegide/pedagoogide lugupidamise ning on oma saavutustega tuntud kohalikul tasandil.

§ 3.  Kandidaatide esitamine

 (1) Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

 (2) Isik võib esitada ka iseennast. Sel juhul tuleb tal taotlusvormile lisada soovituskiri kolmandalt isikult.

 (3) Esitatud kandidaat peab vastama kõikidele vastavas kategoorias ära toodud kriteeriumitele.

 (4) Kandidaatide esitamiseks tuleb esitada avaldus koos põhjendusega hiljemalt jooksva aasta 01. detsembriks paberkandjal Haljala Vallavalitsusele (Rakvere mnt 3, Haljala alevik 45301 märksõna "Noorsootöö tunnustamine") või elektrooniliselt e-posti aadressil haljala@haljala.ee

§ 4.  Kandidaatide hindamine ja valik

 (1) Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon hindab esitatud taotlusi ja valib saabunud taotluste hulgast välja kandidaadid tunnustamiseks.

 (2) Komisjon valib igas kategoorias välja esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi ja teeb vallavalitsusele ettepaneku nende tunnustamiseks.

§ 5.  Teavitamine

 (1) Lõplikust valikust teavitatakse kandidaate kaks nädalat enne tunnustusürituse toimumist.

 (2) Tunnustatute nimed avalikustatakse valla veebilehel ja ajalehes Haljala Valla Sõnumid.

§ 6.  Jõustumine


Määrus jõustub 15. veebruaril 2013.a.

Margus Punane
Volikogu esimees