PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kehtestamine

Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2014, 35

  Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 07.03.2011 nr 22

  Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamine algatati Alajõe Vallavolikogu 28. aprilli 2009. a. otsusega nr 17 „Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.
  Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamisele asudes moodustati kuue liikmeline juhtrühm. Peipsi järve äärse piirkonna ruumilise arengu kavandamine ja planeeringulahenduse väljatöötamine toimus meeskonnatööna, kuhu kaasati kohalik kogukond. Piirkonna keskkonnaväärtuste ja ruumiliste arengusuundade väljatöötamiseks ja kaardistamiseks korraldati töökoosolekuid ning lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalike arutelusid. Töökoosolekutest ja aruteludest võtsid osa aktiivsed vallaelanikud, ettevõtjad, vallavalitsuse spetsialistid ja konsultatsioonifirma esindajad. Piirkondlikest töökoosolekutest ja avalikest aruteludest teavitati maakonnalehes „Põhjarannik“ ning valla kodulehel. Protsessi jooksul tehti koostööd naaberomavalitsustega, erinevate huvigruppidega, ettevõtete ja ametkondadega, keda teavitati üldplaneeringu koostamisest, paluti protsessis osalema ja esitama omapoolseid lähtetingimusi eritähelepanu vajavate aspektide osas. Piirkondlikest keskkonnaväärtustest ja üldistest arengupõhimõtetest lähtuvalt sõnastati Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala ruumilise arengu eesmärgid.
  Üldplaneeringu koostamise protsessi käigus analüüsiti põhjalikult valla keskkonnaväärtusi, arutati läbi ning analüüsiti erinevaid arenguvõimalusi ja -ideid.
  Kaalutlemine ja üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivate mõjude hindamine on läbinud kogu üldplaneeringu koostamise protsessi, mille käigus analüüsiti, millised on üldplaneeringuga kavandatu kultuurilised ja sotsiaalsed mõjud ning kuidas kavandatu sobib looduskeskkonda. Läbi kaalutlemise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise on jõutud valda edendavate ning olemasolevaid keskkonnaväärtusi kõige enam arvestavate ja edasiarendavate lahendusteni.
  Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut koostades on lähtutud põhimõttest, et üldplaneeringu kõige olulisem eesmärk ja ruumilise arengu tingimus on tagada avalike huvide ja keskkonnaväärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamine ning keskkonnaväärtuste hoidmine ja edasiarendamine valla üldise arengu huvides neid väärtusi kahjustamata.
  Vastavalt Planeerimisseaduse § 17 lõike 2 punktile 2, 3 ja 6 esitas Alajõe Vallavalitsus üldplaneeringu kooskõlastamiseks naaberomavalitsustele (Illuka ja Iisaku Vallavalitsus), Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaamet Viru regioonile, Põllumajandusamet Viru keskusele, Muinsuskaitseametile ja Veeteede Ametile.
  Vastavalt Planeerimisseaduse § 17 lõike 3 punktile 2 määrab teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse maavanem. Ida-Viru maavanem määras täiendavalt Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kooskõlastajaks Ida-Eesti Päästekeskuse.
  Üldplaneeringu on kooskõlastanud märkusteta Illuka ja Iisaku vald, Muinsuskaitseamet ja Veeteede Amet. Üldplaneeringu on kooskõlastanud märkustega Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet Viru regioon, Põllumajandusamet Viru keskus ja Ida-Eesti Päästekeskus.
  Maavanema ja kooskõlastajate poolt esitatud põhjendatud soovitusi ja ettepanekuid on arvestatud ja üldplaneeringut korrigeeritud.
  Vastavalt Planeerimisseaduse § 18 lõikele 1, Alajõe Vallavolikogu 29.06.10.a. otsusega nr 36 võttis vastu Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja kuulutas välja üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu. Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 19. juulist 16. augustini 2010 ning avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu 16. septembril 2010 algusega kell 14.00 Alajõe kultuurimajas. Planeeringu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitati maakonnalehes „Põhjarannik“ (10.07.2010). Planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena ei jäänud lahendamata planeeringuvaidlusi. Vastavalt Planeerimisseaduse §23 lõikele 1 punktile 2 teostab järelevalvet üldplaneeringule maavanem. Maavanem andis 22.11.10 nr 1.2-38/4045-2 planeeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku planeeringu kehtestamiseks.
  Eeltoodu ning Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 alusel Alajõe Vallavolikogu määrab

  § 1.   Kehtestada Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering.

  § 2.   Määrus jõustub 10. märtsil 2011. aastal.

  Sergei Asmus
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json