SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2015, 32

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 28.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 23 lõike 1 ja § 42 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra (edaspidi: kord) eesmärgiks on luua võimalused Kuusalu valla elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks ja seeläbi nende elukvaliteedi parendamiseks.

  (2) Kord sätestab Kuusalu vallas makstavate sotsiaaltoetuste liigid ning nende saamise tingimused ja korra.

  (3) Käesoleva korra järgi makstavaid sotsiaaltoetusi võib vajadusel asendada olukorrale vastavate sotsiaalteenuste osutamisega.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) riskigruppi kuuluv isik või pere – vanemliku hoolitsuseta laps, lasterikas (kolme või enama lapsega) pere, seadusjärgsete ülalpidajateta üksi elav pensionär, raske või sügava puudega inimene või vähekindlustatud isik või pere;
  2) vähekindlustatud – isik või pere, kelle sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta kuus jääb alla kohaliku toimetulekupiiri;
  3) kohalik toimetulekupiir – vallavolikogu poolt kehtestatud leibkonna netosissetulekute piirmäär arvestatuna ühe inimese kohta kuus;
  4) leibkond – üksi elav isik või perekond või ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  5) vanemliku hoolitsuseta laps alaealine, kellel faktiliselt puuduvad mõlemad vanemad põhjusel, et vanemad on surnud, kohus on neilt võtnud ära vanema õigused või kasvatusõigused, vanemad on psüühilise erivajaduse tõttu paigutatud hoolekandeasutusse või vanemad viibivad kinnipidamisasutuses.

§ 3.   Sotsiaaltoetustele õigust omavad isikud

  (1) Käesolevas korras sätestatud tingimustel määratakse ja makstakse sotsiaaltoetusi Kuusalu valla elanikele, kes on kantud rahvastikuregistrisse Kuusalu valla aadressiga.

  (2) Vältimatu abi korras on sotsiaaltoetusi õigustatud taotlema ka sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 9 lõigetes 2-5 loetletud isikud.

§ 4.   Sotsiaaltoetuste andmete kandmine registrisse

  (1) Andmed sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kohta kantakse riiklikku sotsiaalregistrisse STAR.

  (2) Andmete kandmine registrisse ja andmete väljastamine registrist on kaitstud andmekogude seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse alusel.

2. peatükk Sotsiaaltoetuste liigid ja määrad 

§ 5.   Sotsiaaltoetused

  (1) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) osalustasu toetus;
  2) tervisetoetus;
  3) toidutoetus;
  4) toimetulekutoetus;
  5) vajaduspõhine peretoetus;
  6) vältimatu abi toetus.
  7) ühekordne toetus.

  (2) Sündmusepõhised sotsiaaltoetused on:
  1) aabitsatoetus;
  2) elluastumistoetus;
  3) hooldajatoetus;
  4) juubelitoetus
  5) jõulutoetus;
  6) kriisitoetus;
  7) lapsehoiutoetus
  8) lasterikaste perede toetus;
  9) matusetoetus;
  10) puuetega inimeste toetus;
  11) puuetega laste transporditoetus;
  12) sünnitoetus;
  13) töövihikutoetus.

  (3) Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad (v.a toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus) kehtestab Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi: volikogu).Vajadusel vaadatakse piirmäärad üle eelarveaasta alguses.

3. peatükk Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 6.   Osalustasu toetus

  (1) Osalustasu toetus on ette nähtud riskigruppi kuuluva pere lastele Kuusalu valla lasteaia, huvikooli või õpilaskodu omaosaluse hüvitamiseks.

  (2) Vormikohane avaldus toetuse saamiseks esitatakse hiljemalt igal aastal 15. septembriks õppeasutusele, kes edastab selle vallavalitsusele koos omapoolse seisukohaga. Huvikooli osalustasu hüvitamise avaldus esitatakse otse vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsus teeb otsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

  (4) Osalustasu toetus määratakse avalduse õigeaegsel esitamisel 1. septembrist 31. detsembrini ja 1. jaanuarist 31. augustini. Jaanuaris vaadatakse toetuse saajate nimekiri sotsiaalkomisjoni poolt uuesti üle ning vajadusel tehakse korrektiive (lõpetatakse toetuse maksmine või lisatakse uusi saajaid) vastavalt taotlejate majandusliku olukorra muutumisele.

  (5) Määratud toetuse piires tehakse tasaarveldus lapsevanema poolt makstava summa osas.

  (6) Muudes koolieelsetes lasteasutustes ja huvikoolides käivate laste toetamise erandjuhud otsustab vallavalitsus.

§ 7.   Tervisetoetus

  (1) Tervisetoetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele:
  1) retseptiravimite ostmiseks;
  2) tervishoiuteenuste (hooldamine/põetamine hoolekandeasutuses või hooldushaiglas, taastusraviteenus vms) saamiseks;
  3) abivahendite (prillid, proteesid, tehnilised abivahendid vms) omaosaluse maksmise hüvitamiseks ja hooldusvahendite ostmiseks (mähkmed, kilelinad jm voodihaige hooldamiseks vajalikud tarvikud);
  4) ravikindlustamata isikutele osutatud raviteenuste eest tasumiseks;
  5) haigete raviasutusse või tagasi toimetamiseks (edaspidi: haigetransport), kui isiku tervisliku seisundi tõttu on vajadus kasutada invatransporti.

  (2) Ravimi- ja hooldusvahendite hüvitise taotlemiseks esitatakse esmakordsel pöördumisel arstitõend, teiste tervisetoetuse liikide taotlemiseks esitatakse iga kord arstitõend, mis kinnitab tervishoiuteenuste, abivahendite või haigetranspordi vältimatut vajadust.

  (3) Tervisetoetuse taotlemisel lisatakse avaldusele ja ettenähtud arstitõenditele nimelised maksekviitungid tehtud kulutuste kohta. Arvesse võetakse avalduse esitamise kuupäevale eelnenud kolme kuu dokumente.

  (4) Erandkorras võib vallavalitsus ravimitoetust määrata ka arsti poolt väljastatud retsepti alusel, kui on võimalik eelnevalt välja selgitada ravimi maksumus. Sellisel juhul esitab toetuse saaja ostukviitungi pärast ravimi väljaostmist.

  (5) Tervisetoetus määratakse hoolekandeteenistuse poolt vastava esildisega ning väljamakse aluseks on kuludokumendid või teenuse osutaja poolt esitatud arve. Toetus kantakse taotleja poolt näidatud arvelduskontole.

  (6) Tervisetoetus makstakse välja pärast kulude tasumist tegelike kulutuste ulatuses, kuid mitte üle volikogu poolt kinnitatud piirmäära.

§ 8.   Toidutoetus

  (1) Kõigile Kuusalu valla teeninduspiirkonna koolides õppivatele üldhariduskoolide õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna.

  (2) Lisaks makstakse toidutoetust:
  1) Kuusalu valla riskirühma perede lastele, kes käivad lasteaias või õpivad kutseõppeasutuste päevases õppevormis;
  2) Kuusalu valla erivajadusega lastele, kes õpivad või käivad lasteasutuses väljaspool oma valda põhjusel, et kohapeal puuduvad neile sobivad arengu- ja õpivõimalused;
  3) kutseõppeasutuste õpilastele makstakse toidutoetust vaid juhul, kui neil ei ole kooli ees võlgnevusi.

  (3) Ametit õppivatele, muudes koolieelsetes lasteasutustes käivatele või erivajadustega lastele määratakse toidutoetus 15. septembriks esitatud avalduse põhjal 1. septembrist õppeperioodi lõpuni. Jaanuaris vaadatakse toetuse saajate nimekiri sotsiaalkomisjoni poolt uuesti üle ning vajadusel tehakse nimekirjades korrektiive (lõpetatakse toetuse maksmine või lisatakse uusi saajaid) vastavalt taotlejate majandusliku olukorra muutumisele või õppetööst osavõtule.

  (4) Toidutoetuse määramine valla lasteaedade lastele:
  1) vormikohane avaldus toetuse saamiseks esitatakse hiljemalt igal aastal 15. septembriks õppeasutusele, kes edastab selle vallavalitsusele koos omapoolse seisukohaga;
  2) vallavalitsus teeb otsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul;
  3) toidutoetust määratakse avalduse õigeaegsel esitamisel 1. septembrist 31. detsembrini ja 1. jaanuarist 31. augustini. Jaanuaris vaadatakse toetuse saajate nimekiri sotsiaalkomisjoni poolt uuesti üle ning vajadusel tehakse korrektiive (lõpetatakse toetuse maksmine või lisatakse uusi saajaid) vastavalt taotlejate majandusliku olukorra muutumisele;
  4) iga kuu viiendaks kuupäevaks esitavad lasteaiad vallavalitsusele toetust kasutanud laste nimekirja ja kulutatud toetusesumma eelnenud kuul;
  5) toetuseks kulunud summad kannab vallavalitsuse raamatupidamine igakuiselt lasteaedade toitlustuskuludest toidutoetuse kuludesse.

  (5) Toidutoetuse määramine ametit õppivatele lastele:
  1) toetust määratakse põhihariduse baasil ametit õppima asuvatele kuni 21-aastastele õpilastele;
  2) õpilane või lapsevanem esitab vallavalitsusele avalduse, millele on lisatud õppeasutuse tõend vastavas koolis õppimise kohta;
  3) toidutoetus ametit õppivatele lastele määratakse vallavalitsuse poolt sotsiaalkomisjoni ettepanekul avalduse esitamise kalendrikuust;
  4) toetuse summa kantakse igakuiselt saaja arvelduskontole pärast seda, kui kool on esitanud kirjaliku teate õpilase vähemalt rahuldava koolikohustuse täitmise kohta eelnenud kuul;
  5) toidutoetust ei maksta rohkem kui ühe kuu eest tagantjärele.

  (6) Toidutoetuse maksmine erivajadusega lastele:
  1) lapsevanem või lapse esindaja esitab vallavalitsusele avalduse koos lasteasutuse tõendiga, mis kinnitab lapsevanema kohustust osaleda lapse toidukulu tasumisel;
  2) toidutoetus erivajadustega lastele määratakse vallavalitsuse poolt sotsiaalkomisjoni ettepanekul;
  3) lapsele määratud toetusesumma piires tasutakse lasteasutuse poolt esitatud arved.

  (7) Toidutoetuse maksmine muudes koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele:
  1) lapsevanem või lapse esindaja esitab vallavalitsusele avalduse koos haridusasutuse tõendiga, millest nähtub lapsevanema poolt makstava toiduraha suurus;
  2) lapsele määratud toetusesumma piires tasutakse lasteasutuse või lapsevanema poolt esitatud arved.

§ 9.   Toimetulekutoetus

  Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

§ 10.   Vajaduspõhine peretoetus

  Vajaduspõhist peretoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

§ 11.   Vältimatu abi toetus

  (1) Vältimatu abi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele (toit, riietus, ajutine peavari) aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.

  (2) Vältimatu abi toetuse taotlemiseks esitatakse kirjalik avaldus hoolekandeteenistusele, kes kontrollib taotleja olukorra seisundit ning otsustab toetuse suuruse, kusjuures võimalusel tehakse raha väljamakse otse teenuse osutajale. Toetus määratakse hoolekandeteenistuse poolt vastava esildisega.

§ 12.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordset toetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele üldjuhul üks kord aastas majanduslike raskuste puhul erakorraliste väljaminekute hüvituseks.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane avaldus, kes määrab toetuse sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.

4. peatükk Sündmusepõhised sotsiaaltoetused 

§ 13.   Aabitsatoetus

  (1) Makstakse kõigile valla lastele, kes on Rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanikud, esmakordselt I klassi õppima asumisel Kuusalu valla teeninduspiirkonna koolides.

  (2) Valla teeninduspiirkonna koolide õpilaste toetus kantakse koolide esildise alusel õpilase seadusliku esindaja arvelduskontole.

  (3) Toetus makstakse lapsevanemale, kes on Rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik.

§ 14.   Elluastumistoetus

  (1) Elluastumistoetust makstakse vanemliku hoolitsuseta lastele iseseisva elu alustamisel.

  (2) Elluastuja avaldus koos dokumentidega, mis tõendavad iseseisva elu alustamise momenti, suunatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse põhjendatuse ja suuruse kohta.

  (3) Sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib toetada noort mitte rahaliselt, vaid iseseisva elu alustamiseks vajalike esemete muretsemisega.

§ 15.   Hooldajatoetus

  Hooldajatoetus on igakuiselt makstav toetus raske või sügava puudega 3-18-aastase lapse või täisealise inimese hooldajale, mida makstakse Kuusalu Vallavolikogu kehtestatud korra alusel.

§ 16.   Juubelitoetus

  (1) Juubelitoetust makstakse kõigile eakatele alates 80-ndast eluaastast igal nulli ja viiega lõppeval sünnipäeval. 100. eluaastast igal aastal sünnipäeva puhul.

  (2) Toetus kantakse valla hoolekandeteenistuse esildise alusel saaja arvelduskontole või makstakse välja sularahas, mille kätte toimetamise korraldab hoolekandeteenistus.

§ 17.   Jõulutoetus

  (1) Kõik Kuusalu valla eelkooliealised lapsed ning teeninduspiirkonna üldhariduskoolide õpilased (19-aastased k.a.), kelle elukoht on Rahvastikuregistri järgi Kuusalu vallas, saavad jõulutoetusena kommipaki.

  (2) Pakid ostetakse ühise hankena vallavalitsuse poolt ning toimetatakse kätte lasteasutuste kaudu.

  (3) Kodustele lastele korraldab pakkide kättesaamise valla haridusteenistus.

  (4) Eakatele alates 80-ndast eluaastast makstakse rahaline jõulutoetus, mis kantakse saaja arvelduskontole või toimetatakse kätte sularahas. Toetuse kättesaamise eest vastutab hoolekandeteenistus.

  (5) Eestkostel või lepingu alusel perekonnas hooldamisel olevatele lastele makstakse rahaline jõulutoetus, mis kantakse eestkostja või hooldaja arvelduskontole või toimetatakse kätte sularahas. Toetuse kättesaamise eest vastutab haridusteenistus.

§ 18.   Kriisitoetus

  (1) Kriisitoetust makstakse isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud hädaolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, äkilise haigestumise vms. tagajärjel.

  (2) Kriisitoetuse eraldamise aluseks on kannatanu või tema eest seisva kolmanda isiku avaldus, millele võimalusel lisatakse vastava ametkonna tõend kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks (politsei, tuletõrje, tervishoiuasutus vm).

  (3) Toetuse määrab vallavalitsus, käsitledes igat juhtumit eraldi. Vajadusel võib vallavalitsus suunata materjalid otsustamiseks vallavolikogu sotsiaalkomisjonile või volikogule.

§ 19.   Lapsehoiutoetus

  (1) Lapsehoiutoetusega kompenseeritakse lapse seadusliku esindaja toimetulekut või töötamist toetavaid teenuseid, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (2) Lapsehoiu toetus määratakse lapse seaduslikule esindajale:
  1) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja, aga on registreeritud teeninduspiirkonna järgse munitsipaallasteaia järjekorda;
  2) kui lapse hoiuteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis, aga valla teeninduspiirkonnas puuduvad sobivad arengu- ja õpivõimalused.

  (3) Toetusega kompenseeritavad teenused:
  1) lapsehoiuteenus – osutab lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba;
  2) päevahoiu teenus – osutab juriidiline isik, kelle põhikirjaline tegevus on lapse päevahoiu teenuse osutamine;
  3) eralasteaia teenus – eralasteaed on koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooli seaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav koolieelne lasteasutus;
  4) kooliks ettevalmistamise teenus – osutab füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kelle registreeritud/põhikirjaline tegevus on kooliks ettevalmistamise teenuse osutamine.

  (4) Õigustoetust taotleda tekib pärast vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemist ning alates lapsevanema poolt lasteaiale esitatud lasteaiakoha taotlemise avaldusel märgitud kuupäevast ja lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või õppima asumisel üldhariduskoolis. Vallavalitsusel on õigus määrata toetust ka lasteaiakoha taotluses märgitust varasema perioodi eest.

  (5) Toetuse taotleja esitab Kuusalu Vallavalitsusele:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse;
  2) isikut ning eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) lapse sünni tõendi (toetuse esmakordselt taotlemisel);
  4) omakäelise kinnituse selle kohta, et laps ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja;
  5) raske või sügava puudega lapse puhul rehabilitatsiooniplaani koopia ning arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse puude raskusastme kohta.

  (6) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus. Toetus määratakse avalduse esitamise või avaldusel märgitud hilisemast kuupäevast ja üldjuhul kalendriaasta lõpuni. Toetuse taotluse esitamise kuu eest määratakse toetus proportsionaalselt taotluse esitamise kuu kalendripäevade suhtes.

  (7) Toetuse väljamaksmine toimub kuludokumentide alusel. Raha kantakse kuludokumentide esitamisest 5 tööpäeva jooksul taotleja või tema poolt määratud isiku arvelduskontole. Teenuse osutajale toetust otse välja ei maksta.

  (8) Lapse toidukulud katab lapsevanem.

  (9) Lapsevanema minimaalne omaosalus teenuse eest tasumisel on võrdne valla koolieelsetes lasteasutustes kehtestatud kohatasu suurusega. Omaosaluse tasumine peab olema tõendatav.

  (10) Lapsehoiutoetuse määra kehtestab Kuusalu Vallavolikogu igaks eelarveaastaks. Raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamisel lisandub riigi poolt rahastatav osa, mille suuruse kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (11) Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki on õigus kasutada jooksva eelarveaasta 1. oktoobrist raske või sügava puudega lastele ja nende perede toimetuleku soodustamiseks, vajalike sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:
  1) haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse transpordikulude katmiseks;
  2) saatjale haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse transpordikulude katmiseks;
  3) koolivaheajal laagris osalemise toetuseks;
  4) isikliku abistaja ja tugiisiku pakkumiseks;
  5) perede nõustamise (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne) kulude katmiseks;
  6) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumiseks;
  7) lapsehoiuteenuse täiendavaks rahastamiseks;
  8) eluaseme kohandamiseks;
  9) muudeks teenusteks ja toetusteks, mis parandavad raske ja sügava puudega laste arengut ja pere toimetulekut.

§ 20.   Lasterikaste perede toetus

  (1) Lasterikaste perede toetust makstakse kõigile Kuusalu valla vähemalt kolmelapseliste perede ühes leibkonnas elavatele lastele nende 18-aastaseks (kaasa arvatud) saamiseni üks kord aastas.

  (2) Toetus makstakse välja lapse seadusliku esindaja avalduse alusel tema poolt näidatud arvelduskontole tingimusel, et taotleja ja lapsed omavad rahvastikuregistri järgi ühist sissekirjutus Kuusalu vallas.

§ 21.   Matusetoetus

  (1) Makstakse Kuusalu valla elanike registris olnud isiku surma korral tema matuse korraldajale avalduse alusel ja surma tõendi esitamisel.

  (2) Matusetoetust on õigustaotleda kuni kolm kuud surma registreerimisest.

  (3) Matusetoetus kantakse saaja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

§ 22.   Puuetega inimeste toetus

  (1) Toetus on ette nähtud raske ja sügava puudega isikute toimetuleku soodustamiseks ning seda võib maksta:
  1) toimetulekuks vajaliku õpetuse või tõlketeenuse saamiseks;
  2) rehabilitatsiooniteenuse saamiseks;
  3) elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks;
  4) võimaluste loomiseks kutseõppe või töökoha saamiseks;
  5) tugiisiku või isikliku abistaja saamiseks.

  (2) Toetuse taotlemiseks on vajalik puudega inimese või tema esindaja avaldus, millele lisatakse rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul), pere- või eriarsti soovitus ja/või hooldusvajaduse hindamise materjal, millest tuleneb konkreetse abi vajadus.

  (3) Toetuse määramiseks teeb vallavalitsusele ettepaneku volikogu sotsiaalkomisjon. Toetuse menetlemise materjalidele lisatakse kulutusi tõendavad dokumendid.

§ 23.   Puuetega laste transporditoetus

  (1) Puuetega laste transporditoetust makstakse erivajadusega lapse lähedastele lapse kooli või koolieelsesse lasteasutusse toimetamiseks (edaspidi: koolitransport), kui ühistranspordi kasutamine ei ole haiguse või puude tõttu võimalik.

  (2) Koolitranspordi toetuse taotlemiseks lisatakse avaldusele lasteasutuse tõend ja lapse kohta väljastatud arstliku ekspertiisi või nõustamiskomisjoni otsus.

  (3) Koolitranspordi puhul hüvitatakse üldjuhul sõitmiseks kuluva kütuse arvestuslik maksumus. Lapsevanema soovil kantakse toetus vallavalitsuse korralduse alusel igakuise maksena lapsevanema või lapse tegeliku transporditeenuse osutaja arvelduskontole.

§ 24.   Sünnitoetus

  (1) Makstakse lapse sünni puhul üldjuhul lapse emale, kui lapse ema on olnud Kuusalu valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi.

  (2) Sünnitoetust makstakse lapse emale ka juhul, kui lapse isa on olnud Kuusalu valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse ema on valla elanikuks registreeritud enne lapse sündi.

  (3) Toetus makstakse kahes võrdses osas: I osa toetusest makstakse kuni 3 kuud peale lapse sündi. Sünnitoetuse II osa makstakse lapse 1 aastaseks saamise kuul sünni järgselt tehtud toetuse avaldusel märgitud viisil, kui laps on jätkuvalt olnud aasta jooksul Rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik. Juhul, kui sünnitoetuse teine osa soovitakse kanda mõnele teisele arvelduskontole, siis tuleb sellest vallavalitsust teavitada enne lapse aastaseks saamist.

  (4) Toetus kantakse haridusteenistuse esildise alusel saaja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

§ 25.   Töövihikutoetus

  Töövihikutoetus on ette nähtud kõigile Kuusalu valla õpilastele I kuni XII klassis vajalike töövihikute kogumaksumuse hüvitamiseks Kuusalu valla teeninduspiirkonna koolides.

5. peatükk Sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 26.   Sotsiaaltoetuse taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetusi määratakse taotleja avalduse või vastava teenistuse poolt koostatud esildise alusel. Avalduste ja esildiste vormid töötab välja hoolekandeteenistus ja kinnitab vallavalitsus.

  (2) Sotsiaaltoetuse taotleja võib olla toetusele õigust omav isik või tema esindajana kolmas isik (hooldaja või eestkostja, õpetaja, sotsiaaltöötaja, perearst jne), kui ta tunnetab toetusevajadust ja kui õigust omav isik ise ei ole taotlemiseks võimeline.

§ 27.   Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) vormikohane avaldus;
  2) isikut tõendav dokument esmakordsel pöördumisel;
  3) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel andmed leibkonna sissetulekute kohta (palgatõend, pangaväljavõte vms);
  4) kulutusi tõendavad dokumendid hüvitiste saamiseks;
  5) arvesse võetakse avalduse esitamise kuupäevale eelnenud kolme kuu dokumente.

§ 28.   Andmete õigsus

  (1) Sotsiaaltoetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest oma allkirjaga.

  (2) Vallavalitsusel on õigus ja kohustus kahtluse korral andmeid kontrollida, hankida taotleja kohta lisainformatsiooni ning nõuda täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

  (3) Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamise korral katkestatakse taotluse menetlemine, valeandmete alusel määratud sotsiaaltoetused kuuluvad tagasimaksmisele.

§ 29.   Sissetulekute arvestamine

  (1) Sissetulekute kindlaksmääramisel võetakse arvesse leibkonna kõigi liikmete taotlemisele eelnenud kolme kuu sissetulekud, millest on maha arvatud riiklikud maksud.

  (2) Leibkonna sissetulekute arvutamisel võidakse arvesse võtta ka taotlejast eraldi elava lähisugulase sissetulekuid, kui ta perekonnaseadusest tulenevalt on kohustatud taotlejat või tema perekonda ülal pidama.

  (3) Sissetulekute hulka ei loeta käesoleva korra järgi saadud sotsiaaltoetusi, peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust, üksikvanema lapse toetust, ajateenija lapse toetust, eestkostel või hooldusel oleva lapse toetust ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a hooldajatoetus.

§ 30.   Taotluste läbivaatamine ja otsustamine

  (1) Avaldus esitatakse vallavalitsusele, kes vajadusel suunab materjalid arvamuse saamiseks volikogu sotsiaalkomisjonile.

  (2) Sotsiaalkomisjon vaatab taotluste materjalid läbi ja teeb kaalutlusotsuse alusel vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks või tagasilükkamiseks.

  (3) Toetuse määramisest riskigruppi kuuluvale isikule või perele võib keelduda kui:
  1) sotsiaalkomisjon leiab, et taotleja sissetulekud või tema ja ta perekonna omandis/ kasutuses olev vara tagavad toimetulekuks piisavad vahendid;
  2) taotleja ei esita hoolekandeteenistuse poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast töötukassateenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
  4) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  5) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
  6) taotlejal on taotluse (v.a. matusetoetus) esitamise hetkel võlgnevus Kuusalu Vallavalitsuse või selle allasutuse ees.

  (4) Tagasilükatud taotluse esitajale teatatakse taotluse tagasilükkamise põhjus kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

  (5) Vallavalitsusel on õigus erandina menetleda käesolevas korras määratud tähtaegadest hiljem laekunud taotlusi ja määrata sotsiaaltoetusi käesoleva korraga määratlemata juhtudel.

  (6) Vallavalitsus võib sotsiaalkomisjoni ettepanekul otsustada erandina toetuse maksmise leibkondadele, kelle sissetulekud ületavad kohalikku toimetulekupiiri, kuid toetus on hädavajalik leibkonna iseseisva toimetuleku säilitamiseks ja hoidmaks ära abituse tekkimist.

§ 31.   Sotsiaaltoetuste maksmine

  (1) Sotsiaaltoetus kantakse saaja isiklikule arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

  (2) Taotleja isikliku avalduse alusel või sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib raha üle kanda mitte toetuse saajale, vaid maksta kolmandale isikule tšekkide või arvete tasumiseks toetuse saajale osutatud teenuste või müüdud kaupade eest (eluasemekulud, koolilõuna, lasteaiamaks, ostetud kaubad või muud eluliselt vajalikud kulud), samuti maksta määratud summa välja osade kaupa.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 32.   Kontroll ja järelevalve

  Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja arvestust peab vallavalitsus.

§ 33.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määrus nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 34.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json