Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vara valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2015, 50

Vara valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 28.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkti 1, § 38 lõigete 1 ja 3 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vara valla 2015. aasta koondeelarve (lisatud)

§ 2.  Volitused vallavalitsusele

  Vallavalitsusel on lubatud kinnitada alaeelarved detailsemas jaotuses: personalikulud, majandamiskulud ja antud toetused.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuar 2015. a.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Lisa 1 Vara valla 2015. aasta koondeelarve

Lisa 2 Seletuskiri Vara valla 2015. aasta eelarve juurde