Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 7

Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri

Vastu võetud 27.01.2015 nr 1
RT IV, 30.01.2015, 55
jõustumine 02.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT IV, 09.02.2018, 312.02.2018; määruses on läbivalt asendatud sõna "kommunaalamet" sõnadega "ehitus- ja kommunaalamet" vastavas käändes
10.09.2019RT IV, 24.09.2019, 127.09.2019; määruses on läbivalt asendatud sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes

Määrus kehtestatakse “Liiklusseaduse“ § 12 lõike 1, “Teeseaduse“ § 33 lõigete 2 ja 3, § 36 lõike 1, § 37 lõike 1 punktide 1 ja 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Viimsi valla territooriumil asuva avalikult kasutatava tee või avalikus kasutuses oleva eratee (edaspidi tee), teelõigu, parkla või väljaku täieliku või osalise ajutise sulgemise korra seoses avaliku ürituse korraldamise, ehitus-, avarii- või remonttöö või muu tegevusega.

  (2) Eeskirja ei kohaldata teehooldustöödele teeseaduse § 17 lõike 31 tähenduses, ega peatumisele, parkimisele ja liiklusõnnetusele liiklusseaduse tähenduses.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik üritus – spordi-, kultuuri- või meelelahutusüritus, avalik koosolek või muu selline üritus, mille korraldamiseks on väljastatud avaliku ürituse luba;
  2) avariitöö – tehnovõrgu või muu rikke korral tehtav ettenägematu töö või hoonelt lume, jääpurikate või muude kukkumisohtlike osade kõrvaldamine, millest on asjaomaseid ametiasutusi teavitatud käesoleva määrusega kehtestatud korras;
  3) suletav ala – tee, teelõik, parkla või väljak, mille täielikku või osalist sulgemist sulgemisloa taotleja taotleb ja mis suletakse sulgemisloa alusel;
  4) sulgeja – füüsiline või juriidiline isik, kellele on antud sulgemisluba ja kelle tegevusega kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline ajutine sulgemine;
  5) sulgemisloa taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielikku või osalist ajutist sulgemist;
  6) sulgemisloa taotlus – taotlus, mille taotleja esitab tee, teelõigu, parkla või väljaku täieliku või osalise ajutise sulgemise loa saamiseks eeskirjaga kehtestatud vormil ja millele lisatakse vajaduse korral maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kulude kandmisest vabastamise taotlus;
  7) sulgemisluba – Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ehitus- ja kommunaalosakonna (edaspidi ehitus- jakommunaalisakond) antud luba tee, teelõik, parkla või väljak täielikult või osaliselt ajutiselt sulgeda;
  8) teedegrupp – loetelu teedest, mis on kehtestatud Viimsi Vallavolikogu määruse „Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks” lisaga 1.

§ 3.   Sulgemisloa väljastaja

  (1) Sulgemisloa väljastamise otsustab korraldusega vallavalitsus, kui esimesse teegruppi kuuluv sõidutee suletakse osaliselt või täielikult avaliku ürituse ettevalmistamiseks või läbiviimiseks.

  (2) Sulgemisloa väljastab ehitus- ja kommunaalosakond:
  1) kui ehitus-, avarii- või remonttööga kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline sulgemine;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetamata juhtudel avaliku ürituse loa esitamisel. Sellisel juhul tehakse sulgemisloa paremasse ülemisse nurka märge „Kehtib koos avaliku ürituse loaga”.

§ 4.   Sulgemisloa taotlemine

  (1) Sulgemisloa taotleja esitab ehitus- ja kommunaalosakonnale sulgemisloa taotluse, mis on kehtestatud käesoleva eeskirja lisas 1.

  (2) Sulgemisloa taotlus esitatakse järgnevatest tähtaegadest lähtuvalt:
  1) esimesse teegruppi kuuluva tee või teelõigu sulgemisel laiusega üle 50%, vähemalt kakskümmend kalendripäeva enne sulgemise kavandamist;
  2) esimesse teegruppi kuuluva tee või teelõigu sulgemisel, kui sulgemisega kaasneb ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamine või kui koos sulgemisloa taotlusega esitatakse maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kuludest vabastamise taotlus, vähemalt viisteist kalendripäeva enne sulgemise kavandamist;
  3) parkla või väljaku sulgemisel või käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata juhtudel tee või teelõigu sulgemisel, vähemalt seitse kalendripäeva enne sulgemise kavandamist.

  (3) Sulgemisloa taotleja peab sulgemisloa taotluses näitama ära järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimi, isiku- või registrikood, telefoninumber või e-posti aadress);
  2) suletava ala võimalikult täpne asukoht (maaüksuse aadress või tänav, majanumber või -numbrid);
  3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  4) sulgemise põhjus;
  5) taotleja kinnitus, et ta teavitab pärast sulgemisloa saamist kõiki isikuid ja asutusi, keda sulgemine otseselt puudutab;
  6) sulgemise eest vastutava isiku nimi, töökoht, telefoninumber ja e-posti aadress.

  (4) Kui liikluse ümberkorraldamisega kaasnevad kulud, peab sulgemisloa taotleja ehitus- ja kommunaalosakonna nõudmisel lisama sulgemisloa taotlusele garantiikirja, milles kinnitab asjaomaste kulude hüvitamist.

  (5) Sulgemisloa taotleja lisab sulgemisloa taotlusele liikluskorralduse skeemi, mis vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprill 2003 määrusele nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

  (6) Sulgemisloa taotleja kooskõlastab vajaduse korral liikluskorralduse skeemi ja ühissõidukite ümbersõiduskeemi lisaks ehitus- ja kommunaalosakonnale järgmiste juriidiliste isikute ja asutustega:
  1) Viimsi valla avaliku bussiliiniveo korraldaja;
  2) Politsei- ja Piirivalveamet;
  3) Päästeamet.

  (7) Sulgemisloa taotleja võib liikluskorralduse skeemi kooskõlastada enne ehitus- ja kommunaalosakonnale esitamist käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juriidiliste isikute ja asutustega.

  (8) Ehitus- ja kommunaalosakonna nõudmisel esitab sulgemisloa taotleja sulgemisaja põhjendamiseks tööde või ürituse ajakava. Ehitus- või remonttööde puhul on ehitus- ja kommunaalosakonnal põhjendatud juhtudel õigus nõuda ajutise sulgemisloa taotlejalt tööde tegemist puhkepäeviti või ööpäev läbi, kui sellega ei häirita ümberkaudsete elanike öörahu.

§ 5.   Sulgemisloa väljastamine

  (1) Ehitus- ja kommunaalosakond väljastab sulgemisloa hiljemalt sulgemisele eelnevaks tööpäevaks. Juhul, kui ehitus- ja kommunaalosakond keeldub sulgemisloa väljastamisest, teavitab ta sellest sulgemistaotluse esitajat hiljemalt 4 kalendripäeva enne planeeritava sulgemise algust.

  (2) Käesoleva eeskirja paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud juhtudel valmistab ehitus- ja kommunaalosakond ette vallavalitsuse korralduse eelnõu ning esitab selle vallavalitsuse istungile.

  (3) Sulgemisloa vormile kantakse andmed suletava ala ja sulgemise aja kohta ning sulgeja kohustused liiklusohutuse ja heakorra tagamisel.

§ 6.   Sulgeja kohustused

  Sulgeja on kohustatud:
  1) tähistama suletava ala ehitus- ja kommunaalosakonnaga kooskõlastatud liikluskorralduse skeemi kohaselt, sealhulgas paigaldama suletava ala lähedusse vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja teabetahvli, mis vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003 määrusele nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”;
  2) suletaval alal ja ühe meetri ulatuses suletavast alast või paigaldatud piiretest järgima Viimsi valla heakorra eeskirja;
  3) pärast sulgemise lõpetamist kõrvaldama ajutised märgid ja piirded ning heakorrastama eelnevalt suletud ala;
  4) hüvitama sulgemisega kaasnevad liikluse ümberkorraldamise kulud. Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada sulgeja liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude hüvitamisest;
  5) ehitus- ja kommunaalosakonna nõudmisel vallaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste puhul töötama puhkepäeviti või ööpäev läbi, kui sellega ei häirita ümberkaudsete elanike öörahu;
  6) teavitama sulgemisest isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavaid elanikke ja seal asuvaid ettevõtteid ja asutusi;
  7) tagama jalakäijate ja sõidukite juurdepääs sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele, asutustele ja elamutele;
  8) sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse saamisel võtma kohe tarvitusele kõik abinõud sulgemise lõpetamiseks;
  9) võimaldama sulgemisloa või selle koopia ning liikluskorralduse skeemiga tutvuda ka suletaval alal.

§ 7.   Sulgemisloa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsuse põhjendatud otsusega võib sulgemisloa andmisest keelduda:
  1) isikule, kes on jätnud tasumata teede ja tänavate sulgemise maksu Viimsi Vallavolikogu kehtestatud määrades ja korras;
  2) kui jooksva aasta jooksul on taotlejale antud sulgemisluba tunnistatud kehtetuks käesoleva eeskirja paragrahv 8 punktide 1, 2 või 3 alusel.

  (2) Ehitus- ja kommunaalosakond otsustab sulgemisloa väljastamisest keeldumise, kui:
  1) isik on rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) samas piirkonnas varem lubatud sulgemise tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;
  3) muudel käesolevas paragrahvis kirjeldamata juhtudel.

§ 8.   Sulgemisloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  Sulgemisloa väljastaja põhjendatud otsusega võib loa peatada või kehtetuks tunnistada, kui:
  1) sulgeja on esitanud sulgemisloa taotluses valeandmeid;
  2) sulgeja ei täida sulgemise korraldamisel Eesti Vabariigi ja Viimsi valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või sulgemisloa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  3) sulgeja ei järgi töö või ürituse ajakava või keeldub põhjuseta ööpäev läbi või puhkepäeviti töötamisest;
  4) sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.   Sulgemine avariitöö korral

  (1) Tehnovõrgu ja muust avariist on asjaomase hoone või rajatise valdaja kohustatud kohe teavitama Politsei- ja Piirivalveametit, ehitus- ja kommunaalosakonda, valla infotelefoni ning vajaduse korral kutsuma kohale nende esindaja. Jääpurikate, lume ja muude kukkumisohtlike osade eemaldamise kohast ja ajast tuleb teavitada üksnes ehitus- ja kommunaalosakonda.

  (2) Kui avariitöö toimub väljaspool tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal ja sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tee täielik sulgemine liikluseks, teavitab sulgeja Politsei- ja Piirivalveametit ja Viimsi valla avaliku bussiliiniveo ettevõtte dispetšerteenistust.

  (3) Turvalisuse tagamiseks avariitöö korral tuleb rakendada teetöödel liikluskorraldusele kehtestatud nõudeid.

  (4) Kui avariitöö kestab üle kahe ööpäeva (48 tunni), tuleb hoone või rajatise valdajal taotleda sulgemisluba eeskirja §-s 4 sätestatud korras.

§ 10.   Sulgemise lõpetamine enne tähtaega ja sulgemisloa pikendamine

  (1) Sulgemise lõpetamisel enne tähtaega peab sulgeja sulgemisloa väljastajat koheselt teavitama kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis. Kui sulgemine lõpetatakse enne tähtaega, on sulgejal õigus saada enammakstud osa teede ja tänavate sulgemise maksust tagasi Viimsi Vallavolikogu kehtestatud määrades ja korras, esitades tee sulgemise maksu tagastusnõude taotluse.

  (2) Kui tee sulgemise vajadus kestab plaanitust kauem, teavitab sulgeja taotluse pikendamisest ehitus- ja kommunaalosakonda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui pikendamine on põhjendatud ja tuleneb objektiivsetest asjaoludest, pikendab ehitus- ja kommunaalosakond sulgemisluba. Ehitus- ja kommunaalosakonnal on õigus eeskirja §-s 8 toodud aluste ilmnemisel sulgemisloa pikendamisest keelduda.

§ 11.   Vastutus eeskirja rikkumise eest

  (1) Eeskirja rikkuja kannab vastutust Teeseadusega ettenähtud korras.

  (2) Eeskirja nõuete täitmist kontrollivad vastavalt oma pädevusele ehitus- ja kommunaalosakond, järelevalveosakond ning Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT IV, 24.09.2019, 1 - jõust. 27.09.2019]

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Taotlus tee ajutiseks sulgemiseks

Lisa 2 Tee ajutise sulgemise luba
[RT IV, 24.09.2019, 1 - jõust. 27.09.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json