SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2018, 1

Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Rakvere valla eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut.

  (2) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline hüvitis.

  (3) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

  (4) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid isiku suutlikkuse suurendamiseks;
  3) nõustatakse isikut abimeetme valikul vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5) kaasatakse abi andmisel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Rakvere vald või isikul, kes abi vajamise ajal viibib Rakvere valla haldusterritooriumil.

  (2) Isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Rakvere vald, osutatakse sotsiaalhoolekandelist abi kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

  (3) Vältimatut abi on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Rakvere vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Rakvere valla haldusterritooriumil.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 

§ 5.   Sotsiaaltoetuste liigid

  Rakvere valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad abivajadusest mittesõltuvateks ja sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

§ 6.   Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

  (1) Abivajadusest mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigustekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Abivajadusest sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigustekib vähekindlustatud isikutel või peredel.

  (3) Vähekindlustatud isik või pere on:
  1) üksinda elav isik, kelle netosissetulek ühes kuus on väiksem kui 80% kehtivast miinimumpalgast;
  2) last kasvatav üksikvanem, kelle pere netosissetulek ühes kuus on alla 600 euro;
  3) kahe- või enama pereliikmega pere, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta kuus on alla poole kehtivast miinimumpalgast.

§ 7.   Abivajadusest mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Abivajadusest mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) õppetoetused;
  4) ühekordsed toetused;
  5) hooldajatoetus;
  6) hooldajatoetus puudega lapse vanemale.

§ 8.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigustaotleda lapse seaduslikul esindajal, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris vähemalt üks kuu enne lapse sündi registreeritud Rakvere vald.

  (2) Toetus makstakse ühele vanemale pärast lapse sünni registreerimist. Isikul on õigus esitada taotlus toetuse saamiseks kolme kuu jooksul pärast lapse sündi.

  (3) Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga lapse eest.

  (4) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult või suri enne sünni registreerimist.

§ 9.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isikule, kes korraldab surnud isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Rakvere vald, matused.

  (2) Matusetoetust makstakse taotleja avalduse alusel. Avaldusega tuleb esitada surmatunnistuse koopia.

§ 10.   Õppetoetused

  (1) Lasteaia toitlustustoetus määratakse lapse seaduslikule esindajale, kelle kaks või enam last õpivad Rakvere valla lasteaedades.

  (2) Ranitsatoetust makstakse esmakordselt kooli mineva lapse seaduslikule esindajale avalduse alusel. Põhjendatud kahtluse korral, et toetust ei kasutata sihipäraselt, eraldatakse pere lapsele koolitarvete ja kooliks vajalike esemete komplekt toetusega võrdses rahalises väärtuses.

  (3) Gümnaasiumitoetust makstakse Eestis asuva gümnaasiumi statsionaarses õppevormis õppiva õpilase õpingutega seotud kulutuste katmiseks. Õpilase õppimist gümnaasiumis tõendab vastav kanne Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (4) Gümnaasiumitoetuse saamiseks esitab lapsevanem või täisealine õpilane vallavalitsusele avalduse.

  (5) Gümnaasiumitoetust makstakse kaks korda õppeaastas, so oktoobris ja jaanuaris.

§ 11.   Ühekordne toetus

  Ühekordse toetuse suuruse määrab Rakvere Vallavalitsus sotsiaaltööspetsialisti või tema asendaja ettepanekul:
  1) isiku põhjendatud avalduse alusel, õnnetusjuhtumi või mõne muu asjaolu tagajärjel põhjustatud toimetulekuraskuste ületamiseks;
  2) erandkorras toimetulekuprobleemide leevendamiseks. Toetuse määramine või sellest ilmajätmine otsustatakse Rakvere Vallavalitsuse kaalutlusotsusega;
  3) jõulukingituseks eelkooliealistele lasteaias mittekäivatele lastele ja vanemliku hoolitsuseta lastele ning eakatele 80-ndast eluaastast;
  4) sünnipäevaks (rahaline toetus või lilled ja õnnitluskaart) vanemliku hoolitsuseta asenduskodus viibivatele lastele.

§ 12.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust makstakse raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajale, kui hooldaja ja hooldatava elukohad on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Rakvere valda.

  (2) Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kellele on määratud raske või sügav puue ning kelle hoolduse saavad tagada hooldatava seadusjärgsed ülalpidajad (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, täisealine lapselaps).

  (3) Seadusjärgsele ülalpidajale võib hooldajatoetuse määrata Rakvere Vallavalitsus erandkorras.

  (4) Sügava puudega isiku hooldajale makstakse toetust 100% ja raske puudega isiku hooldajale 60% riigieelarvega kehtestatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast.

  (5) Ühele hooldajale makstakse toetust kuni kahe raske puudega hooldatava hooldamise eest.

  (6) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust ning järgnevatel juhtudel:
  1) hooldaja loobub hooldamisest;
  2) hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
  3) hooldatava elama asumisel teise omavalitsusse;
  4) hooldatava surma korral.

§ 13.   Hooldajatoetus puudega lapse vanemale

  (1) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega lapse ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa käia tööl puudega lapse hooldamise tõttu ning kui puudega lapse hooldust ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetuse suurus on 40 eurot kuus;

  (3) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine lõpetakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust ning järgnevatel juhtudel:
  1) hooldusvajadus on lõppenud;
  2) hooldajatoetuse saaja asub tööle või lahkub teise omavalitsusse.
  3) hooldatava surma korral.

§ 14.   Abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

  Abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) toetus vanglast vabanenule;
  2) küttetoetus;
  3) tervisetoetus;
  4) kooli- ja lasteaiatoetus;
  5) hooldekodu kohamaksutoetus.

§ 15.   Toetus vanglast vabanenule

  Vanglast vabanemisel makstakse isikule toimetulekuga seotud kulude katmiseks toetust üks kord aastas 30 eurot.

§ 16.   Küttetoetus

  Makstakse eluruumi küttekulude hüvitamiseks kütteperioodil:
  1) keskkütte, õhksoojuspumba või elektrikütte kasutamisel on hüvitise suurus kuni 200 eurot;
  2) puukütte tarbimise korral antakse avalduse esitajale üks kord aastas 200 euro väärtuses küttepuid.

§ 17.   Tervisetoetus

  Makstakse transpordi, retseptiravimite ja abivahendite kulude hüvitamiseks:
  1) hüvitatakse retseptiravimeid kaks korda aastas, ühe toetuse suurus kuni 50 eurot;
  2) hüvitatakse prilliklaaside maksumus üks kord aastas, toetuse suurus kuni 50 eurot;
  3) hüvitatakse puudega isikule abivahendi rentimine või ostmine üks kord aastas, toetuse suurus kuni 100 eurot;
  4) hüvitatakse ratastooli soetamisel puudega isikule tema omaosaluse maksumus summas kuni 250 eurot;
  5) hüvitatakse puudega isikule arsti juurde või ravile sõitmise transpordikulu üks kord aastas kuni 50 eurot.

§ 18.   Kooli- ja lasteaiatoetus

  (1) Makstakse õppetöös osalemise kulude hüvitamiseks:
  1) toetus lapse lasteaiatoidu maksumusele 100% ulatuses;
  2) toetus gümnaasiumis või ametikoolis õppiva õpilase õpilaskodu kohamaksukuludele 100% ulatuses;
  3) toetus üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste kooliga seotud kuludele (koolitarbed, riided, jalatsid, huvikoolis osalemine, klassiekskursioon) kuni kaks korda aastas, kuni 60 eurot iga õppiva lapse kohta aastas.

  (2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud toetused määratakse õppeaastaks ja kantakse teenuse osutaja arvelduskontole.

§ 19.   Hooldekodu kohamaksu toetus

  (1) Osaline või täielik toetus hoolduskulude katmisel määratakse üldtüüpi hooldekodudesse paigutatud pidevat hooldust vajava vähemalt 18-aastase raske või sügava puudega isiku või vanaduspensionäri ülalpidamiseks, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ning kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

  (2) Erandkorras määratakse hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude maksmine valla eelarvest seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul, kes ei ole suutelised ise hooldama või ülalpidamiskulusid tasuma ning kelle pere on madala sissetulekuga.

  (3) Hooldekodu kohamaksu tasumise kohustus on vallavalitsusel, hooldataval (pension, säästud, vara) ja seadusjärgsetel ülalpidajatel. Konkreetsed osaluse suurused kinnitab Rakvere Vallavalitsus.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

§ 20.   Sotsiaalteenuste liigid

  Rakvere Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) lapsehoiuteenus.

§ 21.   Hindamiskohustus abi määramiseks

  (1) Rakvere Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja määrab vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (3) Abi osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduv hindamine.

§ 22.   Tasu sotsiaalteenuste eest

  (1) Käesolevas korras nimetatud sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu. Hinnad sotsiaalteenustele kehtestab hinna Rakvere Vallavalitsus.

  (2) Rakvere Vallavalitsus võib põhjendatud otsusega vabastada isiku täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust vajava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 23.   Koduteenus

  (1) Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

§ 24.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Teenuse osutaja koostab 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest arvates teenuse saajale hooldusplaani.

§ 25.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse määramine

  (1) Rakvere Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga või juhul, kui teenuse saaja pole kontaktne, teenuse rahastajaga teenuse osutamise halduslepingu.

  (2) Hooldekodu kohamaksu toetuse määramine on reguleeritud käesoleva korra § 19 alusel.

§ 26.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

§ 27.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealise isiku hooldus on sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes raske või sügava puude tõttu vajab kõrvalist abi ja juhendamist. Hoolduse seadmiseks määratakse kindlaks hooldatava vajadused ja selgitatakse välja hooldaja võimalused isikule vajaliku kõrvalabi tagamiseks.

  (2) Hooldaja määratakse hooldatava valikul ja nõusolekul.

  (3) Raske- või sügava puudega täisealise isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust käesoleva korra §12 alusel.

§ 28.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

§ 29.   Varjupaigateenus

  Varjupaigateenus on Rakvere Vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

§ 30.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

§ 31.   Sotsiaaltransporditeenus

  Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikul, kellel puue või tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

§ 32.   Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama kirjaliku või suulise avalduse, kus on märgitud teenuse soovija isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

  (2) Avaldus teenuse kasutamiseks esitatakse vähemalt 2 nädalat enne teenuse saamist.

  (3) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja Eesti Vabariigi territooriumil.

  (4) Sotsiaaltransporditeenuse hinna määrab Rakvere Vallavalitsus.

§ 33.   Eluruumi tagamise teenus

  (1) Eluruumi tagamise sotsiaalteenuse, eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Juhul, kui isik on keeldunud talle pakutud sotsiaalkorterist, võib vallavalitsus jätta taotlejale eluruumi eraldamata.

  (3) Isikuga, kellele vallavalitsus haldusakti alusel sotsiaalkorteri eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks üürileping, kuhu on märgitud korteri kasutamise tingimused ja tähtaeg.

§ 34.   Puudega isikule eluruumi tagamise teenus

  Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab Rakvere Vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

§ 35.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale taotluse alusel.

§ 36.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada sügava või raske puudega lapse hooldusõigust omava või last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja tagab käesoleva paragrahvi lõikes üks nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse teenuse osutamise ajal.

§ 37.   Lapsehoiuteenuse osutamise leping

  (1) Vallavalitsus koostöös teenust vajava isiku ja teenuseosutajaga koostab ja sõlmib teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise vastavat pädevust omavale eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

4. peatükk Sotsiaalhoolekandelise abi menetlused 

§ 38.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja vormikohase avalduse.

  (2) Avalduse vormid kinnitab Rakvere Vallavalitsus.

  (3) Abivajadusest sõltuvate sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemisel esitab taotleja tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks (kulutusi ja perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid; tõend Eesti Töötukassas arveloleku kohta; arstliku ekspertiisi otsus puude kehtivuse kohta, rehabilitatsiooniplaan, tõendus elatise saamise või mittesaamise kohta ning vajadusel muud tõendid või dokumendid).

§ 39.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmine

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmist korraldab Rakvere Vallavalitsus eelarves ettenähtud vahendite piires.

  (2) Abivajadusest mittesõltuvate toetuste määrad kinnitab Rakvere Vallavolikogu igaks eelarve aastaks koos valla eelarvega.

  (3) Sotsiaaltoetuse andmine või mitteandmine isikule otsustatakse haldusaktiga, väljaarvatud käesoleva korra § 8, § 9 ja § 10 nimetatud toetused, mis kantakse sotsiaalteenuste registrisse STAR ja suunatakse raamatupidamisele tasumiseks.

  (4) Sotsiaalteenuse osutamine otsustatakse halduslepinguga eelkõige juhul, kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks Rakvere Vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või Rakvere Vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

§ 40.   Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul isikult avalduse saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses märgitud aadressil või soovil.

  (3) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, isikule sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

§ 41.   Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

  (1) Rakvere Vallavalitsusel on õigus seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

  (2) Rakvere Vallavalitsusel on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse
§ 113 alusel.

§ 42.   Vaide esitamine

  Valla eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie Rakvere Vallavalitsuse kaudu.

§ 43.   Rakendussätted

  (1) Sõmeru Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 47 „Sõmeru valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rakvere Vallavolikogu 14.12.2016 määrus nr. 15 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Rakvere Vallavolikogu 26.04.2017 määrus nr. 5 „Rakvere valla sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (5) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018. a.

Peep Vassiljev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json