Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Rakvere valla tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2018, 3

Rakvere valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse Rakvere Vallavolikogu 06. detsembri 2017 määruse nr 3 „Rakvere valla põhimäärus“ § 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab valla aumärgi (edaspidi aumärk), valla tänuplaadi (edaspidi tänuplaat), valla tänukirja (edaspidi tänukiri) taotlemise ja andmise korra ning aumärgi kandmise alused.

§ 2.   Aumärk

  (1) Aumärk antakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades.

  (2) Aumärk on valmistatud hõbedast prooviga 9250. Aumärgi laius on 20 mm ja kõrgus 28 mm, kõrgus koos keti ning selle külge kinnituva väiksema märgiga on 45 mm. Aumärgi värvilised detailid on teostatud kasutades kuumemaili ning kollased detailid on kullatud. Aumärk on riputatud hõbeketi külge, mis kinnitub väiksema märgi abil kandja rõivale.

  (3) Aumärk antakse aastas kuni kahele isikule.

  (4) Samalaadsete teenete eest antakse aumärk isikule üks kord elus, erilaadsete teenete eest võidakse isikule anda aumärk pärast viie aasta möödumist eelmise aumärgi andmisest.

§ 3.   Tänuplaat

  (1) Tänuplaat antakse isikule vallapoolse austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

  (2) Tänuplaat on valla sümboolikaga kujundatud ja tänuplaadile kirjutatakse saaja nimi ning lühike andmise põhjendus.

§ 4.   Tänukiri

  (1) Valla tänukirja annab vallavalitsus tunnustusena füüsilisele või juriidilisele isikule, samuti muule isikute ühendusele, kes oma pühendunud tegevusega on andnud panuse Rakvere valla hüvanguks.

  (2) Tänukiri vormistatakse formaat A4 suurusele kujundatud kvaliteetpaberile. Tänukirjale kirjutatakse saaja nimi ja lühike tänukirja andmise põhjendus ning vajadusel muud andmed.

§ 5.   Tunnustusavalduse taotlemine

  (1) Taotlusi aumärgi, tänuplaadi ja tänukirja andmiseks on õigus esitada:
  1) Rakvere Vallavolikogu (edaspidi volikogu) komisjonil;
  2) volikogu fraktsioonil;
  3) volikogu liikmel;
  4) Rakvere Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus);
  5) Rakvere vallavanemal;
  6) Rakvere vallas tegutsevatel juriidilistel ja füüsilistel isikutel.

  (2) Taotlused esitatakse kirjalikult vallavalitsuse kantseleisse.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, töö- või teenistuskoht;
  2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
  3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;
  4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse;
  5) tänukirja kavandatav kätteandmise aeg ja koht;
  6) taotluse esitaja nimi, aadress, sidevahendite numbrid;
  7) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 6.   Taotluste esitamise tähtpäev

  (1) Aumärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks.

  (2) Tänuplaadi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 30. jaanuariks.

  (3) Tänukirja andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt 10 päeva enne tänukirja kavandatavat kätteandmist.

  (4) Vallavalitsus informeerib avalikkust aumärgi ja tänuplaadi andmise taotluste esitamise võimalusest vähemalt 1 kuu enne taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 7.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Vallavalitsuse kantselei registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused.

  (2) Volikogu eestseisus vaatab nõuetekohaselt esitatud aumärgi taotlused läbi. Volikogu eestseisusel on õigus paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

  (3) Vallavalitsus vaatab nõuetekohaselt esitatud tänuplaadi taotlused läbi. Vallavalitsusel on õigus paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

  (4) Vallavanem vaatab nõuetekohaselt esitatud tänukirja taotlused läbi. Vallavanemal on õigus paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

§ 8.   Tunnustusavalduse andmise otsustamine

  (1) Aumärgi andmise otsustab volikogu.
  1) Volikogu võib teha muudatusi volikogu istungile esitatud otsuse eelnõusse.
  2) Pärast muudatusettepanekute läbihääletamist otsustatakse eelnõu tervikuna vastuvõtmine avalikul hääletusel.

  (2) Tänuplaadi ja tänukirja andmise otsustab vallavalitsus.

§ 9.   Tunnistus

  (1) Aumärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, millele kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem ja mis antakse kätte koos aumärgiga. Tunnistus kinnitatakse valla vapipitsatiga.

  (2) Tunnistusele kirjutatakse aumärgi number, saaja nimi, teenete lühikirjeldus ja üleandmise kuupäev:
  1) valdade ühinemise järgselt asutatud Rakvere valla aumärgi numeratsioon algab number kahekümne kolmest (23).

§ 10.   Tunnustusavalduste kätteandmine

  (1) Aumärgi ja tänuplaadi annab autasustatavale pidulikult kätte volikogu esimees või vallavanem.

  (2) Aumärk ja tänuplaat antakse üldjuhul pidulikult kätte Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel või mõnel muul valla või riigi tähtpäeval.

  (3) Tänukirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt taotlusele.

§ 11.   Avalikustamine

  (1) Aumärgi saajate nimed koos teenete kirjeldusega kantakse Rakvere valla auraamatusse ning avalikustatakse Rakvere valla veebilehel.

  (2) Tänuplaadi saajate nimed koos teenete kirjeldusega avalikustatakse Rakvere valla veebilehel.

§ 12.   Aumärgi kandmise õigus

  Aumärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

§ 13.   Aumärgi kandmine

  (1) Aumärki kantakse üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike Rakvere valla sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib aumärki kanda ainult juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigusaktidega.

  (2) Aumärki kantakse vasakul pool rinnal.

  (3) Aumärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest ja muudest riigi õigusaktidest.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Sõmeru Vallavolikogu 27.03.2007 määrus nr 43 „Sõmeru valla tunnustusavalduste andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json