ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Maardu linna kaugküttepiirkond

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2018, 13

Maardu linna kaugküttepiirkond

Vastu võetud 23.01.2018 nr 4

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ning kaugkütteseaduse § 5 lg 2 ja lg 6 alusel, millega antakse kohaliku omavalitsuse volikogule õigus määrata Maardu linna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega määratakse Maardu linnas kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja arenduskohustus.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid kaugkütteseaduses ja teistes seadustes sätestatud tähenduses.

§ 3.   Maardu linna kaugküttepiirkonna piirid

  (1) Maardu kaugküttepiirkond hõlmab valdavalt tiheasustusega alasid, kus on juba olemas võrk või kus oleks seda mõistlik arendada.

  (2) Maardu kaugküttepiirkonna piire on sõnaliselt kirjeldatud lisas 1 ja kujutatud skemaatiliselt Maardu linna kaardil lisas 2.

§ 4.   Võrguga liitumise tingimused ja kord

  (1) Võrguga on kohustatud liituma ja võrgu kaudu edastatavat soojust kasutama isik, kelle omandis või valduses on kaugküttepiirkonnas asuv, ehitatav või rekonstrueeritav hoone.

  (2) Isik, kes ei kasuta kaugküttepiirkonna määramise ajal kaugkütet, on kohustatud võrguga liituma kaugküttepiirkonnas hoonet rekonstrueerides või ehitades.

  (3) Võrguga liitumine toimub kaugkütteseaduses sätestatud korras.

  (4) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

  (5) Võrguga ei ole kohustatud liituma kaugküttepiirkonnas asuva, ehitatava või rekonstrueeritava hoone valdaja või omanik järgmistel juhtudel:
  1) tegemist on ajutise ehitisega ehitusseadustiku mõistes;
  2) hoone soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile alates olemasolevast või võrguettevõtja arendatavast võrgust kuni liitumispunktini (paigaldatava kaugkütte torustiku jooksva meetri kohta) on väiksem kui 1 kW;
  3) hoonet ei ole võimalik võrguga ühendada võrgu tehniliste võimaluste piiratuse tõttu või hoone võrku ühendamine seaks ohtu teiste tarbijate varustuskindluse;
  4) hoone soojusvarustuseks kasutatakse ainult kütusevabadest taastuvatest energiaallikatest muundatud soojust vastavalt kaugkütteseadusele.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 loetletud erisuste rakendamiseks annab loa Maardu Linnavalitsus, küsides enne võrgupiirkonna võrguettevõtja arvamust. Võrguettevõtja analüüsib saadud teavet ja esitab kirjalikult oma seisukoha.

§ 5.   Võrgust eraldumise tingimused ja kord

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist.

  (2) Soojusvarustuse katkestamine ja taastamine toimub kaugkütteseaduse kohaselt.

  (3) Tarbijal on õigus taotleda võrgust eraldumist järgmistel juhtudel:
  1) võrguga liitunud ehitis lammutatakse;
  2) hoone rekonstrueerimise käigus muutub selle soojusevajadus selliselt, et selle varustamist ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu või seaks selle soojusega varustamine ohtu teiste tarbijate varustuskindluse;
  3) hoone soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile alates olemasolevast või võrguettevõtja arendatavast võrgust kuni liitumispunktini (paigaldatava kaugkütte torustiku jooksva meetri kohta) on jäänud väiksemaks kui 1 kW;
  4) hoone soojusvarustuseks hakatakse kasutama ainult kütusevabadest taastuvatest energiaallikatest muundatud soojust.

  (4) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise põhjendatud taotluse. Võrguettevõtja esitab 30 kalendripäeva jooksul eraldumistingimused või põhjendatud vastuväited tarbija taotlusele.

  (5) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, mis peab olema kuue kuu jooksul võrgust eraldumise taotluse esitamisest;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

  (6) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

  (7) Korterelamus ei ole üksikul korteriomandil lubatud kaugküttesüsteemist eralduda.

§ 6.   Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

  (1) Võrguettevõtja on kohustatud tagama enda omandis või valduses oleva võrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega, lähtudes tarbijatega sõlmitud soojuse müügi lepingutest. Võrguettevõtjal on õigus kehtestada tehnilised nõuded tarbijapaigaldisele, et tagada võrgu optimaalne, säästlik ja efektiivne töörežiim.

  (2) Soojuse müügi lepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojuskandja temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhu temperatuurist, ilmaprognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning soojusvõrgu inertsist. Võrguettevõtja on kohustatud tagama soojusmõõtjate andmete (soojuskandja temperatuur ja kulu) perioodilise kauglugemise.

  (3) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbijapaigaldises peab võrguettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe järgmiselt:
  1) sõltumatu ühendusskeemi puhul vähemalt 0,6 bar;
  2) sõltuva ühendusskeemi puhul vähemalt 0,4 bar.

  (4) Võrguettevõtja peab tagama võrguvee kvaliteedi vastavuse järgmistele normidele:
  1) karedus < 0,018 mmol/dm3;
  2) hõljuvained < 1 mg/kg;
  3) O2< 0,02 mg/kg;
  4) pH 8,5-10;
  5) Cl < 50 mg/kg;
  6) Fe < 0,5 mg/kg.

  (5) Kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusettevõtja on kohustatud tagama soojuse tootmiseks reservkütuse kasutamise võimaluse kaugkütteseaduses sätestatu kohaselt.

  (6) Kaugküttepiirkonnas tegutsev võrguettevõtja on kohustatud haiglale tagama:
  1) kahepoolse toite või
  2) tehnilised võimalused teisaldatava soojusallika ühendamiseks ning võrguettevõtja teenindatava suurima soojuskoormusega sotsiaalobjekti soojusvajadust katva teisaldatava soojusallika olemasolu.

  (7) Kaugküttepiirkonnas tegutseval soojusettevõtjal peab olema ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 kvaliteedisertifikaat.

§ 7.   Arenduskohustus

  (1) Võrguettevõtja arendab enda omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja suurendab nende efektiivsust, et kõigis tema võrgupiirkondades oleks tagatud uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja tarbijate varustamine kvaliteedinõuetele vastava soojusega.

  (2) Võrguettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgu piirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud isikute tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu olemasolevate tarbijate varustuskindlust.

§ 8.   Soojuse piirhinna kooskõlastamine ja järelevalve

  (1) Võrguettevõtja peab soojuse hinna kooskõlastama Konkurentsiametiga vastavalt kaugkütteseadusele.

  (2) Järelevalvet määruse täitmise üle teostab Maardu Linnavalitsus.

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrus avaldada ajalehes „Maardu Panoraam“ ja Maardu linna veebilehel.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

Lisa Maardu kaugküttepiirkonna piirid (sõnaline kirjeldus)

Lisa Maardu kaugküttepiirkonna piirid (kaart)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json