HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2018, 16

Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine

Vastu võetud 18.01.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 lõigete 3 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Anija valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ning toidukulu maksumus (edaspidi toiduraha) ühe lapse kohta ja selle tasumise kord.

§ 2.   Lapsevanema kohustus

  (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale osalustasu, mis koosneb:
kohatasust (lasteaia majandamiskuludest ja personali töötasust koos sotsiaalmaksuga) ;
õppevahendite tasust .

  (2) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale lapse toiduraha, mille päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

  (3) Anija Vallavalitsusel on sotsiaalkomisjoni ettepanekul õigus osalustasu või toiduraha vähendada või nendest vabastada vähekindlustatud või probleemsete perede lapsed.

  (4) Lapsevanem on kohustatud tasuma lapsehoiuteenuse eest lasteaiale osalustasu ja lapse toiduraha.

§ 3.   Osalustasu

  (1) Osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on:
  1) 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest (välja arvatud Aegviidu Lasteaed);
2) 6% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest (välja arvatud Aegviidu Lasteaed);
3)4,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.
4) 2,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest ja käib Aegviidu Lasteaias.
5) 4,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest ja käib Aegviidu Lasteaias.
6) 6% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest.
7) 5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest ja käib Aegviidu Lasteaias.
8) 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest.

  (2) Osaajalise kohatasu suurus ühe lapse kohta kuus on 50% § 3 lõikes 1 sätestatud määrast.

  (3) Kolme ja enamalapselised pered esitavad lasteaia direktorile perekonna koosseisu tõendi (kohalikust omavalitsusest) või laste sünnitunnistuste või sünnitõendite koopiad.

  (4) Anija Vallavolikogu vaatab igal aastal eelarve menetlemise käigus üle lasteaia osalustasu muutmise vajaduse.

§ 4.   Toiduraha

  (1) Laste toitlustamise päevamaksumuse kehtestamiseks arvutab toitu valmistav asutus välja toiduainete tegelikud keskmised hinnad käesoleval ajal ja korrutab need laste toitlustamise optimaalsete toidunormide kogustega. Normid on arvestatud laste toitlustamisel nende hommiku ja lõunasöögiks ning õhtuooteks.

  (2) Laste toitlustamise päevamaksumuse arvestab toitu valmistav asutus ning esitab hoolekogule.

  (3) Toiduainete keskmine hind saadakse toidu valmistamiseks kulutatud toiduainete kogumaksumuse jagamisel vastaval kuul kulutatud toiduainete kogusega.

  (4) Ühe lapse toitlustustasu suurus kuus arvutatakse päevamaksumuse korrutamise teel tööpäevade arvuga vastavas kuus. Konkreetse lapse toitlustustasu arvutamisel võetakse aluseks lapse kohaloleku tabel.

  (5) Lapse toitlustustasu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub lasteaiast alati kindlatel nädalapäevadel lapsevanema sellekohase avalduse alusel.

§ 5.   Tasude arvestuse periood

  (1) Osalustasu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest.

  (2) Lapsevanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Osalustasu makstakse 11 kuu eest aastas.

  (4) Ühe suvekuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ja/või lasteaia ajutise või osalise sulgemise ajal (ruumide remont jms), mis vältab rohkem kui kolm päeva, lapsevanemalt osalustasu ja toiduraha ei nõuta.

§ 6.   Tasumisviis

  Osalustasu ja toiduraha tasuvad lapsevanemad neile esitatud arve alusel üldjuhul Anija Vallavalitsuse arvelduskontole arvel näidatud kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksed teostatakse.

§ 7.   Võlgnevused

  (1) Osalustasu ja toiduraha tasumata jätmise korral kahel järjestikusel kalendrikuul tehakse lapsevanemale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  (2) Osalustasu ja toiduraha võlgnevuse korral üle kolme järjestikuse kalendrikuu eest või kolmel kuul kalendriaasta jooksul toimub lapse lasteaiast väljaarvamine, kusjuures lapsevanemalt nõutakse saamatajäänud võlgnevus välja seadusega ettenähtud korras.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1)Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 29.11.2013 määrus nr 2 „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 01.01.2018, välja arvatud § 3 lõike 1 punktid 5 ja 8, mis jõustub 01.07.2018 ja § 3 lõike 1 punkt 6, mis jõustub 01.01.2019.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktid 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktid 1, 4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks alates 2018. aasta 1. juulist.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json