Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 1

Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 23.01.2020 nr 1
jõustumine 01.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse taotlemise, rahaliste vahendite eraldamise ja toetuse kasutamise kontrolli korra.

  (2) Määruse eesmärk on Otepää valla eelarvest rahaliste vahendite eraldamisega toetada spordialast tegevust ning luua erinevate vajadustega noortele sportimiseks paremaid tingimusi.

§ 2.   Toetuste liigid

  Otepää valla eelarvest eraldatakse spordiklubidele järgmiseid toetusi:
  1) noortespordi tegevustoetus;
  2) treeneri tööjõukulu lisatoetus;
  3) koondislase lisatoetus.

2. peatükk TOETUSTE ANDMISE ALUSED 

§ 3.   Toetuste taotlemise õigus

  (1) Spordiklubina käesoleva määruse mõistes käsitletakse vastava spordialaliidu kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmeks olevat juriidilist isikut, mis on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud Otepää vallas vähemalt ühe aasta.

  (2) Noortespordi tegevustoetust ja koondislase lisatoetust on spordiklubil õigustaotleda spordiklubi treeningrühma liikme eest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald. Noortespordi toetust võib taotleda ka väljaspool Otepää valda tegutsev spordiklubi tingimusel, et treeningrühma liikme elukohaks on rahvastikuregistris Otepää vald ja Otepää vallas puudub vastavat spordiala arendav või vastava vanuserühmaga tegelev spordiklubi.

  (3) Treeneri tööjõukulu lisatoetust on spordiklubil, mille asukoht on Otepää vald, õigustaotleda spordiklubis tegutseva treeneri eest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald ning kes saab riigieelarvelist treeneri tööjõukulu toetust.

  (4) Noortespordi tegevustoetust antakse spordiklubidele pearahana spordiklubi nimekirja kantud 6-19-aastase (võimlemisklubile ka 5-aastase) noore kohta, kellele suunatud treeningtegevus toimub vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas.

  (5) Koondislase lisatoetust antakse spordiklubile 14-23-aastase noorsportlase eest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald ja kes on jooksva aasta kestel esindanud Otepää vallas tegutsevat spordiklubi. Toetatud noorsportlane kohustub toetuse saamise aastal esindama võistlustel Otepää valda. Toetust on erandkorras võimalik määrata ka noorema kui 14-aastase sportlase eest.

§ 4.   Treenerite kutsekvalifikatsioon

  (1) Treeneri tööjõukulu lisatoetust eraldatakse spordiklubile, mille vastava spordiala treeneri kutsetase on 5. või kõrgem.

  (2) Noortespordi tegevustoetust eraldatakse spordiklubile selle spordiala kohta, mille treeninguid juhendaval treeneril on vähemalt vastava spordiala treeneri 3. kutsetase (abitreener).

3. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 5.   Taotluse vorm

  Toetuse taotlus koos andmekaardiga esitatakse Otepää Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) iga aasta 1. novembriks. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks. Toetuse taotluse ja andmekaardi vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Noortespordi tegevustoetuse taotlemine

  Noortespordi tegevustoetuse taotlusele lisatakse järgmised dokumendid, mis edastatakse elektrooniliselt:
  1) treeningrühmade liikmete nimekirjad (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, elukoht);
  2) treenerite nimekiri;
  3) tegevuskava jooksvaks aastaks;
  4) treeningrühma tunniplaan.

§ 7.   Treeneri tööjõukulu lisatoetuse taotlemine

  Treeneri tööjõukulu lisatoetuse taotlusele lisatakse Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele esitatud riigieelarvelise treeneri tööjõukulu toetuse taotluse koopia, mis edastatakse elektrooniliselt.

§ 8.   Koondislase lisatoetuse taotlemine

  Koondislase lisatoetuse taotlusele lisatakse vastava spordialaliidu kinnituskiri noorsportlase kuulumisest vastava vanuseklassi noortekoondise nimekirja.

§ 9.   Taotluse menetlemine ja toetuse andmise otsustamine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Vajadusel määratakse taotluse esitajale tähtaeg täiendavate dokumentide esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel toetuse taotlemise menetlus lõpetatakse.

  (3) Toetuse andmise otsustab nõuetekohaselt esitatud taotluse alusel vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist, arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust.

4. peatükk TOETUSTE MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 10.   Noortespordi tegevustoetuse määramine

  (1) Noortespordi tegevustoetuseks ettenähtud vahendid jaotatakse spordiklubidele pearaha põhimõttel. Iga noorsportlase kohta on üks toetuse summa. Kui noor käib mitmes trennis, siis jagatakse tema toetuse summa nii mitme klubi vahel nagu lapsevanem soovib. Noorsportlase vanust arvestatakse taotluse esitamise aasta 31. detsembri seisuga.

  (2) Spordiklubile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud noorsportlane või alaealise noorsportlase seaduslik esindaja kinnitama noorsportlase osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega esitatakse vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 1. detsembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud noorsportlast toetust saavate noorsportlaste hulka. Kinnituse vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 11.   Treeneri tööjõukulu lisatoetuse määramine

  Spordiklubile määratakse treeneri tööjõukulu lisatoetust Otepää valla eelarvest samas summas vastavalt Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele esitatud taotlusele ja selle poolt kinnitatud toetusele.

§ 12.   Koondislase lisatoetuse määramine

  Koondislase lisatoetuse määr on 400 eurot ühe noorsportlase kohta aastas. Koondislase lisatoetust määratakse spordiklubidele nende noorsportlaste eest, kes taotluse esitamise aastal kuulusid Eesti koondisesse ja on kantud vastava spordialaliidu noortekoondise nimekirja.

§ 13.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse vastavalt lepingule.

  (2) Leping spordiklubiga sõlmitakse kahe nädala jooksul arvates vallavalitsuse poolt otsuse tegemisest toetuse eraldamise kohta. Lepingule kirjutavad alla vallavalitsuse ja spordiklubi volitatud esindajad.

  (3) Lepinguga sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse saamise otstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) toetatavate noorte arv;
  5) toetuse maksmise tähtaeg ja/või maksegraafik;
  6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (4) Toetuse määramise menetlemine lõpetatakse, kui pooled lepingu sõlmimisel kokkulepet ei saavuta.

5. peatükk TOETUSE KASUTAMISE KONTROLL JA ARUANDLUS 

§ 14.   Aruande vorm

  Aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 15.   Toetuse saaja kohustus

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) esitama toetuse kasutamise kohta aruande üks kord aastas 5. jaanuariks;
  2) tagama Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse poolt väljastatud korralduses nimetatud treenerite töötasude väljamaksmise ning kohustuslike maksude ja maksete tasumise;
  3) kasutama noortespordi tegevustoetust sihtotstarbeliselt treenerite tasustamiseks, võistlussõitudeks ja võistlustest osavõtumaksu tasumiseks, litsentside tasumiseks, treeningpaikade üüriks, spordiinventari soetamiseks, treeninglaagriteks;
  4) esitama õigeaegselt spordiklubi andmed Eesti spordiregistrile.

§ 16.   Vallavalitsuse õigused kontrollimisel

  (1) Vallavalitsusel on õigus:
  1) kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud nimekirjade õigsust;
  2) nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid, seletusi, vahearuandeid ja võistluste protokolle.

  (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada toetuse maksmine või nõuda toetuseks makstud vahendite tagastamist, kui:
  1) toetust pole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid või esitab valeandmeid;
  4) spordiklubi lõpetab tegevuse toetuse eraldamise aastal.

§ 17.   Järelevalve

  Käesolevas määruses sätestatud toetuste määramist ja maksmist kontrollib revisjonikomisjon.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 18.   Määruse rakendamine

  (1) Otepää Vallavolikogu 16. novembri 2016. a määrus nr 15 „Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2020. a.

Jaanus Raidal
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json