ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 2

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2018. a määruse nr 19 „Puuetega inimeste eluaseme kohandamise kord“ (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) rakendamise tingimused ja kord Otepää vallas.

  (2) Määrust kohaldatakse kooskõlas sotsiaalkaitseministri määrusega ning mõisteid kasutatakse eelnimetatud määruse tähenduses.

  (3) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, täidab sotsiaalkaitseministri määrusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalteenistus.

§ 2.   Õigustatud isik

  Eluruumi kohandamise toetust on õigus saada isikul:
  1) kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik eluruumi kohandamisega parandada;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks mõeldud eluruum Otepää valla haldusterritooriumil või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht).

§ 3.   Taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Vallavalitsus otsustab sotsiaalkaitseministri määruse kohase puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kohalike omavalitsuste taotlusvoorus osalemise pärast taotlusvooru väljakuulutamist.

  (2) Vallavalitsus avaldab projektis osalemise teate valla veebilehel ja ajalehes Otepää Teataja järgmise teabega:
  1) eluruumi kohandamise toetuse taotluste esitamise tähtaeg (vähemalt 30 kalendripäeva);
  2) kohanduste tegemise periood (kuni 24 kalendrikuud);
  3) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  4) taotluste posti ja e-posti teel saatmise aadressid;
  5) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Eluruumi kohandamise toetust taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed, esinduse korral esindaja andmed ning esindusõiguse alus;
  2) kohandatava eluruumi andmed;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus vajalike kohandustööde kohta;
  4) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähitud kiri).

  (2) Taotluses kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) annab nõusoleku, et võimaldab ligipääsu kohandatavale eluruumile projektiga seotud toimingute teostamiseks (paikvaatlus, kontroll jm.);
  3) kohustub leidma tööde teostaja, sh võtma tööde teostamiseks kaks võrreldavat hinnapakkumust;
  4) on nõus tasuma kohandamise tööde eest osas, milles kohandamise tööde tegelik maksumus ületab vallaeelarve vahenditest tasutava summa.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi kaas- või ühisomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) Sotsiaalkindlustusameti, abivahendiettevõtte või koolituse läbinud kogemusnõustaja hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
  3) kaks hinnapakkumust (olemasolul);
  4) esinduse korral esindusõigust tõendav dokument (volikiri, kohtumäärus).

§ 5.   Taotluste hindamine ja toetuse saajate nimekirja koostamine

  (1) Vallavalitsuse poolt moodustatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon (edaspidi komisjon) kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, eluruumi kohandamise põhjendatust, vajadust ja otstarbekust.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, määrab komisjon puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Komisjon võib taotluse vastavuse hindamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist ning teha kodukülastuse kohandatava eluruumi ülevaatamiseks ning taotleja tegevuspiirangute ja kõrvalabi vajaduse hindamiseks.

  (4) Taotluse hindamisel ja nimekirja koostamisel hinnatakse kohanduse põhjendatust, vajadust ja otstarbekust, sealhulgas
  1) kohanduse saaja reaalset liikumistakistust koduses keskkonnas;
  2) eluruumi kohandamise vajaduse kriitilisust;
  3) leibkonna koosseisu ja teiste leibkonna liikmete erivajaduse olemasolu;
  4) kohanduse saaja sotsiaal-majanduslikku võimekust;
  5) võimalust ja otstarbekust rahuldada kõrvalabi vajadus teenuste või muu abiga.

  (5) Taotluse hindamisel eelistatakse perekondi, kus on alaealine puudega isik.

  (6) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

  (7) Sotsiaalteenistus koostab komisjoni taotluste hindamise alusel kohanduse saajate nimekirja ja esitab taotluse rakendusüksusele.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Pärast rakendusüksuselt koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist otsustab vallavalitsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise korraldusega. Korralduses märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) kohandatava eluruumi asukoht;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  4) taotleja kohustus sõlmida tööde tegemiseks leping;
  5) eluruumi kohandamise eeldatav maksumus, vallavalitsuse tasutav summa ja taotleja omaosaluse suurus.

  (2) Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  2) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  3) eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt otstarbekas;
  5) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  6) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmib vallavalitsus kohanduse saaja ja eluruumi kohandamise tööde teostajaga (edaspidi tööde teostaja) kolmepoolse kirjaliku lepingu (edaspidi leping) 30 päeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) teostatavad kohandustööd;
  3) tööde maksumus ja tööde eest tasumise kord ning tähtajad;
  4) tööde tähtaeg ja tööde, sh kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest lepingut ei sõlmita, loetakse kohanduse saaja toetusest loobunuks ja toetuse määramise otsus kaotab kehtivuse.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Tööde teostaja annab tehtud tööd üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis allkirjastatakse kohanduse saaja, tööde teostaja ja vallavalitsuse esindaja poolt.

  (2) Toetus makstakse tööde teostaja pangakontole esitatud arve alusel 15 tööpäeva jooksul pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole teostatud toetuse taotlemisel esitatud dokumentide või lepingu kohaselt.

§ 9.   Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal antakse hinnang meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele.

  (2) Sotsiaalteenistus hindab kohanduse mõju kohanduse saaja igapäevaelu toimetuleku paranemisele ning heaolule. Info kogumiseks on õigusteha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

§ 10.   Dokumentide säilitamine

  Vallavalitsus säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente õigusaktides sätestatud viisil ja tähtaegadel.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Otepää Vallavolikogu 20. jaanuari 2011. a määrus nr 1 „Puuetega inimestele eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrus kehtib kuni 31. augustini 2023. a.

Jaanus Raidal
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json