ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Rakvere valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 5

Rakvere valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Vastu võetud 22.01.2020 nr 57

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniseaduse § 14 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil osutatava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamist (edaspidi teenused) Rakvere vallas (edaspidi vald).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses ning Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.

§ 3.   Hinna määramine, moodustamine ja kujunemine.

  (1) Teenuste hinna kehtestab Rakvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) alljärgnevatele teenustele:
  1) vee kasutamine;
  2) reovee ärajuhtimine ja puhastamine;

  (2) Valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni hind moodustub:
  1) abonenttasust;
  2) tasust võetud vee eest;
  3) tasust reovee ärajuhtimise eest.

  (3) Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
  1) põhjendatud tootmiskulude katmine;
  2) kvaliteedi – ja ohutusnõuete täitmine;
  3) keskkonnakaitsetingimuste täitmine;
  4) põhjendatud tulukus, mis võimaldaks teha arengukavas ettenähtud investeeringuid, tagada vajadusel laenude tagasimaksmise ja intresskulude katmise.

§ 4.   Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimine

  Teenuse hind kuulub reguleerimisele kui:
  1) teenuse müügimaht on muutunud rohkem kui 10%;
  2) vee- ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimise tulemusena või muudel põhjustel on oluliselt muutunud tehnoloogilised protsessid ja tõusnud teenuse osutamise kulud;
  3) teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid või muud maksed on muutunud;
  4) teenuse hinda reguleeritakse mitte tihedamini kui kord aastas.

§ 5.   Abonenttasu mõiste, abonenttasu kehtestamine ja suuruse määramine

  (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise abonenttasu on tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamise eest, kattes teatud osa vee-ettevõtja püsikuludest.

  (2) Abonenttasu kehtestamise vajaduse otsustab vee-ettevõtja.

  (3) Abonenttasu kehtestamise korral maksavad kõik kliendid, kelle veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud valla veevärgi ja kanalisatsiooniga ja kellega vee-ettevõtjal on sõlmitud teenindusleping, abonenttasu ühtsetel alustel.

  (4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise abonenttasu suuruse kliendile määrab vee-ettevõtja vastavalt vallavalitsuse kehtestatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise abonenttasu määrale.

  (5) Aastane abonenttasude kogusumma ei tohi vee-ettevõtjal olla suurem kui 20% veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse müügist saadavast kogutulust.

  (6) Ainult ühisveevärgi või -kanalisatsiooni teenuse kasutamisel on kinnistu abonenttasu suurus 50% ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse abonenttasust.

§ 6.   Vee ja reovee ärajuhtimise tasude kehtestamine

  (1) Tasu võetud vee ja reovee ärajuhtimise eest kehtestatakse võetud vee ja ärajuhitud reovee kuupmeetri kohta. Nende tasude arvestamise aluseks on kliendi poolt tarbitud vee kogus, mis on mõõdetud veearvestiga.

  (2) Ettepaneku veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamiseks teeb vee-ettevõtja, kes oma ettepanekus põhjendab hinna muutmise vajadust ja lisab:
  1) uue hinna kalkulatsiooni;
  2) lõppenud majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande;
  3) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestuse kehtivates hindades;
  4) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestuse taotletavates hindades;
  5) selgitus abonenttasu arvestuse kohta.

  (3) Vallavalitsusel on vee-ettevõtja hinna muutmise ettepaneku läbivaatamisel õigus nõuda täiendavaid andmeid üksikute kuluartiklite osas.

  (4) Vallavalitsus võtab otsuse teenuste hindade kehtestamiseks vastu 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist vee-ettevõtja poolt.

  (5) Pärast veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamise otsuse vastuvõtmist avaldab vallavalitsus hinna muutmise teate.

  (6) Teenuste hinnad hakkavad kehtima 30 päeva möödumisel alates hinna muutmise kuulutuse maakonnalehes avaldamise kuupäevast. Kehtestatud teenuse hind ei tohi olla erinevate klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Sõmeru Vallavolikogu 07.09.1999 määrus nr 17 “Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste hindade reguleerimise korra kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rakvere Vallavolikogu 22.02.2006 määrus nr 5 „Rakvere valla veevarustuse ja -reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json