Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Rakvere valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2020, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rakvere valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 26.06.2019 nr 47
RT IV, 28.06.2019, 97
jõustumine 01.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2020RT IV, 30.01.2020, 302.02.2020

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Rakvere Vallavolikogu juurde moodustatakse Rakvere valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Käesoleva põhimäärusega sätestatakse noortevolikogu valimise ning tegevuse alused.

  (2) Noortevolikogu on Rakvere Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu.

  (3) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (4) Noortevolikogul on sümboolika, mille kasutamise korra kehtestab juhatus.

  (5) Noortevolikogu teeb ettepanekuid vallavolikogule ja Rakvere vallavalitsusele noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (6) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud.

§ 3.   Tegevuse eesmärk

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid ja arvamusi, teadvustada noortele vallavalitsuses toimuvat, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi;
  2) teeb vallavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  3) tutvustab noortele demokraatia põhimõtteid ja korraldab üritusi ning koolitusi, et suurendada noorte teadlikkust ja aktiivsust;
  4) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste noortevolikogudega;
  5) esindab Rakvere valla noori maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelistel noorteüritustel;
  6) teeb koostööd mittetulundusühingute, valla koolide õpilasesinduste ja noortekeskustega jne.

§ 4.   Noortevolikogu valimise kord

  (1) Noortevolikogus on 8-16 liiget.

  (2) Lähtuvalt valla arengukavast, kus on fikseeritud kaheksa kanti, lähtutakse noortevolikogu valimisel põhimõttest, et võimalusel oleks kõik kandid esindatud. Iga kant valib oma esindaja.

  (3) Mandaatide arv jaotatakse piirkonniti vastavalt noorte üldarvule piirkonnas. Piirkondadeks on Arkna kant, Lasila kant, Lepna kant, Sõmeru kant, Ubja kant, Uhtna kant, Vaeküla kant, Veltsi kant.
[RT IV, 30.01.2020, 3 - jõust. 02.02.2020]

  (4) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks. Valimised on avalikud, hääletamine on salajane.

  (5) Noortevolikogu valimised korraldab noortevolikogu valimiskomisjon, kuhu kuuluvad volikogu esimees, haridus-ja noorsootöönõunik, valla koolide õpilasesinduste juhid ja kaks noortevolikogu liiget.

  (6) Esmased noortevolikogu valimised korraldab valimiskomisjon, kuhu kuuluvad volikogu esimees, haridus- ja noorsootöönõunik, noorsootöö spetsialist ja noortekeskuste esindajad.
[RT IV, 30.01.2020, 3 - jõust. 02.02.2020]

  (7) Valimised kuulutatakse välja vähemalt kuu aega enne valimiste toimumist.
[RT IV, 30.01.2020, 3 - jõust. 02.02.2020]

  (8) Noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta tagant. Valimised korraldab noortevolikogu koostöös vallavalitsusega, valla koolide ja noortekeskustega.
[RT IV, 30.01.2020, 3 - jõust. 02.02.2020]

  (9) Kandideerimisõigus on noortel vanuses 13-26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Rakvere vald. Valimisõigus on noortel vanuses 10-26 aastat, kelle registreeritud on elukoht on Rakvere vald.

[RT IV, 30.01.2020, 3 - jõust. 02.02.2020]

  (10) Eelmises noortevolikogu koosseisus olnud noorel on õigus kandideerida järgmisesse koosseisu.

  (11) Noortevolikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel kutsutakse kokku noortevolikogu valimiskomisjon.

  (12) Valimistulemuse kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad Rakvere vallavolikogu esimees ja protokollija.

§ 5.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad kord kvartalis või vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (2) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 noortevolikogu liikmetest või juhatus.

  (3) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse ning lisatakse nädala jooksul noortevolikogu pilveplatvormi. Protokoll avaldatakse valla veebilehel kahe nädala jooksul.

  (4) Noortevolikogu võib moodustada töögruppe, mille juhid määratakse noortevolikogu liikmete hulgast.

  (5) Noortevolikogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Noortevolikogu otsuse alusel võib koosoleku kuulutada kinniseks.

  (6) Teade koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta avaldatakse noortevolikogu sotsiaalmeedias, valla veebilehel ja saadetakse noortevolikogu liikmete e-posti aadressile hiljemalt viis tööpäeva enne koosolekut.

  (7) Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimisteni noortevolikogu endine esimees või tema poolt määratud isik.

  (8) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees. Juhul kui puuduvad mõlemad, juhib koosolekut noortevolikogu sekretär.

§ 6.   Noortevolikogu juhatus

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees, aseesimees ja sekretär.

  (2) Noortevolikogu juhatus valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel koosolekul.

  (3) Esimees:
  1) korraldab noortevolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist;
  2) kinnitab noortevolikogu koosoleku protokollid ja teised noortevolikogu dokumendid;
  3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  4) täidab teisi talle noortevolikogu poolt pandud ülesandeid.

  (4) Aseesimees:
  1) asendab esimeest tema haigestumisel, tagasiastumisel või muul põhjusel, kui esimees ei saa oma ülesandeid täita;
  2) abistab esimeest esimehe poolt määratud ülesannete piires.

  (5) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega mõjuval põhjusel, kui selle poolt hääletab enamus noortevolikogu liikmetest.

  (6) Noortevolikogu juhatus võib määrata erinevate valdkondade töö paremaks juhtimiseks valdkonna juhid.

§ 7.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele;
  2) teha ettepanekuid valla menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute arutelul;
  3) kasutada vallavalitsusega kooskõlastatult vallale kuuluvaid ruume koosolekute pidamiseks;
  4) saada vallavolikogu ja -valitsuse liikmetelt informatsiooni õigusaktide ja eelnõude kohta;
  5) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  6) algatada noorteprojekte;
  7) valida oma liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  8) taotleda tegevuskuludeks toetust.

  (2) Liikmel on õigus:
  1) noortevolikogu sisesele informatsioonile;
  2) valida ja kandideerida noortevolikogu juhatusse;
  3) kasutada noortevolikogule kuuluvat vara, mis on soetatud noortevolikogu vahendite eest.

  (3) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla koolide õpilasesinduste ning noortekeskustega;
  4) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) esitada kord aastas vallavolikogu istungil ülevaade oma tegevusest;
  6) järgida käesolevat põhimäärust ning juhatuse ja noortevolikogu otsuseid ja seisukohti;

  (4) Liikmetel on kohustused:
  1) osaleda noortevolikogu koosolekutel, täita endale võetud noortevolikoguga seotud kohustusi ning vajadusel esindada noortevolikogu;
  2) järgida ja olla valla noortele eeskujuks tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega;
  3) osaleda aktiivselt noortevolikogu töös;

  (5) Noortevolikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) tagasiastumisega;
  2) juhatuse otsusega, kui liige ei ole mõjuva põhjuseta osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  3) kahekümne seitsme aastaseks saamisega.

  (6) Volituste lõppemisel valitakse noortevolikogusse uus liige.

§ 8.   Põhimääruse muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse muutmise otsustab noortevolikogu ettepanekul vallavolikogu.

§ 9.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json