Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla tunnustamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2021, 1

Lääne-Harju valla tunnustamise kord

Vastu võetud 26.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 alusel ja kooskõlas Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“ §-ga 50.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Tunnustamise eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes oma tegevusega on andnud olulise panuse Lääne-Harju valla edendamisele ja arengule.

  (2) Määrusega sätestatakse Lääne-Harju valla tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning tunnustuse taotlemise, määramise ja üleandmise alused.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  (1) Lääne-Harju valla tunnustusavalduste liigid on:
  1) Lääne-Harju valla aukodaniku nimetus;
  2) Lääne-Harju valla teenetemärk ja teeneteplaat;
  3) Lääne-Harju valla „Aasta tegu“ ja „Aasta tegija“;
  4) Lääne-Harju valla teenistusmärk;
  5) valdkondlikud tunnustused.

  (2) Tunnustusena väljaantavate märkide ja plaadi kujundus ning kirjeldus on käesoleva määruse lisa. Lääne-Harju Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljaantavate valdkondlike tunnustuste kujundused ja statuudid (aukiri, tänukiri jm) kinnitab vallavalitsus.

  (3) Tunnustuse avaldamisel võib märkidele, aukirjale ja tänukirjale lisada Lääne-Harju valla meene ja/või rahalise preemia, mille suuruse otsustab tunnustuse otsustuse tegija.

§ 3.   Lääne-Harju valla aukodaniku nimetus

  (1) Lääne-Harju valla aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetus on Lääne-Harju valla kõrgeim tunnustus, mille andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust.

  (2) Aukodaniku nimetus antakse üldjuhul Lääne-Harju valla elanikule, kuid erandina võib esitada kandidaadiks isiku, kelle elukoht on väljaspool valda ja kellel on valla ees silmapaistvaid teeneid.

  (3) Aukodaniku nimetus antakse üks kord aastas ühele isikule. Aukodaniku nimetus võidakse jätta välja andmata sobiva kandidaadi puudumisel.

  (4) Ettepaneku aukodaniku nimetuse andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek esitatakse kirjalikult iga aasta 1. jaanuariks vallavalitsusele koos kandidaadi nime, teadaolevate elulooliste andmetega, teenete kirjelduse ja põhjendusega, miks isik väärib aukodaniku tiitlit. Ettepanekus tuleb ära märkida esitaja nimi ja kontaktandmed. Esitatud ettepanekud vaatab läbi Lääne-Harju Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kultuuriküsimusi kureeriv komisjon.

  (5) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu.

  (6) Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku märk ja tunnistus ning tehakse vastav sissekanne Lääne-Harju valla auraamatusse.

  (7) Üldjuhul antakse aukodaniku märk ja tunnistus aukodanikule üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul sündmusel. Tunnustuse annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem või neid asendavad isikud.

§ 4.   Lääne-Harju valla teenetemärk ja teeneteplaat

  (1) Lääne-Harju valla teenetemärk antakse füüsilisele ja teeneteplaat juriidilisele isikule Lääne-Harju vallale osutatud eriliste teenete, pikaajalise töö, märkimisväärse panuse või väljapaistva loomingu eest, mis on andnud olulise püsiva panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisse.

  (2) Lääne-Harju valla teenetemärgi ja -plaadi andmise otsustab vallavolikogu üks kord aastas. Teenetemärk ja -plaat võidakse jätta välja andmata sobiva kandidaadi puudumisel.

  (3) Ettepaneku Lääne-Harju valla teenetemärgi ja/või -plaadi andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek esitatakse kirjalikult iga aasta 1. jaanuariks vallavalitsusele. Lääne-Harju valla teenetemärgi saaja kandidaadiks esitamise ettepanekus märgitakse kandidaadi nimi, teadaolevad eluloolised andmed ja teenete kirjeldus ning põhjendus, miks isik väärib teenetemärki. Lääne-Harju valla teeneteplaadi kandidaadi esitamise ettepanekus märgitakse juriidilisest isikust kandidaadi nimi, teenete kirjeldus ja põhjendus, miks isik väärib teeneteplaati. Ettepanekus tuleb ära märkida esitaja nimi ja kontaktandmed. Esitatud ettepanekud vaatab läbi vallavolikogu kultuuriküsimusi kureeriv komisjon.

  (4) Üldjuhul antakse Lääne-Harju valla teenetemärk ja teeneteplaat üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul sündmusel. Tunnustuse annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem või neid asendavad isikud.

§ 5.   Lääne-Harju valla „Aasta tegu“ ja „Aasta tegija“

  (1) Tiitliga „Aasta tegu“ avaldatakse tunnustust Lääne-Harju vallas aasta jooksul toimunud ettevõtmisele, mis on erakordselt suure tähtsusega vallale ja vallaelanikele.

  (2) Tiitliga „Aasta tegija“ avaldatakse tunnustust Lääne-Harju vallas aasta jooksul oma aktiivse tegevuse ja panusega vallaelu edendamisel silma paistnud isikule, asutusele või organisatsioonile (sh mittetulundusühing, selts, seltsing vms).

  (3) Ettepaneku Lääne-Harju valla „Aasta tegu“ ja/või „Aasta tegija“ tiitli andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek esitatakse kirjalikult iga aasta 1. jaanuariks vallavalitsusele. Lääne-Harju valla „Aasta tegu“ kandidaadiks esitamise ettepanekus märgitakse peale ettevõtmise nimetuse ka selle kirjeldus ja põhjendus, miks antud tegu tiitlit väärib. „Aasta tegija“ kandidaadiks esitamise ettepanekus märgitakse kandidaadi ees- ja perekonnanimi, asutuse, organisatsiooni nimi ja põhjendus, miks kandidaat tiitlit väärib. Ettepanekus tuleb ära märkida esitaja nimi ja kontaktandmed.

  (4) Lääne-Harju valla „Aasta tegu“ ja „Aasta tegija“ tiitlite andmise otsustab üks kord aastas vallavalitsus kuulates eelnevalt ära vallavalitsuse kogukonnakomisjoni või muu valla kogukondi ühendava ühenduse arvamuse. Lääne-Harju valla „Aasta tegu“ ja „Aasta tegija“ tiitel võidakse jätta välja andmata sobiva kandidaadi puudumisel.

  (5) Üldjuhul antakse Lääne-Harju valla „Aasta tegu“ ja „Aasta tegija“ tiitel ning sellega kaasnev tänukiri ja meene üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul sündmusel. Tunnustuse annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem või neid asendavad isikud.

§ 6.   Lääne-Harju valla teenistusmärk

  (1) Lääne-Harju valla teenistusmärgiga tunnustatakse omavalitsuse teenistuses või omavalitsuse heaks pikaajaliselt ja tulemuslikult töötanud või eriliste teenetega silma paistnud isikut.

  (2) Ettepanekuid Lääne-Harju valla teenistusmärgi andmiseks võivad teha vallavolikogu ja -valitsuse liikmed, Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ja valla osalusega ettevõtete ning ühingute esindusorganid, aga samuti kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek esitatakse kirjalikult hiljemalt 1. jaanuariks vallavalitsusele koos kandidaadi nime ja põhjendusega, miks isik väärib teenetemärgi tiitlit. Ettepanekus tuleb ära märkida esitaja nimi ja kontaktandmed.

  (3) Lääne-Harju valla teenistusmärgi andmise otsustab vallavalitsus.

  (4) Üldjuhul antakse Lääne-Harju valla teenistusmärk üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul sündmusel. Tunnustuse annab üle vallavanem või teda asendav isik.

§ 7.   Valdkondlikud tunnustused

  (1) Vallavalitsus võib välja anda valdkondlikke tunnustusi kultuuri-, spordi-, hariduse- ja muudes valdkondades silmapaistnud isikute ja tegude tunnustamiseks (sh edukas esinemine konkursil, olümpiaadil, võistlusel, kooli lõpetamine suurepäraste tulemustega, tegevusjuubelid) ja korraldada valdkondlikke tunnustuskonkursse (kaunima küla, kodu jne väljaselgitamiseks).

  (2) Valdkondliku tunnustamisega kaasneb valla tänukiri ja meene.

  (3) Valdkondlik tunnustus antakse üle Lääne-Harju vallas toimuval selleks sobival pidulikul sündmusel.

§ 8.   Tunnustusmärgi kandmine

  (1) Tunnustustega väljaantavaid märke kantakse kooskõlas teenetemärkide kandmise hea tavaga.

  (2) Õigus tunnustustega väljaantavaid märke kanda on üksnes isikul, kellele see on antud.

§ 9.   Aukodaniku tiitli äravõtmine ja tunnustusmärkide tagastamine

  (1) Vallavolikogu võib otsustada aukodaniku nimetuse või tunnustusmärkide (tunnustusplaadi) äravõtmise, kui:
  1) saavad teatavaks enne tunnustuse andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks tunnustust avaldatud;
  2) isiku hilisem käitumine on olnud nii vääritu (sh süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises), et see välistaks talle tunnustuse, aunimetuse ja tunnustusmärgi (tunnustusplaadi) andmise.

  (2) Vallavalitsuse poolt väljaantavate tunnustuste ja tunnustusmärkide äravõtmise otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 esinevatel alustel vallavalitsus.

  (3) Isik, kellelt on tunnustus ära võetud, peab tunnustusmärgi (tunnustusplaadi) tagastama vallavalitsusele.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Ettepanekud Lääne-Harju valla tunnustuste avaldamiseks 2021. aastal käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud tunnustusavalduse liikides tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 10.02.2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

Lisa Tunnustusena väljaantavate märkide ja plaadi kujundus ning kirjeldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json