Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Harku metsa kaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.01.2021, 5

Harku metsa kaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 28.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lg 7 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 määruse nr 18 „Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus“ § 6 lg-ga 1.

§ 1.  Ala kaitse alla võtmine ja kaitse-eesmärk

  (1) Kohaliku tasandi kaitsealana võetakse kaitse alla Tallinna linnas Nõmme linnaosas asuv osa Harku metsast, mille nimeks saab Harku metsa kaitseala (edaspidi kaitseala).

  (2) Kaitseala kaitse-eesmärk on:
  1) kaitsta väärtuslikku maastikku;
  2) tagada kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse;
  3) tagada virgestusvõimaluste säilimine ja parandamine.

  (3) Kaitseala maa-ala kuulub kaitsekorra eripärast ja majandustegevuse piiramise astmest lähtudes Harku metsa piiranguvööndisse.

  (4) Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega. 

§ 2.  Kaitseala piir

  Kaitseala välispiir ja vööndi piir on esitatud kaardil määruse lisas. Kaardi koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. 

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välispiiri ja vööndi piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 5.  Lubatud tegevus

  (1) Kaitsealal on lubatud majandustegevus, arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

  (2) Kaitsealal on lubatud:
  1) korjata marju, seeni ja teisi metsa kõrvalsaadusi;
  2) püüda kala ühe lihtkäsiõngega;
  3) telkida, lõket teha ja grillida kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud;
  4) korraldada kuni 50 osalejaga rahvaüritusi selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohas;
  5) sõita jalgrattaga teedel ja radadel;
  6) sõita mootor- või maastikusõidukiga teedel, järgides kehtivat liikluskorraldust;
  7) sõita mootor- või maastikusõidukiga väljaspool teid järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seoses, kaitseala valitseja nõusolekul teadustegevusega seoses ning kaitse-eeskirjas lubatud töödel, sh metsatöödel.

  (3) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) korraldada rohkem kui 50 osalejaga rahvaüritus selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja nõusolekul tähistamata kohas;
  2) sõita jalgratta, mootor- või maastikusõidukiga käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5˗7 nimetamata juhtudel;
  3) sõita ujuvvahendiga;
  4) püstitada kaitseala tarbeks ja virgestusotstarbeks ehitisi, kaasa arvatud ajutisi ehitisi;
  5) püstitada uusi tehnovõrgurajatisi ning hooldada ja remontida olemasolevaid rajatisi;
  6) muuta veekogude veetaset ja kaldajoont.

§ 6.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud:
  1) rajada uusi maaparandussüsteeme;
  2) kaevandada maavara;
  3) kujundada puhtpuistuid ja rajada energiapuistuid;
  4) teha uuendusraiet, välja arvatud turberaie;
  5) teostada puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kaitseala valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu juhul, kui pinnas seda võimaldab;
  6) kasutada biotsiidi, taimekaitsevahendit ja väetist.

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist.

§ 7.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt tema nõusolekut, juhul kui see tegevus võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

§ 8.  Kaitse-eeskirja, kaardi ja seletuskirja avaldamine

  Kaitse-eeskirja, kaitseala välispiiri ja vööndi piiri kaardiga ning seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis ning need avaldatakse Tallinna linna veebilehel www.tallinn.ee.

§ 9.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

Tiit Terik
Esimees

Lisa Harku metsa kaitseala välispiir ja vööndi piir

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json