KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Helme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2016, 14

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 23.03.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Helme valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Helme valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

 (3) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ning teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktides sätestatust.

§ 2.  Loomapidamise nõuded

 (1) Looma pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses ning põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ sätestatust.

 (2) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et hoida ära looma omal tahtel välja pääsemine.

 (3) Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama looma heaolu eest vastutava isiku.

 (4) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi inimesi, nende vara ega loomi.

 (5) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi ning kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu.

§ 3.  Loomapidamise nõuded avalikus kohas

 (1) Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, vabaõhulava, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, baar, kauplus, võimla, ettevõte, ühissõiduk jms).

 (2) Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades vajadusel jalutusrihma, kandmisvahendit või suukorvi.

 (3) Looma jätmine avalikku kohta järelvalveta on üldjuhul keelatud.

 (4) Loomapidajal on keelatud:
 1) loomaga viibida vastava keelumärgiga tähistatud kohtades;
 2) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

 (5) Lõike 4 punktis 1 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

 (6) Loomapidaja on kohustatud koristama koheselt looma väljaheited.

 (7) Korterelamus koera ja /või kassi pidades ning üldkasutatavates ruumides ja selle territooriumil viibides on loomapidaja kohustatud järgima lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu kodukorda ja muid elamu ühist haldamist käsitlevaid dokumente.

 (8) Loomapidaja kannab täielikku vastutust oma looma poolt tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

§ 4.  Looma märgistamine ja registreerimine

 (1) Koera omanik on kohustatud varustama koera kaelarihmaga, millel on omaniku kontaktandmed või koera muul moel märgistama (mikrokiip, tätoveering jne) mis võimaldab koera omanikku identifitseerida.

 (2) Mikrokiibiga varustatud koera andmed on loomapidajal soovituslik sisestada avalikku Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistrisse (LLR, riigiportaal www.eesti.ee ).

 (3) Looma märgistamise ja registrisse kandmisega seotud kulud tasub loomapidaja.

 (4) Loomapidaja on kohustatud tagama registris olevate andmete ajakohasuse.

§ 5.  Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine

 (1) Hulkuv loom on loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 tähenduses omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom. Omanikuta loomaks loetakse identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada. Loomapidaja juurest lahti pääsenud loomaks loetakse loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

 (2) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab vallavalitsus.

 (3) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt tagastada loomapidajale, paigutab vallavalitsus looma kuni loomapidajale tagastamiseni hoiupaika.

 (4) Püütud looma hoitakse hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest hoiupaiga koduleheküljel.

 (5) Omanikuga looma hoiupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub omanik.

 (6) Omaniku väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta omanikku kulude kandmise kohustusest.

 (7) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides, käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega omanikule pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki, kui isik on vallavalitsust hulkuvast loomast teavitanud.

§ 6.  Vastutus ja järelevalve

  Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 663 sätestatud ulatuses.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Helme Vallavolikogu 30.06.2004.a määrus nr 16 "Koerte, kasside ja teiste koduloomade pidamise eeskirja kehtestamine".

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ave Visor
Volikogu esimees