SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2016, 29

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 33

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põltsamaa vallas puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord.

§ 2.  Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise ja maksmise üldpõhimõtted

 (1) Puudega lapse hooldajatoetus (edaspidi hooldajatoetus) on 3-18-aastase puudega lapse vanemale, eestkostjale või last kasvatavale isikule (edaspidi hooldaja) vallaeelarvest makstav igakuine toetus.

 (2) Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas ja kes elab hooldust vajava puudega lapsega (edaspidi hooldatav) samal aadressil ning ei saa töötada hooldatava hooldamise ja kasvatamise tõttu.

 (3) Hooldajatoetuse eesmärgiks on hooldajale hoolduskohustuse tõttu saamata jäänud sissetuleku ja sotsiaalkindlustuse osaline hüvitamine.

 (4) Hooldajatoetus määratakse pärast hooldatava hooldusvajaduse hindamist, kui hooldatavale vajalikku kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet ei ole võimalik tagada piirkonnas pakutavate sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

§ 3.  Hooldajatoetust saama õigustatud isik

 (1) Hooldajatoetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral hooldajale, kes hooldab
 1) 3-16-aastast raske või sügava puudega last või
 2) 16-18-aastast raske või sügava puudega last.

 (2) Erandjuhul ja põhjendatud taotluse alusel makstakse hooldajatoetust keskmise puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise ja kasvatamise tõttu. Sel juhul määratakse toetus lapse hooldusvajaduse hindamise akti alusel Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) korraldusega käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud suuruses.

 (3) Hooldajatoetust ei maksta:
 1) hooldajale, kellele on määratud raske või sügav puue, kes saab riiklikku pensioni või vanemahüvitist, kes elab hoolekandeasutuses või viibib haiglas hooldusravil;
 2) hooldajale, kui laps õpib nõustamiskomisjoni otsuse alusel erivajadustega laste koolis ja ööbib õpilaskodus, välja arvatud juhtudel, kui hooldatava puudest tingituna peab hooldaja teda transportima kooli ja tagasi vähemalt kaks korda nädalas.

§ 4.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitatakse Põltsamaa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) vormikohane taotlus koos järgmiste dokumentidega:
 1) hooldaja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;
 2) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
 3) puudega lapse isiklik rehabilitatsiooniplaan või üle 16-aastase lapse juhtumikorraldaja poolt koostatud tegevuskava.

 (2) Taotlusele lisatakse täiendavate dokumentidena:
 1) abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
 2) kohtumäärus eestkostja määramise kohta või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem;
 3) teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta, või teise vanema puudumisel taotleja kinnitus, et ta kasvatab puudega last üksinda;
 4) nõustamiskomisjoni otsus.

 (3) Ametiasutusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kuni viie tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest.

 (4) Taotluse läbivaatamisest on õigus keelduda, kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmeid või dokumente ei esitata kümne tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest.

§ 5.  Hooldusvajaduse hindamine

 (1) Taotluse menetleja (edaspidi sotsiaaltöötaja) hindab hooldusvajadust (hoolduse koormust) ja hooldaja võimalusi hoolduse tagamiseks.

 (2) Sotsiaaltöötajal on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldatava lähedasi ja kogukonna liikmeid.

 (3) Vajadusel võib sotsiaaltöötaja kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearste või pöörduda rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti, juhtumikorraldaja või muu võrgustiku spetsialisti poole.

 (4) Sotsiaaltöötaja koostab arvamuse hooldusvajaduse ja hooldatavale vajalike teenuste ning hooldajatoetuse taotleja võimaluste kohta hoolduse tagamiseks. Arvamuses kirjeldatakse hooldamise tagatust teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 6.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates viimasest hindamisega seotud kodukülastuse päevast, arvestades hooldajatoetuse taotlust ja sellele lisatud dokumente, sotsiaaltöötaja koostatud arvamust ning muid asjas kogutud andmeid.

 (2) Vallavalitsus võib korralduses määrata aja hooldusvajaduse kordushindamiseks.

 (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt
 1) kuni hooldatava puude kehtivuse lõpuni või
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpuni, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba või
 3) vallavalitsuse korralduses määratud kordushindamise tähtajani või
 4) ajavahemikuks, kui hooldus ei ole püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Vallavalitsuse korraldus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

§ 7.  Hooldajatoetuse suurus

 (1) Hooldajatoetust makstakse järgmistes suurustes:
 1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 60 eurot;
 2) 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 80 eurot;
 3) 16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale 48 eurot.

 (2) Määratud hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude ilmnemisel arvestatakse hooldajatoetus ümber nende asjaolude ilmnemise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 8.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust igakuiselt jooksva kuu eest ning see kantakse hooldaja taotluses näidatud pangakontole hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval.

 (2) Hooldajatoetust makstakse vallavalitsuse korralduses nimetatud tähtajani või käesoleva määruse § 9 lõikes 2 nimetatud juhtudel korralduse kehtetuks tunnistamise kuu lõpuni.

 (3) Hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu vallavalitsus.

§ 9.  Hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega järgmistel juhtudel:
 1) hooldaja asub tööle;
 2) hooldatav paigutatakse ajutiselt vähemalt kaheks kuuks hoolekandeasutusse;
 3) hooldatav on suunatud õpilaskoduga õppeasutusse, välja arvatud juhtudel, kui hooldatava puudest tingituna peab hooldaja teda transportima kooli ja tagasi vähemalt kaks korda nädalas.

 (2) Hooldajatoetuse määramise korraldus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse järgmistel juhtudel:
 1) hooldajatoetuse määramise alused on ära langenud;
 2) hooldatav või hooldaja asub alaliselt elama teise omavalitsuse haldusterritooriumile;
 3) hooldus korraldatakse edaspidi muul viisil;
 4) keskmise, raske või sügava puudega lapse 16-aastaseks saamisel;
 5) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel;
 6) hooldaja ei suuda hooldust korraldada;
 7) hooldaja ei täida hooldaja määramise korraldusega talle pandud kohustusi või loobub nende täitmisest.

 (3) Vallavalitsuse korraldus hooldajatoetuse maksmise peatamise või lõpetamise kohta tehakse hooldajale teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

§ 10.  Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud ametiasutust teavitama oma tööleasumisest ja kõikidest teistest asjaoludest, mis toovad kaasa hoolduse lõpetamise, hooldajatoetuse maksmise peatamise, lõpetamise või toetuse suuruse muutmise, kümne päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

§ 11.  Hooldajatoetuse tagastamine

  Hooldajatoetuse maksmist on õigus lõpetada ja makstud toetust tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Hooldajatoetuse taotluse ja taotlemisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Põltsamaa Vallavolikogu 16. aprilli 2015. a määrus nr 12 „Puudega lapse hooldajatoetuste määramise ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016.

Margus Metsma
Vallavolikogu aseesimees