SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Misso Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2016, 36

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja 3, § 22 lõike 1 punkti 5, „Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse“, „Ühistranspordiseaduse“ § 41 lõike 2 punkti 1 ning “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14, § 38-40 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib Misso vallas alaliselt elavatele abivajavatele isikutele sotsiaaltransporditeenuse taotlemise, määramise ja osutamise.

 (2) Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Lisaks sellele tagatakse sotsiaaltransporditeenus teistele abivajajatele, kes toimetulekuraskuste, tervisliku seisundi või puuduva ühistranspordi tõttu ei ole võimelised ise kasutama või korraldama transporti lähimasse toiduainetekauplusesse, apteeki, perearsti või teiste oluliste avalike teenuste juurde.

 (3) Sotsiaaltransporditeenust on kahte liiki:
 1) regulaarne sotsiaaltransporditeenus, mida reguleerib käesoleva määruse § 2;
 2) ühekordne sotsiaaltransporditeenus, mida reguleerivad käesoleva määruse §-d 3 - 8.

§ 2.  Regulaarne sotsiaaltransport

 (1) Regulaarset sotsiaaltransporditeenust osutatakse valla bussiga Misso valla territooriumil kindlal liikumisteel määratud ajagraafiku alusel üks kord nädalas eakatele, puudega isikutele ning teistele abivajajatele vajalike teenuste paremaks kättesaamiseks vallas.

 (2) Regulaarse sotsiaaltransporditeenuse liikumistee ja ajagraafiku määrab Misso Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vastavalt teenuse kasutamise vajadusest ning liikumistee ja ajagraafik vaadatakse vallavalitsuse poolt iga aasta vähemalt üks kord üle.

 (3) Regulaarse sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra määrab vallavalitsus.

§ 3.  Sotsiaaltransporditeenust kasutama õigustatud isikud

 (1) Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada rahvastikuregistri andmetel elukoha Misso valda registreerinud:
 1) puudega isikutel, vanadus- ja töövõimetuspensionäridel, kes ei saa oma tervislikust seisundist või puudest tingituna kasutada ühistransporti või ei ole suuteliselt iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, abivahendit väljastavasse või teisi avalikke teenuseid pakkuvatesse asutustesse;
 2) puudega isikud õppeasutusse või tööle minemiseks;
 3) toimetulekuraskustes lastega peredel, kes ei suuda iseseisvalt transporditeenust korraldada;
 4) puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas elavatel isikutel lähimasse toidu- või esmatarbekaupade kauplusesse või teistesse olulistesse avalikke teenuseid pakkuvatesse asutustesse sõiduks.

 (2) Erandjuhtudel võib mõjuvate põhjuste olemasolul teenust osutada ka teistele abivajajatele.

§ 4.  Sotsiaaltransporditeenuse taotlemine

 (1) Sotsiaaltransporditeenust vajav isik või muu isik (perearst, hooldaja, naaber jms) esitab vallavalitsuse sotsiaalala töötajale kirjaliku või suulise avalduse teenuse vajalikkuse põhjendusega, milles märgib ära sõidu kuupäeva, otstarbe ja marsruudi.

 (2) Sotsiaaltransporditeenust vajav isik esitab avalduse transporditeenuse saamiseks maakonna piires vähemalt 3 tööpäeva (v.a. kiireloomulised juhtumid perearsti pöördumisel), väljaspool maakonda vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

 (3) Erandjuhtudel osutatakse sotsiaaltransporditeenust esimesel võimalusel sotsiaaltöö spetsialisti otsuse alusel.

§ 5.  Sotsiaaltransporditeenuse määramine

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustab sotsiaaltöö spetsialist hiljemalt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või muu teenuse õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates.

 (2) Taotluse sotsiaaltransporditeenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
 1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
 2) korduvtaotlejal on vallavalitsuse ees võlgnevusi;
 3) isik on jätnud korduvalt teenuse vajaduse äralangemisel taotluse tühistamata;
 4) teenuse osutajal ei ole võimalik teenust osutada soovitud sõiduajal.

 (3) Teenuse taotlejat teavitatakse otsusest suuliselt teenuse osutamisest või sellest keeldumisest hiljemalt taotluse esitamisele järgneval päeval.

 (4) Teenuse määramise või mittemääramise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 6.  Sotsiaaltransporditeenuse osutamine

 (1) Sotsiaaltransporditeenust korraldab vallavalitsus ja teenust osutavad valla avahooldustöötaja, bussijuht või mõni muu valla töötaja vallale kuuluva transpordivahendiga.

 (2) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel.

 (3) Vallavalitsus kehtestab ohutu töötamise korra ning tagab selle kättesaadavuse teenust kasutavale isikule ja teenust vahetult osutavale isikule.

§ 7.  Kaebuste esitamine

  Sotsiaaltransporditeenuse osutamise või selle kvaliteediga rahulolematuse korral esitatakse kirjalik kaebus sotsiaaltöö spetsialistile. Sotsiaaltöö spetsialist teeb 10 tööpäeva jooksul otsuse kaebuse menetlusse võtmiseks või mittevõtmiseks ning tulenevalt sellest esitab vallavalitsusele ettepanekud teenuse korralduse või kvaliteedi tõstmiseks.

§ 8.  Sotsiaaltransporditeenuse hind, tasumise kord ja teenuse finantseerimine

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra määrab vallavalitsus.

 (2) Sotsiaaltransporditeenust finantseeritakse teenuse kasutamisest laekunud vahenditest ja Misso valla eelarvest.

§ 9.  Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise üle arvestuse pidamine ja järelevalve teostamine

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse kasutajate üle peab arvestust sotsiaaltöö spetsialist.

 (2) Järelevalvet sotsiaaltransporditeenuse osutamise üle teostab vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Maavanem või tema volitatud isik teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Misso Vallavolikogu 24. jaanuari 2013. a määrus nr 3 “Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Aigar Paas
volikogu esimees