Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2017, 21

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord

Vastu võetud 23.03.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse taotlemise, rahaliste vahendite eraldamise ja toetuse kasutamise kontrolli korra.

 (2) Määruse eesmärk on Otepää valla eelarvest rahaliste vahendite eraldamisega toetada kultuurialase huvitegevuse arendamist ja kultuuriürituste korraldamist Otepää vallas omaalgatuse toetamise kaudu.

§ 2.  Toetuste liigid

  Otepää valla eelarvest eraldatakse kultuurile järgmisi toetusi:
 1) tegevustoetus;
 2) kultuuriürituse toetus;
 3) andeka noore toetus.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED 

§ 3.  Tegevustoetuse andmise tingimused

 (1) Tegevustoetust saab taotleda Otepää vallas tegutsev mittetulundusühing (edaspidi ühing), mille eesmärgiks on kultuurialase huvitegevuse korraldamine ja mille tegevuses osalevatest liikmetest vähemalt 2/3 elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald.

 (2) Tegevustoetuse taotlemiseks peab ühing olema Otepää vallas tegutsenud vähemalt ühe aasta, ühingu huvitegevus toimuma regulaarselt üheksal kuul aastas ja vähemalt ühel korral nädalas.

 (3) Ühe inimese kohta saab tegevustoetust taotleda kuni kahes erinevas ühingus osalemise eest, kuid ühes ühingus mitte rohkem kui ühes kollektiivis.

 (4) Tegevustoetust antakse ühingule iga tegevuses osaleva ühingu liikme kohta vastavalt järgmistele koefitsientidele:
 1) puhkpillimuusika, orkestrimäng - koefitsient 1,2;
 2) rahvatants, rahvapill, koorilaul - koefitsient 1,0;
 3) kõik muu - koefitsient 0,8.

 (5) Tegevustoetust võib kasutada kultuurialase huvitegevuse korraldamiseks, sh tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks, juhendajatasu maksmiseks, ruumide üürimiseks, osalemistasudeks, transpordiks, koolitustel osalemiseks jms.

§ 4.  Kultuuriürituse toetuse andmise tingimused

 (1) Kultuuriürituse toetust saab taotleda juriidiline isik, seltsing või füüsiline isik kultuuritegevuse edendamiseks Otepää vallas.

 (2) Kultuuriürituse toetuse andmisel arvestatakse traditsioone, jätkusuutlikkust, suunatust elanike erinevatele huvigruppidele ja võimalust üritusega tõsta Otepää valla mainet.

§ 5.  Andeka noore toetuse andmise tingimused

  Andeka noore toetuse saamise õigus on andekal kuni 19-aastasel noorel kultuuriharrastajal, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald või kes õpib Otepää valla koolis, ja kes osaleb Eesti kultuurikollektiivi koosseisus või iseseisvalt rahvusvahelisel üritusel.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 6.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlus esitatakse Otepää Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) järgmistel tähtaegadel:
 1) tegevustoetuse taotlus hiljemalt 1. detsembriks;
 2) kultuuriürituse toetuse taotlus hiljemalt 1. detsembriks esimesel poolaastal toimuva ürituse puhul või 1. juuniks teisel poolaastal toimuva ürituse puhul;
 3) andeka noore toetuse taotlus hiljemalt üks kuu enne rahvusvahelise ürituse toimumist.

 (2) Tegevustoetuse taotluses esitatakse:
 1) ühingu andmed;
 2) andmed kollektiivi harjutamise koha kohta;
 3) järgneva kalendriaasta tegevuskava, korraldatavate ürituste kalenderplaan ja proovide graafikud;
 4) ülevaade jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
 5) ühingu tegevuses osalejate nimekiri.

 (3) Kultuuriürituse toetuse taotluses esitatakse:
 1) taotleja andmed;
 2) ürituse põhiandmed;
 3) ürituse eelarve ja kaasfinantseerijad;
 4) taotluse sisuline põhjendus.

 (4) Andeka noore toetuse taotluses esitatakse:
 1) taotluse esitaja andmed;
 2) andeka noore andmed;
 3) arveldusarve number ja omaniku nimi, kuhu toetuse summa kanda;
 4) andmed rahvusvahelise ürituse kohta ja kutse;
 5) eelarve ja kaasfinantseerijad.

 (5) Toetuse taotluse vormid kehtestab vallavalitsus.

§ 7.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Vajadusel määratakse taotluse esitajale tähtaeg täiendavate dokumentide esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 8.  Toetuse määramine

 (1) Tegevustoetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Otepää valla eelarve vastuvõtmist.

 (2) Kultuuriürituse toetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast Otepää valla eelarve vastuvõtmist esimesel poolaastal toimuva ürituse puhul ja hiljemalt 1. juuliks teisel poolaastal toimuva ürituse puhul.

 (3) Andeka noore toetuse määramise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist.

§ 9.  Toetuse maksmine

 (1) Tegevustoetust ja kultuuriürituse toetust makstakse vastavalt lepingule, milles sätestatakse:
 1) toetuse saaja;
 2) toetuse saamise otstarve;
 3) toetuse suurus;
 4) toetuse maksmise tähtaeg;
 5) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
 6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

 (2) Andeka noore toetus kantakse toetuse määramise korralduses märgitud isiku arveldusarvele.

4. peatükk TOETUSE KASUTAMISE KONTROLL JA ARUANDLUS 

§ 10.  Toetuse saaja kohustus

 (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande 31. detsembriks.

 (2) Kultuuriürituse toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist.

 (3) Aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 11.  Vallavalitsuse õigused kontrollimisel

 (1) Vallavalitsusel on õigus:
 1) kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud andmete õigsust;
 2) nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja aruandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

 (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada toetuse maksmine või nõuda toetuse tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet või esitab valeandmeid;
 4) tegevustoetuse saaja regulaarses tegevuses osaleb alla 70% osalejate nimekirja kantud inimestest.

§ 12.  Järelevalve

  Määruses sätestatud toetuste määramist ja maksmist kontrollib revisjonikomisjon.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Otepää Vallavolikogu 18. juuni 2009. a määrus nr 9 „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Kalda
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json