Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2019, 9

Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.03.2019 nr 3
jõustumine 01.05.2019

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Põlva Vallavolikogu 31. jaanuari 2019. a määruse nr 1 "Põlva valla heakorraeeskiri" § 9 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Põlva valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord.

  (2) Määrust ei rakendata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses ja viljapuude raiele.

  (3) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) asendusistutus – maha raiutava puu asemele istutatav puu, puud või põõsad;
  2) puu – kõrghaljastuse element, mille rinnasläbimõõt on üle 8 cm;
  3) raie – puu(de) langetamine koos raiejäätmete koristamisega;
  4) raieluba – luba, mis annab õiguse puu raieks ning milles vajadusel määratakse loa kõrvaltingimused;
  5) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ja nahkhiirte poegimise ajal (aprilli algusest juuli lõpuni), millal võib piirata raietööde tegemise aega;
  6) rinnasläbimõõt – puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt maapinnast;
  7) vesivõsu – uinuvast või lisapungast arenenud väheharunenud võsu;
  8) vormipuu – ilupuu, mille võrale on puu kasvu algusest saadik antud erinevate hooldusvõtetega soovitud kuju.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda kinnisasja, millel puu kasvab, omanik või kinnisasja kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.

  (2) Raieloa taotlemiseks esitatakse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsusele) kirjalik taotlus (edaspidi taotlus).

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja andmed (nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefon, e-postiaadress);
  2) andmed puu kohta, mille raiumiseks raieluba taotletakse (puu liik, rinnasläbimõõt, puude arv, asukoha aadress jm);
  3) põhjendus puu raiumiseks.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) raiutava puu asukoha skeem;
  2) kinnisasja, millel asub raiutav puu, omaniku esindamise korral esindamise õigust tõendav dokument;
  3) kaitstaval loodusobjektil või selle kaitsevööndis asuva puu raieks kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui seda nõuab vastava loodusobjekti kaitse-eeskiri;
  4) veekaitsevööndis asuva puu raieks Keskkonnaameti nõusolek;
  5) muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis asuva puu raieks Muinsuskaitseameti nõusolek;
  6) ehitise kaitsevööndis asuva puu raieks ehitise omaniku või valdaja nõusolek ja tingimused raietööks;
  7) ehitusloa või -teatise olemasolul selle number;
  8) muud vajalikud dokumendid.

  (5) Raieluba ei ole vaja:
  1) ohtliku puu või oksa (tuuleheide, tormimurd või muu inimsekkumiseta osaliselt või täielikult murdunud puu või oks, mis vajab kohest likvideerimist) likvideerimiseks;
  2) kuivanud, murdunud ja rippes okste ning vesivõsude kõrvaldamiseks;
  3) elupuu, heki ja vormipuu hoolduslõikuseks;
  4) okste kärpimiseks osas, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja/või sõidukite liiklust.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine ja raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmise menetluses vallavalitsuse keskkonnaspetsialist või teda asendav ametnik (edaspidi ametnik):
  1) kontrollib taotluses ja sellele lisatud dokumentides märgitud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi;
  3) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindab raiumise vajalikkust ja põhjendatust;
  4) kaasab vajadusel puu ülevaatamisse ja raiumise vajalikkuse hindamisse eksperte või teisi ametnikke.

  (2) Ametnikul on õigus:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid tõendeid puu raiumise põhjendamiseks (eksperdi hinnang puu seisundi, selle väheväärtuslikkuse või ohtlikkuse kohta vms);
  2) nõuda asendusistutust ning määrata istutatava puu liik, istutuskoht ja istutamise tähtaeg.

  (3) Raieloa andmise või sellest keeldumise otsustab ametnik 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest.

  (4) Ehitusprojektis raiumisele määratud puu raiumiseks võib ametnik anda raieloa ehitusloa- või ehitusteatise menetluses ehitusprojektile antava kooskõlastusega.

  (5) Raieluba antakse kuni üheks aastaks väljaarvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul.

  (6) Raieloa andmisel võib seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, ohutusnõuete, raiekoha koristuse, lõikamisaja, puu asendusistutuse, istutatud puu hooldamise, raierahu perioodil raie keelamise ning muude tingimuste osas.

  (7) Raieloal märgitakse:
  1) raieloa saaja andmed;
  2) raiutava puu liik;
  3) raiutavate puude arv ja asukoht;
  4) raieloa kehtivuse aeg;
  5) vajadusel kõrvaltingimused;
  6) raieloa andja andmed.

§ 5.   Raieloa andmisest keeldumise alused

  (1) Raieloa andmisest võib keelduda juhul, kui:
  1) taotleja on isik, kellel puudub õigustaotlust esitada;
  2) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmed, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud raieloa andmise otsustamisel;
  3) taotleja ei ole määratud tähtajaks kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi või esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  4) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust) ning avalikus kohas liikujaid;
  5) puu kasvab kaitsealusel alal või muude piirangute alal ning vastava kaitseala valitseja ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks;
  6) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga.

  (2) Raieloa andmisest keeldumist põhjendatakse taotlejale kirjalikult.

§ 6.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametnikul on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmnevad järgmised asjaolud:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) on rikutud raierahu nõuet;
  3) rikutakse raieloa tingimusi või kõrvaltingimusi.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse loa saajat kirjalikult.

§ 7.   Järelevalve teostamine ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse ja selle alusel väljastatud raielubade täitmise üle teostab ametnik.

  (2) Puu ebaseadusliku raie eest tiheasustusala karistatakse looduskaitseseaduse § 73 alusel.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. mail.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json