HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide toetamine 2019. aasta vallaeelarvest

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2019, 17

Eraüldhariduskoolide toetamine 2019. aasta vallaeelarvest

Vastu võetud 28.03.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades erakooliseaduse § 222 lõiget 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2019.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Erakoolile toetuse andmise tingimused

  Tartu valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
  1) erakool tegutseb Eesti Vabariigis;
  2) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  3) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
  4) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
  5) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi toetatav õpilane) enda ja ühe tema seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Tartu vald;
  6) toetatav õpilane õpib põhikoolis;
  7) toetatava õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik;
  8) toetatava õpilase andmed on kantud EHIS süsteemi.

§ 4.   Erakoolile toetuse andmine

  (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetus kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud kõik käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud tingimused.

  (2) Kui riik osaleb toetatava õpilase õppekoha tegevuskulude katmises osaliselt, antakse erakooli pidajale selle õpilase eest toetus suuruses, mis saadakse toetuse kuumäära ja riigi antava toetuse lahutamise tulemusel.

  (3) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, antakse erakooli pidajale toetus päevamäära alusel, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas.

  (4) Erakooli toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks ülekandega erakooli pidaja pangakontole.

§ 5.   Toetuse määr

  1. jaanuarist 2019 kuni 31. detsember 2019 makstakse erakooli pidajale toetatava õpilase eest toetust 23 eurot kuus.

§ 6.   Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 7.   Erakooli pidaja teavitamiskohustus

  (1) Erakooli pidaja on kohustatud Tartu Vallavalitsust teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetatavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

  (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama Tartu Vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 8.   Toetuse väljamaksmise peatamine ja tagasinõudmine

  (1) Tartu Vallavalitsus peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, erakooli pidaja ei luba Tartu Vallavalitsuse esindajat haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

  (2) Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on Tartu Vallavalitsusel õigus aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega tasaarveldada või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Tartu Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kontrolli tegemiseks on Tartu Vallavalitsusel õigus:
  1) nõuda Tartu valla eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide (sealhulgas andmeid vanemalt saadud õppemaksu kohta) esitamist;
  2) küsida Tartu valla eelarvest toetatava õpilase vanemalt andmeid haridusteenuse kasutamise kohta;
  3) siseneda eelneval kokkuleppel Tartu valla eelarvest toetatava haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse haridusteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.

Vahur Poolak
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json