Teksti suurus:

Tartu Valla Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2019, 18

Tartu Valla Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja huvikooli seaduse § 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Tartu Valla Muusikakooli (edaspidi muusikakool) põhimäärus sätestab muusikakooli nime ja asukoha, tegevuse eesmärgi ja ülesanded, juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, finantseerimise alused, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja korra jm tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Muusikakooli nimi

  Muusikakooli nimi on Tartu Valla Muusikakool.

§ 3.   Muusikakooli asukoht

  Muusikakooli asukoht on Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond.

§ 4.   Muusikakooli õiguslik seisund

  (1) Muusikakool on Tartu Vallavolikogu poolt asutatud Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav huvikool.

  (2) Muusikakooli pidaja on Tartu vald. Muusikakooli ruumid ja muu vara on Tartu valla vara.

  (3) Muusikakool tegutseb registreeringu alusel Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (4) Oma tegevuses juhindub muusikakool kehtivatest õigusaktidest ja põhimäärusest.

§ 5.   Muusikakooli teeninduspiirkond

  (1) Muusikakooli teeninduspiirkond on Tartu valla haldusterritoorium.

  (2) Muusikakooli tegevuskohad on Haava tn 6, Kõrveküla alevik ja Õpetaja tn 8, Lähte alevik.

  (3) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse muusikakooli õppima juhul, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri elukohajärgne omavalitsus ja õppuri seaduslik esindaja või õppuri seaduslik esindaja üksi on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse Tartu vallaga sõlmitud lepingu alusel.

§ 6.   Muusikakooli pitsat, sümboolika, õppekeel ja asjaajamine

  (1) Muusikakoolil võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Muusikakooli õppetöö ja asjaajamine toimub eesti keeles.

§ 7.   Muusikakooli põhitegevus

  Muusikakooli põhitegevus on anda muusikakooli võimalusi arvestades, haridus- ja teadusministri õigusaktidega määratud mahus plaanipäraselt eelprofessionaalset ja üldmuusikalist haridust.

§ 8.   Tegevuse eesmärk

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärgid on:
  1) laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine;
  2) muusikalise alghariduse andmine lähtuvalt riiklikust huvihariduse raamõppekavast;
  3) huviala omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu võimaluste loomine;
  4) olla kõikidele andeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks huviharidussüsteemis.

  (2) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval, seda kahjustamata ning kooskõlastatult vallavalitsusega anda noortele ja täiskasvanutele õppekavavälist vabahariduslikku muusikaõpet, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppematerjali kirjastamise ja õppevahendite valmistamisega, rentida muusikainstrumente ja ruume ning osutada tasulisi teenuseid.

§ 9.   Muusikakooli ülesanded

  Muusikakooli ülesanded on:
  1) noorte muusikalise loomevõime avastamine ja tema vajadustest lähtuvalt muusikaliste oskuste kavakindel arendamine;
  2) kohaliku kultuurielu edendamine;
  3) professionaalse muusikalise hariduse omandamiseks tarviliku ettevalmistuse andmine;
  4) muusikaalase koostöö arendamine Tartu valla asutuste vahel;
  5) koostöö arendamine õppetegevuse korraldamisel lastevanemate ja vallavalitsusega;
  6) muusikakooli ja Tartu valla muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine;
  7) muusikaõppega tegelemisel õppuritele sobivas vormis õppetöö korraldamine.

§ 10.   Muusikakooli struktuur ja ülesanded

  (1) Muusikalise põhihariduse andmine toimub õppeastmetes.

  (2) Muusikakooli struktuuri moodustavad järgmised õppeastmed:
  1) noorem aste 1.-4. klass;
  2) vanem aste 5.-7. klass;
  3) lisa-aasta(d).

  (3) Õppeastmete ülesandeks on anda pillimänguoskus ja muusikalisi teadmisi vastavalt riikliku huvihariduse raamõppekavaga kehtestatud tasemenõuetele.

§ 11.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe muusikakoolis toimub õppurite alus-, põhi-, kesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud õppekavad.

  (3) Õpe toimub õpperühmades ja individuaalselt. Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

  (4) Õppetöö sisaldab ka arvestusi, eksameid ja esinemisi.

§ 12.   Muusikakooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja muusikakooli lõpetamine

  (1) Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

  (2) Muusikakool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist.

  (3) Muusikakooli lõpetamist tõendab lõputunnistus, milles kajastatakse muusikakoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 13.   Õppekava sisu

  (1) Iga õpetatava huviala kohta koostab muusikakool riiklikust raamõppekavast lähtuva huviala õppekava.

  (2) Õppekavas sätestatakse:
  1) huviala õppe eesmärk ja kestus;
  2) huviala õppeainete loendid;
  3) huviala ainekavad.

  (3) Õppekavad on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamisele.

§ 14.   Õppekavade kinnitamine

  (1) Õppekavad kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekavade eelnõu heaks kiitma muusikakooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 15.   Õppekavade registreerimine ja muutmine

  (1) Muusikakooli õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Ettepanekuid muusikakooli huvialade õppekavade muutmiseks, uute kehtestamiseks või olemasolevate kehtetuks tunnistamiseks võivad teha muusikakooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (3) Tehtud ettepanekud kinnitab muusikakooli direktor, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (4) Muusikakooli õppekavasid võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 16.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 17.   Õppeperiood

  (1) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund kestusega 45 minutit, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta.

  (2) Õppeperiood kestab vähemalt 175 kalendripäeva, jaguneb kaheks poolaastaks ning 35-ks õppenädalaks. Õppeperiood koosneb viiest õppeveerandist.

  (3) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad.

  (4) Õppevaheajad on haridus- ja teadusministri poolt kehtestatavate koolivaheaegadega samal ajal.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab muusikakooli direktor.

§ 18.   Õppurite hindamine

  Õppurite hindamise korra kehtestab muusikakooli õppenõukogu.

§ 19.   Muusikakooli direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tööd juhib direktor, kelle töökoht täidetakse konkursi korras ja kelle kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingu Tartu vallavanem.

  (2) Muusikakooli direktor:
  1) on oma töölepingu kehtivuse ajal muusikakooli seadusjärgne esindaja;
  2) tagab muusikakooli tulemusliku toimimise, vastutab selle üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastavalt temale seadusega antud pädevusele ja kohustustele;
  3) koostab muusikakooli eelarve eelnõu, esitab selle vallavalitsusele ning vastutab muusikakooli eelarve täitmise eest;
  4) tagab õppur- ja töötajaskonna komplekteerimise;
  5) vormistab õppureid ja muusikakooli töötajaid puudutavad ning muusikakooli juhtimisel langetatud otsused käskkirjaga;
  6) kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid;
  7) koostab muusikakooli töötajate koosseisu eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks;
  8) koostab muusikakooli põhimääruse eelnõu ja esitab selle vallavalitsuse kaudu kinnitamiseks Tartu Vallavolikogule;
  9) on aruandekohustuslik hoolekogu ees.

§ 20.   Muusikakooli õppenõukogu liikmed, pädevus ja ülesanded

  (1) Muusikakooli õppenõukogu liikmeteks on kõik muusikakooli õpetajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

  (3) Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (4) Õppenõukogu pädevuses on:
  1) arutada muusikakooli arengu- ja tegevuskavasid;
  2) vaadata läbi ja kinnitada muusikakooli õppekavade ning sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ja õpitulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
  3) määrata kindlaks õppurite hindamise ja tunnustamise üldpõhimõtted ning otsustada nende rakendamise üle;
  4) arutada muid õppekorralduse ning õppurite arenguga seotud küsimusi ning anda hinnang õppetulemustele.

§ 21.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt neli korda aastas.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor.

  (4) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse mh vastu võetud otsused, otsuste faktilised ja õiguslikud alused, otsuste täitmise tähtajad ja vastutajad.

§ 22.   Muusikakooli hoolekogu

  Muusikakooli hoolekogu on huvikooli seaduse alusel alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 23.   Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

  (1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogu koosseis valitakse kolmeks aastaks.

  (3) Hoolekogusse kuuluvad Tartu Vallavolikogu esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt 1 õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja (v.a direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt 2 lastevanemate ja õppurite esindajat ning vilistlaste ja muusikakooli toetavate organisatsioonide või ettevõtete esindajad.

  (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab muusikakooli direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

§ 24.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  2) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
  3) teeb ettepanekuid õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  4) teeb ettepanekuid põhimääruse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
  6) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks;
  7) lahendab muusikakooli juhtimisel tekkinud vaidlusküsimusi.

§ 25.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek seitsme tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu. Võrdsete häälte korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on muusikakooli juhtkonnale täitmiseks.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa muusikakooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

§ 26.   Koolitöötajad

  (1) Muusikakooli töötajad on direktor, pedagoogid (õpetaja, kontsertmeister) ja teenindav personal, kes töötavad direktori poolt sõlmitud töölepingu alusel.

  (2) Iga eelarveaasta alguses vaadatakse üle töötajaskonna suurus ja koosseis, mille kinnitab vallavalitsus.

  (3) Õppekavade täitmiseks vajalike pedagoogiliste koormuste kohta koostatakse iga õppeaasta alguses pedagoogide kvalifikatsiooni määramiseks ja töötasufondi arvutamiseks vajalikke andmeid sisaldav tarifikatsioon.

  (4) Pedagoogilisi töötajaid tasustatakse tegeliku pedagoogilise koormuse järgi.

§ 27.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töösisekorraeeskirjas, ametijuhendites ja töölepingutega.

  (2) Koolitöötajatel on õigus saada tööalaseid koolitusi vastavalt eelarves selleks ettenähtud vahenditele nende erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

  (3) Muusikakooli tööle asunud pedagoogide kohustuseks on:
  1) töötada vastutustundega, arvestades kehtivaid õppekavasid;
  2) säilitada ja täiendada kvalifikatsiooni vastavalt muusikahariduse nõuetele ja muusikakooli eripärale;
  3) tagada õppurite võimetekohane loominguline areng;
  4) hoolitseda õppetööks vajalike materjalide ja vahendite täiendamise eest;
  5) võtta osa õppurite hindamisest ja esinemistest ning õppeasutuse korraldatud üritustest.

§ 28.   Õppurid

  (1) Muusikakooli võetakse õppima sisseastumiskatsete alusel muusikakooli tegevuspiirkonna lapsi ja noori, kes soovivad õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.

  (2) Vormikohase avalduse lapse õppima asumiseks esitab lapsevanem (hooldaja), võttes sellega endale vastutuse õppuri õpitulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

  (3) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu hoolekogu tegevuses.

  (4) Õppur on kohustatud:
  1) järgima muusikakooli kodukorda;
  2) hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara;
  3) hoidma muusikakooli head mainet.

  (5) Muusikakool tagab õppuri muusikakoolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

  (6) Õppur kustutatakse õppurite nimekirjast:
  1) lõpetamisel või õppeetapi lõpetamisel;
  2) tervislikel põhjustel;
  3) mitterahuldavate õppetulemuste tõttu;
  4) õppetasu võlgnevuse tõttu;
  5) kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel.

  (7) Õppuri nimekirjast kustutamise aluseks on:
  1) lapsevanema avaldus;
  2) õppenõukogu otsus;
  3) hoolekogu otsus.

  (8) Muudatused õppurite nimekirjas vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 29.   Muusikakooli vara

  (1) Lõike tMuusikakooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Tartu Vallavolikogu kehtestatud korra alusel.

  (2) Muusikakooli kasutuses oleva vara moodustavad Tartu vallalt või teiste isikutelt ja asutustelt muusikakoolile tema sihtotstarbeliseks tegevuseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (3) Muusikakooli valduses olev vara on Tartu valla omand.

§ 30.   Muusikakooli finantseerimise ja majandamise alused

  (1) Muusikakoolil on Tartu valla eelarves iseseisev eelarve ja vallavalitsusega ühine arvelduskonto.

  (2) Muusikakooli finantseeritakse Tartu valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest. Muudest allikatest saadud vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks õppurilt, lapsevanemalt või hooldajalt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustele laekuvad rahalised vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused;
  6) tasulistest teenustest laekuv summa.

  (3) Õppetasu määrad ning tasumise korra kinnitab Tartu Vallavalitsus.

  (4) Muusikakool võib võtta vastu muusikakooli pidaja kaudu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

  (5) Muusikakooli finantstegevust juhib direktor koostöös hoolekoguga.

  (6) Muusikakooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuse kaudu.

§ 31.   Aruandlus

  Muusikakool esitab oma tegevuse kohta statistilisi andmeid selleks kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 32.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tartu Vallavolikogu.

  (2) Ümberkorraldamise ja/või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsuse moodustatud komisjon koostöös hoolekoguga.

  (3) Ümberkorraldamisest ja/või lõpetamisest teatab direktor õppuritele, lapsevanematele ja koolitöötajatele koheselt pärast vastava otsuse teatavaks saamist, kuid mitte hiljem kui vähemalt 4 kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 33.   Põhimääruse muutmise kord

  (1) Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tartu Vallavolikogu.

  (2) Ümberkorraldamise ja/või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsuse moodustatud komisjon koostöös hoolekoguga.

  (3) Ümberkorraldamisest ja/või lõpetamisest teatab direktor õppuritele, lapsevanematele ja koolitöötajatele koheselt pärast vastava otsuse teatavaks saamist, kuid mitte hiljem kui vähemalt 4 kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 34.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Vallavolikogu 15.11.2006 määrus nr 16 „Tartu valla muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 35.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vahur Poolak
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json