Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2019, 20

Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määrust nr 26 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord” ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määrust nr 27 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine“.

§ 1.  Kohtla-Järve linna 2019. a eelarve vastuvõtmine

 (1) Võtta Kohtla-Järve linna 2019. aasta eelarve vastu kogumahus 65 098 217 eurot alljärgnevalt:
 1) Kohtla-Järve linna 2019. aasta koondeelarve (Lisa 1);
 2) Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse tulude eelarve (Lisa 2);
 3) Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse kulude eelarve (Lisa 3);
 4) Kohtla-Järve linna 2019. aasta investeerimistegevuse eelarve (Lisa 4);
 5) Kohtla-Järve linna 2019. aasta finantseerimistegevuse eelarve (Lisa 5);
 6) Kohtla-Järve linna 2019. aasta likviidsete varade muutus (Lisa 6).

 (2) 2018. aasta lõpuks kasutamata rahalised vahendid suunatakse 2019. aasta linnaeelarve kulude ja investeeringute katteks.

 (3) 2018. aasta tegemata jäänud väljaminekud sõlmitud sihtfinantseerimise lepingute osas arvata 2019. aasta eelarve väljaminekute hulka.

§ 2.  Kohustuste võtmine

  Linnavalitsusel on õigus:
 1) kasutada aastasiseselt projektide sihtfinantseerimiseks linnaeelarve vabu vahendeid;
 2) võtta vajadusel eelarveaasta kestel lühiajalist arvelduslaenu 2019. aasta rahavoogude juhtimiseks kuni 1 000 000 (üks miljon) euro ulatuses ja tagastada eelarveaasta lõpuks;
 3) kasutada eelarveaastal laenu summas 2 500 000 (kaks miljonit viissada tuhat) eurot eelarves ettenähtud investeeringute katteks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa 1. Kohtla-Järve linna 2019. aasta koondeelarve

Lisa 2. Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse tulude eelarve

Lisa 3. Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse kulude eelarve

Lisa 4. Kohtla-Järve linna 2019. aasta investeerimistegevuse eelarve

Lisa 5. Kohtla-Järve linna 2019. aasta finantseerimistegevuse eelarve

Lisa 6. Kohtla-Järve linna 2019. aasta likviidsete varade muutus