Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2021, 5

Kose Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 24.03.2021 nr 116

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Täiendada Kose Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 5 lõikega 11 ning sõnastada see alljärgnevalt:
„(11) toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse:
  1) valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU (edaspidi iseteeninduskeskkond) või
  2) paberkandjal postiga või e-postiga või vallamajas kohapeal.”

  (2) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 6 lõige 5 p 3.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 22 lõige 5.

  (4) Muuta Kose Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 27 lõiget 1 ning sõnastada see alljärgnevalt:
„(1) Teenuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse vallavalitsusele:
  1) iseteeninduskeskkonnas SPOKU või
  2) paberkandjal postiga või e-postiga või vallamajas kohapeal.

  (5) Täiendada Kose Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 27 lõikega 11 ning sõnastada see alljärgnevalt:
„(11) Määruse § 26 punktides 1-5 toodud teenuste osas esitatakse taotlus Kose Päevakeskuse juhatajale. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu kohta ning teenuse taotlemise põhjus.“

  (6) Muuta Kose Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 40 lõiget 9 ning sõnastada see alljärgnevalt:
„(9) Hoolduspere vanemal, kes osutab asendushooldusteenust, on õigus toetusele sotsiaalhoolekande seadus § 4511 sätestatud määras.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json