Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2021, 8

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 23.04.2015 nr 65
RT IV, 09.05.2015, 26
jõustumine 12.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2015RT IV, 10.10.2015, 3513.10.2015
22.06.2016RT IV, 30.06.2016, 603.07.2016
25.08.2016RT IV, 09.09.2016, 1412.09.2016
24.03.2021RT IV, 30.03.2021, 402.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõiste

  (1) Käesolev määrus (edaspidi Määrus) reguleerib Kose valla eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (2) Kaasava eelarve menetlus on eelarve menetlemisel rakendatav menetlusprotsess, mille käigus eraldatakse teatud osa kohaliku omavalitsuse eelarvest otsustamiseks kohaliku omavalitsuse elanikkonnale.

  (3) Kaasava eelarve osa suuruseks Kose valla aastaeelarves on kuni 10 000 eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on Kose vallaga seotud investeeringuobjekt või –objektid või avalik üritus.

  (2) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.   Kaasava eelarve menetlemisest teavitamine

  Kose Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi ja eesmärki Kose valla veebilehel, kohalikus ajalehes ja muudes teabekanalites.

§ 4.   Ettepaneku esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Kose vallas.

  (2) Ettepanek esitatakse Vallavalitsusele vastava aasta valla eelarve menetlemise käigus Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ajavahemikul.
[RT IV, 10.10.2015, 35 - jõust. 13.10.2015]

  (3) Ettepanekuid saab esitada valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU.
[RT IV, 30.03.2021, 4 - jõust. 02.04.2021]

  (4) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Kose valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Kose valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6) või muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

§ 5.   Ettepanekute esmane analüüs

  Ettepanekute esmase analüüsi teeb Vallavalitsus ja esitab koos arvamusega ettepanekute läbivaatamiseks kaasava eelarve komisjonile (edaspidi Komisjon).

§ 6.   Ettepanekute sõelumine

  (1) Ettepanekute sõelumist viib läbi Komisjon, mille koosseisu kuuluvad:
  1) kõik Kose Vallavolikogu alaliste komisjonide esimehed;
  2) Vallavalitsuse esindaja.

  (2) Komisjoni esimees on Kose Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees.

  (3) Komisjon analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust Määruse §-le 2 ja ettepaneku realiseerimise võimalust, arvestades ettepanekute kohta Vallavalitsuse antud arvamusi.

  (4) Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ettepanekud, mille eeldatav maksumus ületab Määruse § 1 lõikes 3 sätestatud maksumust või ei vasta § 2 lõike 2 nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (5) Sõelumise käigus võib sarnaseid ettepanekuid liita ja täiendada.

  (6) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis pannakse rahvaküsitlusele.

  (7) Vallavalitsus korraldab enne rahvaküsitlust ettepanekute avalikustamise ja avaliku ettepanekute tutvustamise infopäeva, kus antakse rahvaküsitlusele pandavate ettepanekute esitajatele võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

§ 7.   Rahvaküsitlus

  (1) Rahvaküsitluse korraldab ja kuulutab välja Vallavalitsus.

  (2) Rahvaküsitluse aeg on vähemalt 20 kalendripäeva.
[RT IV, 30.06.2016, 6 - jõust. 03.07.2016]

  (3) Rahvaküsitlus viiakse läbi elektrooniliselt või paberkandjal.

  (4) Iga küsitlusel osalev isik saab küsitlusel hääletada ühe endale kõige meelepärasema idee poolt ID-kaardiga Vallavalitsuse kodulehel või paberkandjal vallamajas ja Kose Raamatukogu haruraamatukogudes.
[RT IV, 30.06.2016, 6 - jõust. 03.07.2016]

  (5) Rahvaküsitlusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletamise hetkel Kose vallas.

  (6) Iga rahvaküsitlusel osalev isik saab hääletada ühe meelepärase ettepaneku poolt. Isik saab oma antud e-häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.

  (7) Rahvaküsitluse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Reastatud ettepanekud ja realiseerimisele kuuluva ettepaneku kinnitab Kose Vallavolikogu otsusega.
[RT IV, 09.09.2016, 14 - jõust. 12.09.2016]

§ 8.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvaküsitluse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

  (2) Rahvaküsitlusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti realiseerimise korraldab Vallavalitsus.

  (3) Rahvaküsitlusel toetust leidnud ürituse realiseerimise korraldab Vallavalitsus, kaasates idee esitaja.

  (4) Kui hanke tulemusel selgub, et objekti või objektide maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgmisel kohal olev kaasava eelarve objekt.

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettepaneku maksumus on väiksem Määruse § 1 lõikes 3 nimetatud summast, siis kuulub realiseerimisele järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, mille maksumus ei ületa eelmisest objektist üle jäänud rahalisi vahendeid.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avalikustamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json