SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2021, 11

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 17.12.2020 nr 99
RT IV, 23.12.2020, 28
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2021RT IV, 30.03.2021, 502.04.2021

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra ja tingimused Kose vallas.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Kose vallas elav isik on füüsiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Kose vallas.

  (3) Vähekindlustatud isik või pere on isik või pere, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui käesoleva määruse lisaga kehtestatud toimetuleku piirmäär.

  (4) Sotsiaaleluruumid on valla omandis olevad eluruumid, mis jagunevad sotsiaalkorteriteks ja sotsiaalpindadeks.

  (5) Sotsiaalkorter on käesoleva määruse tähenduses eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena.

  (6) Sotsiaalpind on käesoleva määruse tähenduses eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja ühiskasutuses olevatest ruumidest, mis antakse üürile sotsiaalteenusena ning mida kasutavad mitu erinevat isikut ühiselt.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda kohaldatakse koos sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega ning vajadusel teiste sotsiaalkaitse korraldust ja sotsiaalkaitse tagamist reguleerivate seaduste ja riiklike määrustega.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel lähtutakse järgnevast:
  1) isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul;
  2) toetuse või teenuse taotlemisel peab isik ise aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele;
  3) isikut abistatakse tema vajadusele, arusaamisele ja huvile vastava toetuse või teenuse taotluse esitamisel või toimingu tegemisel, kui ilma abistamata jääksid tema õigused teostamata;
  4) toetuse või teenuse määramisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest, mille väljaselgitamiseks viiakse vajadusel läbi eelnev hindamine;
  5) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  6) isikut nõustatakse abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  7) abi andmise kõikidel etappidel kaasatakse abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  8) isikule tagatakse abimeetmed võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.   Toetusele ja teenusele õigust omavad isikud

  (1) Toetust ja teenust on õigus taotleda abivajaval isikul, kes on Kose valla elanik.

  (2) Erandkorras võib abitaotlejaks olla isik, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata.

2. peatükk TOETUSED 

1. jagu Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 5.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalosakonnale, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (11) Toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse:
  1) valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU (edaspidi iseteeninduskeskkond) või
  2) paberkandjal postiga või e-postiga või vallamajas kohapeal.
[RT IV, 30.03.2021, 5 - jõust. 02.04.2021]

  (2) Sotsiaaltoetuse taotlemisel tuleb esitada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete kohta, dokumendid taotlemisele eelneva kuu sissetulekute kohta ning dokumendid, mis tõendavad kulutuste suurust, mille kompenseerimist taotletakse.

  (3) Sotsiaalosakond selgitab välja isiku abivajaduse ja sellele vastava abi, kontrollides taotluses esitatud andmeid. Sealhulgas on osakonna ametnikul õigus ja kohustus:
  1) kontrollida esitatud andmete õigsust, nõuda sissetulekuid tõendavaid lisadokumente või muid täiendavaid andmeid sh väljavõtteid arvelduskontodest, kinnistusraamatust, äriregistrist, õigus teha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi;
  2) määrata taotluse esitajale tähtaeg taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
  3) selgitada taotlejale, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel või valeandmete esitamise korral võidakse jätta taotlus rahuldamata.

  (4) Hüvitise määramise või mittemääramise otsustab vastavalt käesolevas määruses sätestatule vallavalitsus kümne (10) tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest, andes välja vastavasisulise haldusakti.

  (5) Vallavalitsusel on õigus erandkorras kaalutletud otsuse alusel teha taotleja kasuks erandeid määrusega kehtestatud tingimustes.

  (6) Hüvitise määramise või mittemääramise kohta tehtud haldusakt tehakse taotlejale teatavaks, kas:
  1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
  2) elektrooniliselt isiku tuvastamist võimaldava infosüsteemi kaudu;
  3) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil;
  4) vastuvõtul osakonna töötaja juures;
  5) telefoni teel.

§ 6.   Valla eelarvest makstavate toetuste liigid

  (1) Valla eelarvest makstavad toetused jagunevad sotsiaaltoetusteks ja peretoetusteks.

  (2) Sotsiaaltoetusi makstakse vähekindlustatud Kose vallas elavale isikule/perekonnale tema toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks kattes osaliselt hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste või teenustega.

  (3) Peretoetusi makstakse Kose vallas elavale isikule/perekonnale toimetuleku soodustamiseks, kui tal on täidetud toetuse taotlemiseks määruses seatud eeltingimused.

  (4) Sotsiaaltoetused on:
  1) vältimatu sotsiaalabi toetus;
  2) lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus;
  3) üldhariduskooli toidutoetus;
  4) kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus;
  5) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus;
  6) lastelaagri toetus;
  7) laste prillitoetus;
  8) ravi – ja rehabilitatsioonitoetus;
  9) eluasemekulude toetus;
  10) vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse toetus.

  (5) Peretoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) esimesse klassi mineva lapse toetus;
  3) [kehtetu - RT IV, 30.03.2021, 5 - jõust. 02.04.2021]
  4) lasteaia toidutoetus suurele perele;
  5) matusetoetus;
  6) eakate tähtpäeva toetus;
  7) hooldaja toetus täisealise puudega isiku hooldajale;
  8) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale.

2. jagu Sotsiaaltoetused, nende määramise ja maksmise tingimused 

§ 7.   Vältimatu sotsiaalabi toetus

  (1) Toetust makstakse isikule/perekonnale, kes vastab § 4 lg 1 ja lg 2 väljatoodud tingimustele ning kes on ajutiselt sattunud majanduslikult raskesse olukorda.

  (2) Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada kulutusi tõendavad dokumendid või kirjeldada taotluses, milliste kulutuste katmiseks toetust taotletakse.

  (3) Makstava toetuse suurus sõltub pere vajadustest.

  (4) Vallavalitsusel on õigus rahaline toetus asendada mitterahalise toetusega.

§ 8.   Lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus

  (1) Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – jaanuarist aprillini, maist augustini, septembrist detsembrini.

  (2) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

  (3) Kompenseeritakse 100% tasumisele kuuluvast summast.

§ 9.   Üldhariduskooli toidutoetus

  (1) Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini.

  (2) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

  (3) Kompenseeritakse 100% tasumisele kuuluvast summast.

§ 10.   Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste toetus

  (1) Kutseõppeasutustes õppivad õpilased saavad taotleda toetust õppimisega ja koolis käimisega seotud kulutuste katmiseks, nagu õpilaskodu majutuse tasumine, sõidutoetus, toidutoetus vms.

  (2) Õpilaskodu majutuse- ja toidutoetus on perioodiline, toetuse avaldused esitatakse üldjuhul septembris ja jaanuaris, hiljemalt vastava kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – septembrist detsembrini, jaanuarist juunini.

  (3) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

  (4) Majutuse- või toidutoetuse määramisel väljastab vallavalitsus kutseõppeasutusele garantiikirja õpilaskodu majutuse või toitlustuse arve tasumise kohustuse ülevõtmise kohta.

  (5) Kutseõppeasutustes õppivate õpilaste sõidutoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos kulusid tõendavate dokumentidega.

§ 11.   Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus

  (1) Toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem, hooldaja, eestkostja, pedagoog või sotsiaalosakonna ametnik.

  (3) Kui toetust taotleb lapsevanem, hooldaja või eestkostja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta.

§ 12.   Lastelaagri toetus

  (1) Toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada laagri arve või laagri korraldaja teatis, kus on näha laagri nimi, laagri toimumise aeg ja maksumus ning laagris osaleva lapse nimi.

  (2) Lastelaagri toetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 50% laagri maksumusest, kolme ja enama lapsega peredele kuni 75% kuid mitte enam kui 150 eurot aastas ühe lapse kohta.

§ 13.   Laste prillitoetus

  (1) Toetust saab taotleda kuni 19. aastase lastetoetust saava lapse prillide või läätsede maksumuse hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada kuludokumendid, kus on välja toodud lapse nimi, kellele on prillid või läätsed ostetud;

  (3) Prillitoetuse maksmisel kompenseeritakse kuni 100% prillide või läätsede maksumusest kuid mitte enam kui 150 eurot aastas ühe lapse kohta.

§ 14.   Ravi- ja rehabilitatsioonitoetus

  (1) Toetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud isikud meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi soetamise või rentimise, ravi- või rehabilitatsiooniteenuse, retseptiravimite kulude osaliseks hüvitamiseks või erandjuhul muude tervise taastamiseks oluliste kulutuste hüvitamiseks.

  (2) Toetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada kuludokument, mis ei ole vanem kui 3 kuud ning kus on kirjas kellele ja mille eest on arve esitatud või kellele retseptiravim väljastatud.

  (3) Toetuse maksmisel kompenseeritakse üldjuhul kuni 75% tehtud kulutustest.

§ 15.   Eluasemekulude toetus

  (1) Toetust võivad taotleda Kose vallas elavad vähekindlustatud isikud eluasemega seotud hädavajalike kulutuste hüvitamiseks. Hädavajalikeks kulutustest võivad olla küttematerjali ostmine, korstnapühkimine jm.

  (2) Toetuse avaldusele tuleb lisada kuludokumendid, mis tõendavad kulutuste tegemist.

3. jagu Peretoetused, nende määramise ja maksmise tingimused 

§ 16.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist Kose valla elanik.

  (2) Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

  (3) Kui lapse sünd on registreeritud Kose vallas, siis toetuse saamiseks eraldi taotlust esitama ei pea.

  (4) Väljaspool Kose valda registreeritud sündide puhul tuleb esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus.

  (5) Sünnitoetuse väljamaksmise kohta haldusakti välja ei anta.

  (6) Vallavalitsuse finantsosakonnal on õigus maksta erandkorras sünnitoetust isikutele, kes on ostnud Kose valda kinnisvara aasta jooksul enne lapse sündi ja kellel seetõttu puudus võimalus täita määruses kehtestatud nõudeid tingimusel, et mõlemad vanemad on Kose valda sissekirjutatud enne lapse sündi.

§ 17.   Esimesse klassi mineva lapse toetus

  (1) Toetust makstakse 1. klassi õppima asunud lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik.

  (2) Vallavalitsusel on õigus maksta erandkorras toetust isikutele, kes on ostnud Kose valda kinnisvara aasta jooksul enne lapse 1.klassi minekut ja kellel seetõttu puudus võimalus täita määruses kehtestatud nõudeid tingimusel, et mõlemad vanemad on Kose valda sissekirjutatud enne lapse 1.klassi astumist.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanema vallavalitsusele avalduse, kus on välja toodud lapsevanemate andmed, 1.klassis õppima asunud lapse andmed, kooli andmed, kus laps õpib ning andmed kellele ja millisele arveldusarvele toetus kantakse.

§ 18.   Lasteaia toidutoetus suurele perele

  (1) Perekond, kus kasvab 3 või enam koolis või lasteaias käivat last on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud.

  (2) Toetust saab taotleda kuni kolmanda lapse 24 aastaseks saamiseni.

  (3) Toetus määratakse haldusaktiga korraga üheks aastaks septembrist või taotluse esitamise kuust alates järgmise aasta 31. augustini, kui vanem on taotluse esitanud hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks.

  (4) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest.

§ 19.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku, kes surmapäeval oli Kose valla elanik, surma korral.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks esitab matuste korraldaja, lisades taotlusele koopia surmatõendist.

  (3) Toetus kantakse üle taotluse esitaja arveldusarvele hiljemalt 5. tööpäeval peale nõuetekohase taotluse esitamist.

§ 20.   Eakate tähtpäeva toetus

  (1) Makstakse ühekordse toetusena alates 80-ndast sünnipäevast igal 5- ja 0-ga lõppeval sünnipäeval.

  (2) 80-ndal sünnipäeval kantakse toetus kas isiku arveldusarvele või makstakse välja valla kassast sularahas.

  (3) Alates 85-ndast eluaastast viiakse toetus juubilarile koju tema rahvastikuregistrijärgsel aadressil.

§ 21.   Hooldajatoetustäisealise puudega isiku hooldajale

  (1) Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kes on määratud vallavalitsuse haldusaktiga täisealise isiku hooldajaks.

  (2) Hooldajatoetuse määr sõltub hooldatava puude raskusastmest. Toetuse määrad kinnitab vallavolikogu.

  (3) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuust.

  (4) Hooldajatoetus kantakse hooldajatoetuse saaja nimetatud arvelduskontole kuu viimasel tööpäeval.

  (5) Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigus toetust taotleda iga hooldatava hooldamise eest.

  (6) Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu.

  (7) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele eelneva kalendrikuu viimase päevaga.

§ 22.   Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse isikule, kellel ei ole võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga tema hooldusel olevale raske või sügava puudega lapsele pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu. Nimetatud asjaolude esinemine tuvastatakse abivajaduse hindamisel.

  (2) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Taotlusele tuleb lisada Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme kohta ning koopia rehabilitatsiooniplaanist.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik viib läbi lapse abi- ja hooldusvajaduse hindamise.

  (4) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt maksimaalselt 12 kuuks (1 aastaks).

  (5) [Kehtetu - RT IV, 30.03.2021, 5 - jõust. 02.04.2021]

  (6) Hooldajatoetust ei määrata taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist, vanemahüvitist või lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (7) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuust.

  (8) Hooldajatoetus kantakse hooldajatoetuse saaja nimetatud arvelduskontole kuu viimasel tööpäeval.

  (9) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele eelneva kalendrikuu viimase päevaga.

  (10) Vallavalitsus maksab sotsiaalmaksu isiku eest kellele maksab toetust puudega lapse hooldamise eest.

§ 23.   Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse toetus

  (1) Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta rahvastikuregistri järgselt Kose valla lapse ühekordsete kulutuste katmiseks.

  (2) Toetuse taotluse võivad esitada lapse hooldaja, eestkostja, asenduskodu töötaja, valla sotsiaalosakonna ametnik.

  (3) Toetuse taotlusele tuleb lisada kulutusi tõendavad dokumendid või põhjendada kirjalikult tehtavate kulutuste vajalikkust ja rahalist suurust.

  (4) Toetus makstakse välja lapsele endale, tema hooldajale, eestkostjale või asenduskoduteenuse osutaja.

§ 24.   Toetuse määrad ja toetuse maksmine

  (1) Toetuste määrad kehtestatakse käesoleva määruse lisas.

  (2) Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Vastavalt isiku soovile makstakse toetus:
  1) isiku arvelduskontole Eestis toetuse andja kulul;
  2) toetuse andja juures vormistatud kirjaliku taotluse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise taotluse või notariaalselt tõestatud taotluse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis toetuse andja kulul;
  3) isiku arvelduskontole välisriigis, kusjuures toetuse saaja maksab oma makseteenuse pakkuja nõutavad tasud;
  4) sularahas valla kassast.

  (4) Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamise üle peab arvestust sotsiaalosakond.

§ 25.   Toetuse tagasi nõudmine ja tagastamine

  (1) Toetuse määrajal on õigus toetuse määramise otsus tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada ja antud toetus tagasi nõuda, kui toetuse andmise aluseks olid taotleja poolt teadvalt esitatud valeandmed.

  (2) Kui isik keeldub saadut vabatahtlikult tagastama, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse.

  (3) Ettekirjutus tehakse isikule teatavaks käesoleva määruse § 5 lõikes 6 sätestatud korras.

  (4) Kui isik jätab ettekirjutuse täitmata, võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. peatükk TEENUSED 

1. jagu Sotsiaalteenuste taotlemine, määramine ja osutamine 

§ 26.   Kose vallas osutatavad sotsiaalteenused

  Sotsiaalteenuste loetelu:
  1) koduteenus;
  2) tugiisikuteenus täisealisele isikule;
  3) päevakeskuse teenus;
  4) nõustamisteenused omastehooldajatele;
  5) nõustamisteenused toimetulekuraskustes isikutele;
  6) tugiisikuteenus lapsele;
  7) väljapool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  8) täisealise isiku hooldus;
  9) isikliku abistaja teenus;
  10) varjupaigateenus;
  11) turvakoduteenus;
  12) sotsiaaltransporditeenus;
  13) eluruumi tagamine;
  14) võlanõustamisteenus;
  15) lapsehoiuteenus;
  16) asendushooldusteenus;
  17) järelhooldusteenus;
  18) täiendavad sotsiaalteenused.

§ 27.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse vallavalitsusele:
  1) iseteeninduskeskkonnas SPOKU või
  2) paberkandjal postiga või e-postiga või vallamajas kohapeal.
[RT IV, 30.03.2021, 5 - jõust. 02.04.2021]

  (11) Määruse § 26 punktides 1-5 toodud teenuste osas esitatakse taotlus Kose Päevakeskuse juhatajale. Taotluses märgitakse taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna koosseisu kohta ning teenuse taotlemise põhjus.
[RT IV, 30.03.2021, 5 - jõust. 02.04.2021]

  (2) Taotluse menetlejal on õigus ja kohustus:
  1) kontrollida esitatud andmete õigsust, nõuda täiendavaid andmeid ja teha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi;
  2) määrata taotluse esitajale tähtaeg taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
  3) selgitada, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel või valeandmete esitamise korral võidakse jätta taotlus rahuldamata.

  (3) Sotsiaalteenuste vajaduse välja selgitamiseks hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Teenuse määramise või mittemääramise otsustab määruse § 26 punktides 6-18 toodud teenuste osas vallavalitsus kümne (10) tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest, andes välja vastavasisulise haldusakti.

  (6) Määruse § 26 punktides 6-18 toodud teenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu teenuse osutajaga või koostatakse haldusakt. Lepingus või haldusaktis sätestatakse isikule osutatava teenuse sisu, toimingute ulatus või osutamise sagedus, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud.

  (7) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib sotsiaalnõuniku ettepanekul osutada isikule hädavajalikku teenust enne haldusakti väljaandmist või halduslepingu sõlmimist.

  (8) Määruse § 26 punktides 1-5 toodud teenuseid osutab Kose Päevakeskus ning nimetatud teenuste kirjeldused ja nende määramise tingimused kinnitab Kose Päevakeskuse juhataja käskkirjaga. Teenuste kirjeldused avaldatakse Kose Päevakeskuse veebilehel.

  (9) Määruse § 26 punktides 1-5 toodud teenuste osutamise kohta võtab otsuse vastu Kose Päevakeskuse juhataja ja sõlmib teenuse saajaga lepingu.

  (10) Teenuse määramise või mittemääramise kohta tehtud haldusakt tehakse taotlejale teatavaks, kas:
  1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
  2) elektrooniliselt isiku tuvastamist võimaldava infosüsteemi kaudu;
  3) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil;
  4) vastuvõtul osakonna töötaja juures;
  5) telefoni teel.

  (11) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul. Alaealise või piiratud teovõimega täisealise isiku puhul tema eestkostja nõusolekul. Lapse heaolu ohtu sattumisel võib teenuse määrata lapse seadusliku esindaja nõusolekuta, kui teenuse osutamine on põhjendatud abinõuks ohu ärahoidmisel ja lapse huvide kaitseks.

§ 28.   Sotsiaalteenuste eest tasumine

  (1) Teenuse osutamise eest võib võtta tasu.

  (2) Vallavalitsuse ja Kose Päevakeskuse poolt osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik tema taotluse alusel täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid. Otsused vaadatakse üle vähemalt kord aastas. Kui teenust saava isiku ja/või ülalpidamiskohustuslas(t)e varanduslik olukord on muutunud, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust oma haldusaktiga.

§ 29.   Sotsiaalteenuse määramisest keeldumine, osutamise peatamine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) teenuse vajadus puudub, abivajadust on võimalik või otstarbekas tagada muude teenuste või muu abiga;
  2) taotluse menetlejale ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ning muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise otsuse tegemiseks;
  3) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  4) taotletav teenus ei kata isiku tegelikku abivajadust;
  5) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) või teenuse saaja isikust tulenev muu objektiivne põhjus (nt tervislik seisund) muudab teenuse osutamise võimatuks.

  (2) Sotsiaalteenuse osutamine peatub ning teenust ei osutata kui teenuse vajadus on ajutiselt ära langenud (klient viibib haiglaravil, viibib ajutiselt omaste juures või muud ajutised põhjused, mis ei võimalda isikule teenust osutada).

  (3) Sotsiaalteenuse osutamise tingimuste muutmise korral kliendi avalduse või korduvhindamise tulemuste alusel vormistatakse halduslepingus vastavad muudatused.

  (4) Teenuse osutamise võib lõpetada, kui taotleja:
  1) on esitanud valeandmeid;
  2) on rikkunud teenuse saamiseks kehtestatud nõudeid (nt sisekord, leping vm);
  3) ei ole mõistliku aja jooksul teavitanud vallavalitsust teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja/või nende muutumisest;
  4) ei ole kasutanud määratud teenust sihipäraselt;
  5) ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras;
  6) on asunud elama teise omavalitsusüksusesse;
  7) abivajadus on kaetud teiste teenustega;
  8) ei soovi enam teenust.

2. jagu Sotsiaalteenuste kirjeldused ja teenusele suunamine 

§ 30.   Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus.

  (1) Teenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Teenust osutatakse isikutele, kellel on terviseseisundist või tegevusvõimest tulenevalt ööpäevaringne hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (3) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus. Teenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised vahendid või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikuid, tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega.

  (4) Kui teenuse saajal ja tema ülalpidamiskohustusega isikutel puuduvad rahalised vahendid teenuse eest tasumiseks, kuid teenuse saajal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse teenuse eest tasumiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib vallavalitsus tasuda teenuse eest arve alusel osas, milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Valla eelarvest tasutakse üldhooldusteenuse maksumuse osa, mis jääb katmata isiku enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate maksesuutmatuse tõttu.

§ 31.   Tugiisikuteenus lapsele

  (1) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

  (2) Teenuse vajaduse ja mahu välja selgitamiseks viib sotsiaalosakonna ametnik esitatud taotluse alusel läbi lapse kõrvalabi vajaduse määra hindamise. Hindamise tulemusena koostatakse lapsele juhtumiplaan.

  (3) Vajalikud tegevused, nende osutamise maht ja kestvus, aruandlus ja töötundide arvestus lepitakse kokku teenuse saaja seadusliku esindaja, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitavas lepingus enne teenuse osutamise alustamist.

  (4) Teenuse osutamise leping sõlmitakse tähtajaliselt kuni üheks aastaks, üldjuhul eelarve aasta lõpuni.

  (5) Teenuse osutaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele. Teenuse saajal on õigus enne teenuse saamist kohtuda omavahelise sobivuse hindamiseks tugiisikuga, kes teenust osutama hakkab. Tugiisikuks ei saa olla teenuse vajaja esimese või teise astme alaneja ega üleneja sugulane.

  (6) Teenuse osutamise kulud kaetakse vallaeelarvest või vallaeelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest vastavalt sõlmitud töövõtu/käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

  (7) Teenuse korraldamise ja teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik.

§ 32.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Teenuse sisuks on isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute (toiduainete toomine, abistamine kodutöödes jm) sooritamisel, sh vajadusel ka füüsilist kontakti nõudvate isiklikuks eluks vajalike toimingute (pesemine, hügieenitoimingud jm) sooritamisel.

  (3) Teenus on üldjuhul pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt edasi elada oma kodus.

  (4) Teenuse taotlemiseks esitab hooldust vajav isik vallavalitsusele taotluse, kus on välja toodud hooldust vajava isiku ja hooldaja andmed, nõusolek hooldajaks määramiseks ning tegevused, mille sooritamisel isik enda hinnangul abi vajab.

  (5) Teenuse vajaduse väljaselgitamiseks viib sotsiaalosakonna ametnik esitatud taotluse alusel läbi kõrvalabi vajaduse hindamise.

  (6) Vallavalitsus seab hoolduse haldusaktiga isiku taotluse ja hooldaja nõusoleku alusel tuginedes hooldusvajaduse hindamise tulemustele.

  (7) Haldusaktis märgitakse hooldatava ja hooldaja andmed, hooldaja ülesanded, hooldajatoetuse suurus ning hoolduse määramise ja hooldajatoetuse maksmise tähtaeg. Hooldaja määramisest keeldumisel ning hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamisel esitatakse haldusaktis vastavad põhjendused.

  (8) Hooldajaks ei määrata üldjuhul ülalpidamiskohustusega isikut.

§ 33.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist erinevates eluvaldkondades.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi, nagu abistamine liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes.

  (3) Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja, tema seaduslik esindaja või hooldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse taotleja andmed, puude liik ja raskusaste, teenuse vajaduse põhjendus ja teenuse osutaja andmed.

  (4) Teenuse vajaduse väljaselgitamiseks viib sotsiaalosakonna ametnik esitatud taotluse alusel läbi kõrvalabi vajaduse hindamise, mille käigus selgitakse muuhulgas välja ka teenuse osutamise periood ja maht.

  (5) Teenuse määramise otsustab vallavalitsus tuginedes sotsiaalosakonna ametniku poolt tehtud ettepanekule kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase avalduse laekumisest.

  (6) Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduvhindamine.

  (7) Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut. Isiklikuks abistajaks ei saa olla teenuse vajaja esimese või teise astme alaneja ega üleneja sugulane. Vajadusel abistab sotsiaalosakonna ametnik teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

  (8) Teenuse osutamiseks sõlmitakse leping tähtajaliselt kuni üheks aastaks. Teenuse vajaduse säilimisel esitab teenuse saaja uue taotluse teenuse jätkamiseks.

§ 34.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Vallavalitsus võib lepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise teisele kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele ning esitatud arve alusel tasuda antud teenuse eest.

§ 35.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis aitab taastada isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning nõustatakse isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (2) Turvakoduteenust on õigustatud saama laps, kes vajab abi hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealine isik, kes vajab turvalist keskkonda.

  (3) Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.

  (4) Vallavalitsus võib lepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise teisele kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele ning esitatud arve alusel tasuda antud teenuse eest.

§ 36.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Teenuse saamiseks tuleb isikul esitada suuline või kirjalik taotlus sotsiaalosakonna ametnikule.

  (3) Taotluses märgitakse teenuse soovija isikuandmed, asjaolud, mis takistavad ühistranspordi kasutamist, teenuse vajaduse põhjendus, sealhulgas teenuse vajaduse aeg ja sihtkoht.

  (4) Sotsiaalosakonna ametnik hindab taotluse menetlemisel isiku abivajadust.

  (5) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult või suuliselt (telefoni teel) hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

  (6) Teenuse eest on teenuse saaja kohustatud tasuma omaosalustasu. Tasu maksmisest on vabastatud vähekindlustatud isikud.

  (7) Kui teenust osutatakse mitmele isikule üheaegselt, jagatakse teenuse hind teenuse tarbijate vahel võrdselt ja esitatakse teenuse arve igale teenuse saajale eraldi.

  (8) Teenuse hinna ja nende eest tasumise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 37.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine vähekindlustatud Kose valla elanikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Sotsiaaleluruumi taotlejad võivad olla järgmised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kose vallas:
  1) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavad vähekindlustatud pered;
  2) orvud;
  3) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  4) isikud, kes lähtuvalt oma vanusest, tervislikust seisundist või varalisest olukorrast ei ole ise suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning seetõttu on raskendatud nende toimetulek;
  5) kinnipidamiskohast vabanenud, kes enne kinnipidamiskohta paigutamist elasid alaliselt Kose vallas ja kellel puudub võimalus pöörduda tagasi oma endisesse elukohta;
  6) erandjuhul isikule, kelle kohta vallavalitsuse sotsiaalosakond on teinud vastava põhjendatud ettepaneku.

  (3) Sotsiaaleluruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi ja isikukood);
  2) andmed eluruumi vajavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjendus;
  4) andmed sissetulekute kohta.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) dokumendid taotleja ja tema perekonna vara kohta (kinnisvara, hoiused jne),
  2) muud eluruumi tagamise teenuse taotlemise põhjendatust tõendavad dokumendid (nt kohtumäärus eluruumist väljatõstmise kohta, tõend taotleja tervisliku seisundi kohta, puuet tõendav dokument, kinnipidamisasutusest vabanemist tõendava dokument jms).

  (5) Vallavalitsusel on õigus teenuse vajaduse hindamiseks nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (6) Sotsiaalosakonna ametnik kontrollib vajadusel taotluses esitatud asjaolusid ja edastab vallavalitsusele sotsiaaleluruumi andmise küsimuses omapoolse motiveeritud ettepaneku.

  (7) Sotsiaaleluruumi üürile andmisel sõlmitakse isikuga üürileping üldjuhul kuni kolmeks aastaks.

  (8) Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsuse teatavaks tegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav haldusakt kehtetuks.

  (9) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, mille kohaselt sotsiaaleluruumi üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

  (10) Sotsiaalpinna üürile andmisel võib ühte tuppa paigutada mitu üürnikku. Sotsiaalpinna üürimisel on üürnikul õigus kasutada korteri ühiskasutuses koridori ja abiruume võrdselt teiste sotsiaalpinna üürnikega. Sotsiaalpinna eluruumi kulud jaotatakse üürnike vahel proportsionaalselt.

  (11) Sotsiaaleluruumi üürile andmisel ja üürilepingu lõpetamisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, milles kajastatakse eluruumi seisukord.

  (12) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

§ 38.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenus on isiku nõustamine ja juhendamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel ning edasiste võlgnevuste tekkimise ennetamisel.

  (2) Sotsiaalosakonna ametnik viib läbi abivajaduse hindamise teenuse vajaduse ning esialgse teenuse mahu välja selgitamiseks.

  (3) Võlanõustamisteenust osutab vastava ettevalmistusega sotsiaalosakonna ametnik. Vajadusel suunatakse teenuse vajaja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele vastava teenuseosutaja juurde.

  (4) Teenuse sisseostmisel väljastatakse teenuse osutajale vajadusel garantiikiri või sõlmitakse haldusleping. Mõlemal juhul lepitakse teenuse osutajaga kokku osutatava teenuse maht ja teenuse maksumus.

  (5) Isikule, kes on suunatud teenusele vallavalitsuse poolt koostatud otsuse alusel, on teenus tasuta.

  (6) Teenust rahastatakse valla eelarvest.

§ 39.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku toimetulekut või töötamist.

  (2) Teenuse osutajaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsusüksuse asutus või vallavalitsuse hallatav asutus, kes omab lapsehoiuteenuse osutaja tegevusluba.

  (3) Teenuse saajaks võib olla laps, kelle vanemad töötavad või on hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega kui laps on võetud Kose valla munitsipaallasteaia järjekorda, aga lapse jaoks puudub hetkel vaba koht. Erandjuhul laps, kes ei saa tervisest tulenevatel põhjustel käia lasteaias ja selleks on andnud soovituse arst ja/või nõustamiskomisjon.

  (4) Teenuse saajaks võib olla kuni 18-aastane raske või sügava puudega laps, kelle osas hindab teenuse vajadust sotsiaalosakonna ametnik iga lapse puhul eraldi.

  (5) Vajadusel nõustab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik või haridusvaldkonnaga tegelev isik teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

  (6) Lapsehoiuteenuse hüvitamiseks on lapsevanemal õigus taotleda toetust, kui teenuse saamiseks ei ole sõlmitud halduslepingut.

  (7) Toetuse taotlemise õigus tekib vanemahüvitise maksmise lõpetamisele järgnevast päevast selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust kasutatakse.

  (8) Toetus on kulupõhine ja makstakse välja vastavaid kulutusi tõendavate dokumentide alusel.

  (9) Toetust taotlev isik esitab vallavalitsusele taotluse, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, teenusel viibinud lapse andmed ning teenuse kasutamise periood.

§ 40.   Asendushooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Teenus tagatakse sotsiaalhoolekande seaduses § 45⁹ lg 1 ja 2 ning 45⁹ lõikes 3 nimetatud lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kose vallas.

  (3) Teenuse osutajaks võib olla hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

  (4) Teenuse korraldamisel vallavalitsus hindab lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust ning teeb otsuse paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse.

  (5) Teenus määratakse haldusaktiga.

  (6) Teenust rahastatakse Kose valla eelarvest ja asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

  (7) Lapse ülalpidamist ja erivajadusest tulenevaid lisavajadusi rahastatakse muu hulgas lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ettenähtud sissetulekutest.

  (8) Lapse isiklike kulude katteks peab iga kuu tegema kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas.

  (9) Hoolduspere vanemal, kes osutab asendushooldusteenust, on õigus toetusele sotsiaalhoolekande seadus § 4511 sätestatud määras
[RT IV, 30.03.2021, 5 - jõust. 02.04.2021]

§ 41.   Järelhooldusteenus

  (1) Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eeskostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

  (2) Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

  (3) Teenust on õigustatud saama sotsiaalhoolekande seaduse § 4516 lõikes 1 nimetatud täisealine isik ja isiku toimetuleku tagamiseks vallavalitsuse otsuse alusel sotsiaalhoolekande seaduse § 4516 lõikes 2 nimetatud täisealine isik.

  (4) Teenuse taotlemiseks võib taotluse esitada teenust vajav isik, teenust vajava isiku eestkostja või asendushooldusteenuse osutaja.

  (5) Taotluses märgitakse andmed teenust vajava isiku kohta (nimi, sünniaeg või isikukood, võimalusel kontaktandmed), kui andmeid ei esita järelhooldust vajav isik ise, siis avalduse esitaja andmed (nimi või nimetus, kontaktandmed, juriidilise isiku või riigi- või kohaliku omavalistuse asutuse puhul esindaja andmed) ning avaldajale teada olevad asjaolud, mille põhjal ta eeldab järelhooldusteenuse korraldamise vajadust.

  (6) Vallavalitsus võib asjaoludest teadasaamisel korraldada isikule teenuse osutamise omal algatusel.

  (7) Teenuse raames peab teenuse saajale tagama sobiva eluaseme, igakuise toetuse vähemalt 240 euro ulatuses kuus tema isiklike kulutuste katteks ning muud toetused ja teenused, mis toetavad teenuse eesmärgi saavutamist.

  (8) Teenusele suunamine kohta annab vallavalitsus välja haldusakti, mille alusel sõlmitakse haldusleping teenuse saaja ja vajadusel teenuse osutajaga. Lepingus sätestatakse vähemalt osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning poolte õigused ja kohustused.

  (9) Teenust rahastatakse valla eelarvest.

§ 42.   Täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused

  Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid täiendavaid vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid, (psühholoogiline nõustamine, tõlketeenus, erihoolekandeteenus jm) lähtudes isiku abivajadusest.
Teenusele suunatakse sotsiaalosakonna ametniku või Kose Päevakeskuse juhataja ettepanekul ja isiku taotluse alusel.

§ 43.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 44.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2021.

Lisa Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json