Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2012, 19

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 25.06.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõige 2 ja § 22 lõige 1 punkt 2; Maksukorralduse seaduse § 3 lõige 3 ja § 5 lõige 2 ning Kohalike maksude seaduse § 2 lõige 1, § 5 punkt 6 ja § 11 alusel.

§ 1.  Maksu nimetus

  Teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks) on Elva linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks käesolevas õigusaktis sätestatud korras, maksumaksja poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv rahaline kohustus.

§ 2.  Maksuobjekt

  Maksuobjekt on üldkasutava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi tänav) sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks, samuti ehitus- või remonttöödeks.

§ 3.  Maksumaksja

  Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine.

§ 4.  Maksumäärad

  (1) Maksumäär diferentseeritakse olenevalt liiklusintensiivsusest, sulgemisajast ja tänavatüübist.

  (2) Tänava sulgemise maksumäärad on:
  1) intensiivse liiklusega tänaval 63,91 eurot ööpäevas;
 Tänavad: Tartu mnt, Valga mnt, Kesk tn, Puiestee tn, Pargi tn (kuni Jaani tn ristmikuni), Jaani tn, J. Kärneri tn, Käo tee, Vellavere tee, Kirde tn, Pikk tn, Vaikne tn (alates Lootuse tn ristmikust), Lootuse tn, Peedu tee, Uuta tee (kuni Vapramäe tn ristmikuni), Vapramäe tn (Uuta tee ristmikust kuni linna piirini)
  2) teised asfaltkattega ja tolmuvaba kattega tänavad 31,96 eurot ööpäevas;
  3) kruusakattega tänavad 19,17 eurot ööpäevas;
  4) kõnniteed intensiivse liiklusega tänavate ääres 9,59 eurot ööpäevas;
  5) ülejäänud kõnniteed 6,47 eurot ööpäevas;
  6) parklad, pargid, puhkealad 0,13 eurot / m2 ööpäevas.

  (3) Erinevate tänavate üheaegsel sulgemisel liidetakse maksumäärad.

  (4) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi koefitsiente vastavast maksumäärast:
  1) ühe sõidusuuna sulgemine – 0,5;
  2) ainult öine sulgemine (kell 22.00-06.00) tingimusel, et muul ajal on tänaval võimalik piiranguteta liigelda terve tänava ulatuses – 0,2 (ei kehti puhkepäeval ega riiklikul pühal);
  3) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal – 0,4;
  4) ühistranspordi liikluse ümbersuunamise korral – 1,5;
  5) tunnitariif (kehtib alla ööpäevase sulgemise korral) – 0,1;
  6) kui sulgemisega kaasneb uue asfaltkatte üleskaevamine ehitusjärgsel garantiiperioodil – 10,0.

  (5) Sõidukitele mõeldud tänava osa sulgemisel kui suletava lõigu pikkus ületab 50 meetrit ja jalakäijatele mõeldud tänava osas 20 meetrit, siis lisatakse maksumäärale iga ületatud meetri eest 0,05% tasumisele kuuluvast maksumäärast.

§ 5.  Maksuperiood ja maksukohutus

  (1) Maksuperiood on ajavahemik tänava sulgemise algushetkest alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni. Maksuperioodi lõppemise eelduseks on sulgemisele eelnenud olukorra taastamine.

  (2) Tänava sulgejal tekib maksukohutus enne tänava sulgemise algushetke.

§ 6.  Maksusumma määramine

  (1) Maksumaksja esitab Elva Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vähemalt viis tööpäeva enne maksu objekti planeeritavat sulgemist teede ja tänavate sulgemise avalduse, mis sisaldab:
  1) andmed maksumaksja kohta;
  2) liikluseks suletud ala aadressi;
  3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja kellaaegu;
  4) töö või tegevuse iseloomustust;
  5) kohustusi, mida maksumaksja võtab liiklusohutuse ja jalakäijate turvalisuse tagamiseks;
  6) tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ning telefoninumbrit.

  (2) Maksuhalduri õigusi teostav linnavalitsus koostab maksumäärade alusel maksusumma määramiseks maksuotsuse, milles on märgitud:
  1) maksuhalduri nimi ja aadress;
  2) maksuotsuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ja ametikoht;
  3) maksuotsuse kuupäev;
  4) maksuotsuse andmise alus;
  5) maksumaksja nimi ja aadress;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma ja selle määramise alus;
  7) arvelduskonto, kuhu maksusumma tasutakse;
  8) maksu tasumise tähtaeg;
  9) maksuotsuse vaidlustamise viide.

  (3) Maksusumma määratakse sõltuvalt maksu objekti asukohast, sulgemise kestusest, maksumäärast ja maksumäära diferentseerimise koefitsentidest.

  (4) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel, elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 7.  Maksu tasumine

  (1) Maks tasutakse maksuotsuses näidatud arvelduskontole hiljemalt maksuotsuses märgitud tähtpäevaks.

  (2) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist. Tagastamine toimub esitatud tagastusnõude alusel maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal. Tagastusnõue täidetakse 30 päeva jooksul arvates tagastusnõude esitamisest.

  (3) Maksuotsuses määratud tähtpäevast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma pealt arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 8.  Maksusoodustused ja -vabastused

  (1) Maksust on vabastatud:
  1) avariitööde teostajad 24 tunni jooksul sulgemise algusest arvates;
  2) ettevõtted, kes teostavad Elva linna tellimusel või linna eelarvest või eelarvevälistest fondidest finantseeritavaid ehitus- ja remonttöid, samuti ehituse ning remondiga seonduvaid kaeve- ja hooldustöid lepingus sätestatud tähtaegade piires;
  3) Elva linna poolt korraldatavad avalikud üritused nende toimumise ajaks.

  (2) Käesolevas määruses nimetamata juhtudel võib linnavalitsus teha täiendavalt maksusoodustust või anda maksuvabastust:
  1) Euroopa Liidu fondidest rahastatavate ehitustööde puhul;
  2) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (3) Maksusoodustuse või -vabastuse andmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (4) Maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada taotlus koos põhjendusega vähemalt 14 päeva enne planeeritavat sulgemist.

§ 9.  Maksuhaldur

  (1) Maksuhaldur on linnavalitsus, mille linnamajandusosakonna ja raamatupidamise üksuse ametnikud on volitatud rakendama kõiki maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (2) Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada linnavalitsusele vaie maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

  (3) Vastutus määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seaduse paragrahvidest 1531, 1532 ja 154.

§ 10.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. septembril 2010.

Leelo Suidt
Elva Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json