Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte projektlaagri pidamise kord

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2012, 23

Noorte projektlaagri pidamise kord

Vastu võetud 25.04.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse “Noorsootöö seadus” § 8 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Noorte projektlaagri pidamise kord reguleerib projektlaagri pidajale projektlaagri läbiviimiseks kehtestatud tingimusi, samuti projektlaagri pidamise loa taotlemise, menetlemise ja väljastamise korda Elva linna haldusterritooriumil korraldatavale laagrile.

§ 2.  Laagri pidamise tingimused

  (1) Noorte projektlaagri (edaspidi laager) pidajaks on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Laagris osutatakse noortele tervistava ja arendava puhkuse teenust.

  (3) Laagri juhataja ja kasvataja peavad vastama haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (4) Laagri tegevuseks vajalik maa-ala, hooned, ruumid ja sisustus peavad vastama tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

§ 3.  Loa taotlemine

  (1) Laagri pidaja esitab Elva Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotluse laagri pidamise loa väljastamiseks.

  (2) Laagri pidamise loa taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) laagri pidaja nimi, asukoht ja kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress);
  2) laagripidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
  3) laagri pidamise täpne asukoht;
  4) laagri eesmärk;
  5) laagri läbiviimise aeg ja päevakava.

  (3) Laagri pidaja esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele järgmised dokumendid:
  1) laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud laagris osalemise kohta;
  2) laagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate Eesti Noorsootöö Keskuse väljastatud tunnistuste koopiad;
  3) laagri läbiviimiseks vajaliku maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.

  (4) Linnavalitsusel on õigus nõuda laagri pidajalt muid täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi.

§ 4.  Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsus vaatab laagri pidamise loa taotluse, selles esitatud andmed ja lisatud dokumendid läbi seitsme päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (2) Kui laagri pidamise taotlus või selles esitatud või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitab linnavalitsus taotlejat viie päeva jooksul taotluse esitamisest ning annab täiendavate dokumentide esitamiseks ja/või selgituste saamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni viis päeva.

§ 5.  Loa väljastamine

  (1) Luba väljastatakse laagri läbiviimise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 60 päevaks.

  (2) Otsuse loa väljastamise või selle väljastamisest keeldumise kohta teeb linnavalitsus korraldusega kümne päeva jooksul, arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (3) Linnavalitsus keeldub loa väljastamisest kui:
  1) laagri pidaja, loa taotlus, selles esitatud andmed või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) taotluse on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  3) taotluse esitaja ei ole linnavalitsuse nõudel esitanud määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente ja/või selgitusi ja/või kõrvaldanud puudusi taotluses;
  4) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

  (4) Korraldus loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale viie päeva jooksul arvates selle väljaandmisest.

§ 6.  Järelevalve laagri üle

  Järelevalvet laagri pidamise tingimuste ja korrale vastavuse osas teostab linnavalitsuse vastav ametnik.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 29. aprillil 2011.

Leelo Suidt
Elva Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json