Teksti suurus:

Kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2013, 3

Kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 24.04.2013 nr 156

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist Viljandi linna avalikel tänavatel, väljakutel, jalgteedel, jalgrattateedel ja muudel sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatavatel rajatistel või puhkealadel (edaspidi avalik koht).

 (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kalmistutel ja maa-aladel, mis ei ole linna kinnistud, teemaa või avalikud kohad heakorraeeskirja tähenduses.

 (3) Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba.

 (4) Kaevetööd tuleb läbi viia võimalikult lühikese ajaga. Tänavaliikluse häirimise või sulgemisega seotud tööde korral on Viljandi Linnavalitsuse majandusametil (edaspidi majandusamet) õigus nõuda liikluskorralduse skeemi, samuti tööde teostamist õhtusel ajal.

 (5) Kaevetöödest põhjustatud avalikult kasutatava ala täieliku või osalise sulgemise maksustamine toimub Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määruse nr 119 „Teede ja tänavate sulgemise maks” alusel.

§ 2.  Mõisted

 (1) Kaevetöö on:
 1) töö tegemine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
 2) töö tegemine, kui eemaldatakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne) ja mis ei ole teehoiutöö teeseaduse mõistes;
 3) töö, mida tehes muudetakse maapinna kõrgust.

 (2) Kaeveloataotleja (edaspidi kaevaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes teeb kaevetööd ja kes on vormistanud enda nimele kaeveloa.

 (3) Kaeveluba on luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks, määrab tingimused ja tähtaja.

 (4) Kaeveloataotlus on vormikohane blankett, mis täidetakse ja esitatakse kaevetöö teostaja poolt majandusametile kaeveloa saamiseks.

 (5) Avariilinekaevetöö on kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatu.

 (6) Tehnorajatis on maapõue või maapinnale paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk, gaasijuhe jne.

 (7) Teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks) on kaevaja poolt Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) arvelduskontole laekunud tasu teede ja tänavate sulgemise eest.

 (8) Kaevik on kaevetöö tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend.

 (9) Kaeveala on maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid.

 (10) Tänav on rajatis, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks.

§ 3.  Kaevetööde planeerimine

 (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ning haljasalade remondi ja ehitusega nii, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöö viiakse läbi võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul ja teekatet vähim kahjustaval viisil.

 (2) Kaevetöid tänavatel, mille ehitamisest või kapitaalremondist on möödunud vähem kui kolm aastat tohib teostada vaid Viljandi Linnavalitsuse eriloal ja tingimustel või avariitööna.

§ 4.  Kaeveloa taotlemine ja väljastamine

 (1) Kaeveloa taotleja esitab vormikohaselt täidetud kaeveloa taotluse koos blanketil olevate vajalike kooskõlastustega majandusametile.

 (2) Kaeveloa taotlusele lisatakse:
 1) Muinsuskaitseameti kooskõlastus mulla-, ehitus- ja haljastustöödel Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.
 2) Muud dokumendid (ehitusprojekt või kaevetöö joonis koos tööde kirjeldusega, tänava sulgemise loa taotlus, liikluskorralduse muutmise skeem, täiendavad kooskõlastused jne) vastavalt majandusameti nõudmisele.

 (3) Majandusametil on õigus nõuda nendelt kaeveloa taotlejatelt, kes eelneva 12 kuu jooksul on rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid, kaevetööde taastamistööde tagatisraha olemasoleva teekatendi taastamise põhjendatud kulude ulatuses. Peale kaevetööde nõuetekohast taastamist tagatisraha tagastatakse kolme tööpäeva jooksul.

 (4) Kaeveloa väljastab majandusamet kolme tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotleja poolt eeskirja nõuetekohase kaeveloa taotluse esitamise päevast.

 (5) Kaeveloa taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) ei ole esitatud vormikohast ja kõigi nõutud lisadokumentidega ning kooskõlastustega taotlust;
 2) kaeveloa taotlejale on tehtud taotluse esitamisele eelneva kaheteist kuu jooksul kaks või enam ettekirjutust eeskirja rikkumise kohta;
 3) kaeveloa taotleja ei ole tasunud teede ja tänavate sulgemise maksu.

 (6) Kaeveloa taotluse rahuldamata jätmise kohta teeb majandusamet kolme tööpäeva jooksul, arvates kaeveloa taotluse esitamisest kirjaliku keeldumise, milles näidatakse ära rahuldamata jätmise põhjus, viidates käesoleva eeskirja vastavale punktile.

§ 5.  Kaevetööd

 (1) Kaevetöö ajal peab kaeveluba asuma kaevetöö tegemise kohas.

 (2) Kaevaja on kohustatud ühest päevast pikemate kaevetööde tegemise kohta paigaldama teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, tööpiirkonna pikkus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetööde eest vastutava isiku nimi ja telefoninumber. Teabetahvel paigaldatakse kaeveala ühte otsa. Töövälisel ja pimedal ajal peab kaevetööde ala olema tähistatud, jalakäijate liikumistsoonis peab kaevik olema piiratud vähemalt 1,2 m kõrguse aiaga.

 (3) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele.

 (4) Kaevetöödel avalikus kohas peab kaeveala ja sellega 0,5 m ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001 ja pimedal ajal valgustatud või tähistatud helkuritega.

 (5) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 m tuleb kooskõlastada majandusameti vastava spetsialistiga.

 (6) Majandusametil on õigus vajadusel nõuda kaevajalt ajutise ümbersõidutee rajamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala taastamist.

 (7) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima majandusametit, vajadusel Päästeametit või Muinsuskaitseametit. Kaevetööde peatamise kohta teeb majandusamet kaeveloale kirjaliku märke.

 (8) Kaevetööde peatamisel eeskirja paragrahv 5 lõike 7 alusel pikeneb kaeveluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevajal vajadusel taotleda majandusameti poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on majandusameti kirjalik märge kaeveloal.

 (9) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevaja tagama kõikide paigaldatud tehnorajatiste digitaalse teostusmõõdistamise topo-geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt ja selle esitama majandusametile elektrooniliselt ja paberkandjal ühe kuu jooksul peale kaevetööde lõppu.

 (10) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni võib toimuda vee-ettevõtte AS Viljandi Veevärk loal ja kaeviku ümbrusesse majandusameti spetsialisti või maa-ala valdaja loal, mille kohta teeb eelpool nimetatud loa andja kaeveloale kirjaliku märke.

 (11) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks peab kaevaja pöörduma majandusameti poole hiljemalt kaeveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval. Kaevetööde pikendamise kohta teeb majandusamet kaeveloale kirjaliku märke.

 (12) Kaevetöödel on keelatud hävitada, kahjustada või ilma vastava loata ümber paigutada liiklusmärke. Kahjustatud või hävitatud ja ümberpaigutatavad märgid taastatakse kaevaja kulul.

 (13) Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse selle alla kile või muu sobiv materjal.

 (14) Kaevetöödel on lubatud kasutada tehnikat, mis toetub teepinnale elastsete rehvide või roomikutega.

 (15) Kaevaja poolt tagatakse kaevetööala ja sellega piirnevate alade heakord ja liikumisteede koristus.

 (16) Kaevetöödel tuleb rakendada ettenähtud ohutustehnika nõudeid.

§ 6.  Avariitööd

 (1) Avariilistel kaevetöödel kohaldatakse eeskirja, arvestades eeskirja paragrahv 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud erisusi. Avariiliste kaevetööde teostaja peab tagama, et kaevetööde teostamise piirkonnas ei ohustata teisi rajatisi.

 (2) Avariilisi kaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata, teatades e-kirja või telefoni teel kaevetöödest koheselt majandusametile ja kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikele. Kui avariiliste kaevetööde alustamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Teates märgitakse avarii asukoht ja põhjus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ja kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

 (3) Kaevaja esitab vormikohase kaeveloa taotluse majandusametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist.

§ 7.  Taastamine

 (1) Sõiduteede, kõnniteede ja parkimisplatside all kasutada tagasitäiteks ainult mineraalset, dreenivat, savivaba tihendatavat pinnast arvestusega, et katte pinnast kuni 0,7 m allpool on kaeviku tihenduskoefitsient 0,98, sügavamal 0,95. Kaevik täidetakse kihtide kaupa ja iga kiht tuleb eraldi tihendada. Kaevikute täitmisel tuleb ülemine kiht täita killustikuga, kõnniteel 20 cm, sõiduteel ja parklates 25 cm paksuselt, dreenkiht 20 cm liiv (kruus) filtratsioonimooduliga min 2 m/ööpäevas, tagasitäide liivast (kruusast) filtratsioonimooduliga min 0,5 m/ööpäevas. Katendi ülakihid (killustik ja asfaltikihid) peavad olema 0,3 m kaupa laienevad. Tagasitäide peab olema jäävaba.

 (2) Pargis, puhkealal või haljasalal asuva kaeviku tagasitäiteks võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib antud koha mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Täitematerjali tihedus peab vastama tihenduskoefitsiendile 0,92.

 (3) Paragrahv 7 punktides 1 ja 2 nimetatud töödest tuleb teavitada majandusameti spetsialisti.

 (4) Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu kaeveala ulatuses kaevaja kulul hiljemalt kaeveloal märgitud tähtpäevaks. Ajutise taastamise korral hoiab katet korras kaevetöö tegija.

 (5) Haljas- ja rohealadel teostatud kaevetööd võetakse majandusameti poolt vastu peale esimest muruniitmist kaevetööde teostaja poolt.

 (6) Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja taastada mõlemalt poolt vähemalt 30 cm võrra laiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

 (7) Piki tänavat toimuvate kaevetööde korral taastatakse kuni 2,5 m laiused kõnniteekatted, võlvina töötavad parkettkivikatted ning alla viie aasta vanused asfaltkatted kogu tänava sõidutee/kõnnitee laiuselt, vahetades vajadusel ka äärekivid. Kui kaevetööde käigus rikutakse tänava või tänavalõigu teekatte pinnast üle 50% taastatakse see kate kogu pikkuses ja kogu konstruktsiooni laiuselt. Kui piki tänavat asetsev kaevik on sõidutee äärest vähem kui 2,0 m kaugusel, taastatakse teekate kuni lähema sõidutee ääreni. Kõnniteedel, mille laius on suurem kui 2,5 m, taastatakse teekate kuni lähema ääreni.

 (8) Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud alates kaeveloa lõpetamisest. Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevaja oma kulul majandusameti poolt määratud tähtpäevaks. Juhul kui kaevaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid majandusameti poolt määratud tähtajaks, võib majandusamet tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

 (9) Kattega teedel, tänavatel ja väljakutel kaevetöö teostamisel perioodil, kui asfaltiga taastamine ei ole enam võimalik tuleb koostada vaegtööde akt, milles näidatakse ära tegemata tööd ja määratakse tööde teostamise kuupäev kooskõlastades selle majandusametiga. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu kaevaja.

 (10) Tänav, väljak või parkla või selle osa, millel ei ole kaevetööde lõppemisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001. Kaevaja peab tagama teekatte nõuetekohase taastamiseni häireteta ja ohutu liikluse, sh vajadusel ajutise teekatte korrashoiu omal kulul. Majandusametil on õigus nõuda asfaltkatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole kaevetööde lõpetamisel tehnoloogiliselt võimalik.

 (11) Taastamistööde lõpetamine fikseeritakse kaevetööde vastuvõtja poolt kaeveloa talongil.

 (12) Kaevaja poolt taastamistööde mittetegemisel või mittenõuetekohasel tegemisel annab majandusamet kaevajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või tellib taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

§ 8.  Tehnorajatiste kaitse

 (1) Tehnorajatise vigastamisest teatab kaevaja koheselt tehnorajatise omanikule ja majandusametile. Vigastus parandatakse kaevaja kulul.

 (2) Tehnorajatise võib ümber paigutada üksnes selle valdaja loal ja kinnitatud projekti või kirjaliku kooskõlastuse alusel.

 (3) Kaevetööde teostamise piirkonnas olevate tehnorajatiste valdaja esindaja kutsutakse kohale enne kaevetööde algust juhul, kui seda on nõutud kaeveloa taotluse kooskõlastamisel.

§ 9.  Kaevetöö ja kaeveloa lõpetamine

 (1) Kaevetöö on lõpetatud, kui kaevetööga rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud ning üle antud majandusametile.

 (2) Kaevetööde lõpetamisel esitatakse majandusametile:
 1) kontrollakt täitepinnase tihendamise kohta, mille juures on kandevõimet või tihedust mõõtva seadeldise väljatrükk iga tagasitäite kihi kohta;
 2) täitematerjali vastavussertifikaat;
 3) asfaltbetooni vastavussertifikaat;
 4) tehnorajatiste teostusdokumentatsioon paberil ja digitaalsel andmekandjal.

§ 10.  Lõppsätted

 (1) Kaeveloa taotluse vorm on kättesaadav Viljandi linna koduleheküljel.

 (2) Eeskirja rikkumisega seotud väärteoasja menetleb kohtuväliselt Viljandi Linnavalitsuse poolt kinnitatud ametnik.

 (3) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

 (4) Kaevetööga tekitatud kahju hüvitab kaevetöö tegija.

 (5) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 25.01.2008 määrus nr 71 „Kaevetööde eeskiri”.

 (6) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees