Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kullamaa valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2013, 14

Kullamaa valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 19.04.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 punkti 361 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kullamaa valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist Kullamaa valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele Kullamaa valla haldusterritooriumil kaevetöid tegevatele isikutele.

 (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
 1) kaevetöödel maaüksustel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega;
 2) kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute omandis või valduses oleval maaüksusel juhul, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega. Vastutus kaevetööde ohutuse eest seal lasub maaüksuse omanikul või valdajal.
 3) kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

 (3) Kaevetöödeks käesoleva eeskirja mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:
 1) sügavamal kui 30 cm maapinnast;
 2) kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jms);

 (4) Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel.

 (5) Kaevetööde tegija on isik, kellele väljastatakse kaevetööde luba.

 (6) Kaeveloa taotluse vormi ja kaeveloa vormi kinnitab Kullamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (7) Kaevetööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul.

 (8) Tehnovõrkude ristumisel tänavatega tuleb eelistada kaevetööd tänavakatet lõhkumata. (manteltorude läbisurumine, horisontaalne puurimine jms.).

 (9) Tänavaliikluse häirimise või sulgemisega seotud kaevetööde korral on kaeveloa väljastajal õigus nõuda kaevetööde tegemist väikese liiklusintensiivsusega ajal, sealhulgas öösel.

§ 2.  Kaeveloa taotlemine ja väljastamine

 (1) Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele.

 (2) Kaeveloa taotlusele lisatakse vajalikud kooskõlastused, kaevetööde asukoha lihtsustatud plaan ja vajadusel tee omanikuga kooskõlastatud liikluse ümberkorraldamise skeem.

 (3) Kooskõlastused kaeveloa taotlusele määrab ja kaeveloa väljastab vallavalitsuse määratud ametiisik (edaspidi valla ametiisik).

 (4) Kaeveloa väljastab valla ametiisik 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates kaevetööde tegija poolt käeoleva eeskirja nõuetele vastava kaeveloa taotluse esitamise päevast. Kaeveluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse kaevetööde tegijale ja teine jääb vallavalitsusele.

 (5) Vallavalitsus registreerib kaeveloa taotluse ja kaeveloa.

 (6) Tehnovõrkude- ja –rajatiste avarii korral võib kaevetöid teha ilma kaeveloata, kusjuures kaevetööde tegija peab selliste tööde tegemisest informeerima vallavalitsust. Kaevetööde tegija peab sealjuures olema veendunud, et kaevetööde piirkonnas ei ohustata teisi tehnovõrke või – rajatisi ning vajadusel kohale kutsuma avariikoha läheduses asuvate tehnovõrkude või –rajatiste omanikud või valdajad.

 (7) Kaevetööde tingimusi, sealhulgas tähtaega, võib muuta üksnes neid seadnud valla ametiisik.

 (8) Kaeveloa väljastanud valla ametiisik võib kaeveloa tühistada, kui kaevetöid ei ole alustatud nädala jooksul pärast loas märgitud tööde algustähtaega.

 (9) Kaeveloa taotluse rahuldamata jätmisest teatab valla ametiisik kirjalikult kaevetööde tegijale 5 (viie) tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse esitamise päevast arvates.

 (10) Kaeveloa taotleb kaevamisest huvitatud isik või kaevetöö teostaja.

§ 3.  Kaevetööde tegemine

 (1) Kaevetööde ajal peab kaeveluba asuma kaevetööde asukohas.

 (2) Kui üldkasutataval alal tehakse kaevetööd kauem kui üks ööpäev, peab kaevetööde tegija paigaldama kaevetööde asukohta teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, telefoninumber, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

 (3) Kaevetööde tsoon tuleb tähistada piirete ja vastavate liiklusmärkidega.

 (4) Kaevetööde ajal tuleb tagada ohutu läbipääs liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtadesse, kuhu läbisõit või juurdepääs olid varem olemas. Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega.

 (5) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad tuleb kaitsta võimalike vigastuste eest.

 (6) Valla ametiisikul on õigus vajadusel nõuda kaevetööde tegijalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde ajal sõidukorras hoidmist ning pärast kaevetööde lõppemist selle alla jäänud maa-ala endises seisundis taastamist.

 (7) Kaeviku täitmiseks kõlbmatu materjal tuleb koheselt ära vedada.

 (8) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) tuleb koheselt kaevetööd peatada ja viivitamatult informeerida vallavalitsust ning vajadusel Päästeametit või Muinsuskaitseametit. Kaevetööde peatamise kohta teeb valla ametiisik kaeveloale kirjaliku märke.

 (9) Kaevetööde peatamisel eeskirja § 3 lg 8 alusel pikeneb kaeveluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevajal vajadusel taotleda valla ametiisiku poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on valla ametiisiku kirjalik märge kaeveloal.

 (10) Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Keelatud on kaevikuid täita täidet tihendamata. Kaeveloa väljastajal on õigus nõuda tihendusmõõdistuse akti.

 (11) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusse tuleb eelnevalt kooskõlastada ühisveevärgi omaniku või valdajaga või maaüksuse omaniku või valdajaga.

 (12) Kaevetööde tegemisel võib olemasolevaid tehnovõrke- ja –rajatisi ümber paigutada ainult nende omaniku või valdaja loal.

 (13) Kaevetööde tegemisel tehnovõrkude või –rajatiste vigastamisel on kaevetööde tegija kohustatud sellest viivitamatult teatama selle omanikule või valdajale.

§ 4.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Heakorra eeskirjade rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

 (2) Punktis 1 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 nimetatud isikud.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Kullamaa Vallavolikogu 22.08.2003.a. määrusega nr. 2.1.“Kullamaa valla kaevetööde eeskirja kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist

Einar Pärnpuu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json