HaridusKool

Teksti suurus:

Sinimäe Põhikooli töötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2013, 18

Sinimäe Põhikooli töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 23.04.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 , põhikooli - ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldpõhimõtted

  (1) Määrusega sätestatakse Sinimäe Põhikooli töötajate st pedagoogide ja teiste töötajate töötasustamise alused ja palgamäärad.

  (2) Pedagoogidena käsitletakse käesoleva määruse mõistes direktorit, õppealajuhatajat, vanemõpetajat, õpetajat ja nooremõpetajat.

  (3) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu ning arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (4) Töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks töötaja pangakontole. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult rahandusosakonda.

§ 2.   Pedagoogide töötasu alammäärad

  (1) Pedagoogide töötasustamisel võetakse aluseks vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate töötasu alampalgamäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärgule.

  (2) Pedagoogidele võib valla eelarvest maksta täiendavat töötasu.

  (3) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja palgamäär võib olla 15% madalam kõrgharidusega õpetaja palgamäärast.

§ 3.   Töötajate töötasustamine

  (1) Töötajate töötasustamine toimub töölepingu seaduse, käesoleva töötajate töötasustamise aluste ja kehtestatud palgamäärade järgi valla eelarvest.

  (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.

  (3) Töötaja töötasu hulka arvatakse kõik tööülesanded, mis kirjeldatakse töölepingus ning mida töötaja töölepingu alusel täidab.

§ 4.   Lisatasude määramine

  (1) Direktoril on õigus määrata töötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) kooli aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid, mille maksmine vormistatakse direktori käskkirjaga:
  1) täiendavate tööülesannete ja nõutavast tulemuslikuma töö eest;
  2) ühekordseid erieesmärgilisi toetusi ja preemiaid;
  3) eesti keelt C1 või selle vastaval tasemel valdavale õpetajale kuni 10 %.

  (2) Lisatasud direktorile määratakse vallavanema poolt käskkirjaga.

  (3) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse töötajate töölepingus või töölepingu lisades kirjeldamata tööülesandeid ja ülesandeid, mis ei kuulu tööülesannete hulka.

§ 5.   Ületunni töö tasustamine

  (1) Tunnipalga arvutamisel lähtutakse kuu keskmisest töötundide arvust.

  (2) Asendustunde ja ületunnitööd (sh huviringitöö) hüvitatakse vabaaja andmisega või tasustatakse kehtiva tunni palgamäära alusel.

§ 6.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel.

  (2) Tasu puhkuse aja eest (puhkusetasu) kantakse töötaja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja kirjaliku avalduse alusel järgmisel palgapäeval. Juhul, kui töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb töötaja puhkus töötaja haiguse tõttu ning töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013. a.

  (2) Määrus jõustub 10. mail 2013. a.

Heiki Luts
vallavanem

Galina Mogelainen
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json