Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvedel

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 41

Veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvedel

Vastu võetud 30.06.2010 nr 40
jõustumine 03.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2013RT IV, 30.04.2013, 203.05.2013
24.04.2014RT IV, 02.05.2014, 1605.05.2014
29.10.2020RT IV, 06.11.2020, 3209.11.2020

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 183 ja § 184, keskkonnaministri 28.06.2019 määruse nr 25 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
[RT IV, 06.11.2020, 32 - jõust. 09.11.2020]

1. peatükk REGULEERIMISALA 

§ 1.   Käesolev eeskiri reguleerib veesõidukite kasutamist Viljandi järvel ja Valuoja veekogudel.

§ 2.   Veesõidukitega seotud ettevõtlust korraldab Viljandi Linnavalitsus.

§ 21.   Delegeerida veeseaduse paragrahvis 184 sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded täitmiseks Viljandi Linnavalitsusele.

[RT IV, 06.11.2020, 32 - jõust. 09.11.2020]

2. peatükk MÕISTED 

§ 3.   Veesõiduk on käesoleva eeskirja tähenduses veekogul liiklemiseks kasutatav mootoriga varustatud väikelaev, välja arvatud laevad meresõiduohutuse seaduse § 2 punktides 2, 4 ja 5 toodud tähenduses.

§ 4.   Ujumisala on punaste poidega märgistatud ala (poide vahekaugus mitte üle 20 meetri).

§ 5.   Signaalmast on Viljandi aerutamise verfil ja Viljandi sõudebaasis paiknev lipumast, mille kõrgus on vähemalt 10 meetrit.

§ 6.   Mootoriga varustatud veesõidukite liiklust piirab signaallipp, mille heiskab Viljandi järvel toimuva ürituse (ametlik treening, võistlused jms) korraldaja ürituse toimumise ajaks. Vastavaks signaallipuks on trikoloor mõõtudega 60 x 80 cm ja võrdsete värvitriipudega ülalt alla kollane-must-kollane.

§ 7.   Kaikoht on Viljandi Linnavalitsuses registreeritud veesõiduki hoidmiskoht Viljandi järvel.

3. peatükk MOOTORIGA VARUSTATUD VEESÕIDUKITE KASUTAMINE 

§ 8.   Veesõiduki sõidukiirus ja kaugus aerutajatest, sõudjatest ja ujujatest peab olema selline, et nende ohutus oleks tagatud.

§ 9.   Veesõidukite lubatud piirkiirus on üldkasutataval veealal 30 km/h.

§ 10.   Veesõidukite lubatud piirkiirus kaldale lähemal kui 15 m on 5 km/h.

§ 11.   Veesõidukitega on tähistatud ujumisalale lähemale kui 50 meetrit poidest sõitmine keelatud.

§ 12.   Lähemal kui 50 meetrit mistahes muust mootorita veesõidukist ja lähemal kui 100 meetrit võistluspaatidest (spetsiaalsed aeru- või sõudepaadid) on keelatud sõita kiiremini kui 5 km/h.

§ 13.   Töötava mootoriga varustatud veesõidukid ei tohi sõita Viljandi järvel üle 5 km/h alates kella 22:00-st kuni kella 08:00-ni.

§ 14.   Veesõidukit ei tohi alkoholi tarvitanuna juhtida. Nähtavalt alkoholi tarvitanud inimesi ka ainult kaassõitjatena järvele ei lubata.

§ 15.   Veesõidukite liiklust piirava signaallipu signaalmastis oleku ajal tohivad mootorsõidukid liigelda Viljandi järvel kiirusega kuni 5 km/h ja ei tohi segada mootorita veesõidukite liiklust.

§ 16.   Veesõidukite liiklust piirava lipu signaalmastis oleku ajal on veesõidukite lubatud piirkiirus poidega märgistatud ala piirist 50 meetri kaugusel kuni 5 km/h.

§ 17.   Veemotospordiürituste läbiviimiseks tuleb taotleda Viljandi Linnavalitsuselt kirjalik kooskõlastus vähemalt 10 päeva enne spordiürituse algust. Kooskõlastuse saamiseks tuleb esitada spordiüritusel kasutatavate veesõidukite arv, sõiduala kaart, ürituse alguse ja lõpetamise aeg, ohutusmeetmete plaan. Viljandi Linnavalitsus esitab seejärel taotluse Keskkonnaametile, kes võib lubada piirkiirusest suuremat veesõidukite kiirust veemotospordivõistluste ajaks. Loa saamisel Keskkonnametist ei rakendu käesolevas eeskirjas toodud piirangud.

[RT IV, 30.04.2013, 2 - jõust. 03.05.2013]

§ 18.   Valuoja veekogudel on lubatud ainult mootorita veesõidukite kasutamine.

§ 19.   Käesolevas peatükis sätestatu ei laiene veesõidukite kasutamisel järelevalveks ja päästetöödeks.

4. peatükk MOOTORITA VEESÕIDUKITE KASUTAMINE 

§ 20.   Mootorita veesõidukitega ei tohi segada järvedel peetavaid sporditreeninguid ja võistlusi.

§ 21.   Spordiürituste läbiviimiseks tuleb vastavalt Viljandi linna avaliku korra eeskirjale taotleda Viljandi Linnavalitsuselt kirjalik luba. Taotluses esitatakse spordiüritusel kasutatavate veesõidukite arv, sõiduala kaart, ürituse alguse ja lõpetamise aeg, ohutusmeetmete plaan ning kooskõlastus Keskkonnaametiga.

5. peatükk VEELIIKLUSE OHUTUSE TAGAMINE 

§ 22.   Ohutu liiklemise tagamist Viljandi järvel ja Valuoja tehisjärvedel korraldab Viljandi Linnavalitsus.

§ 23.   Viljandi järvel alalist paadisilla kohta omavate veesõidukite omanikud peavad sõlmima Viljandi linnaga koostöölepingud, mis oma sisult tagavad järvel käesolevas eeskirjas sätestatud korra järgimise nende poolt.

§ 24.   [Kehtetu - RT IV, 02.05.2014, 16 - jõust. 05.05.2014]

§ 25.   Viljandi veekogudel liiklemisel tuleb kasutada ettenähtud ohutusvahendeid.

§ 26.   Võistluste ja ürituste ajal vastutab veeliikluse ohutuse eest võistluse või ürituse korraldaja.

§ 27.   Võistluste või ürituste ajal sisseviidavad piirangud kooskõlastab korraldaja loa taotlemisel.

§ 28.   Võistluste või ürituste ajal sisseviidavatest veeliikluse muudatustest Viljandi järvedel peab korraldaja informeerima üldsust nädal aega ette ajalehes Sakala ja võistluse või ürituse päeval ka veesõidukite vettelaskmise kohas.

§ 29.   Võistluste või ürituste korraldaja allub Viljandi järvedel ohutust tagava asutuse korraldustele.

6. peatükk VEESÕIDUKITE HOIDMINE 

§ 30.   Veesõidukeid tuleb hoida nii, et need ei kahjusta, reosta ega risusta loodust, ei ole takistuseks teistele liiklejatele ja neid ei saa kasutada kõrvalised isikud.

§ 31.   Veesõidukit võib hoida Viljandi järvedel ainult selleks ettenähtud kohtades. (Hoidmiskoht peab olema registreeritud Viljandi Linnavalitsuse linnamajandusametis).

7. peatükk VEESÕIDUKITE VETTELASKMISE KOHAD 

§ 32.   Mootorita ja alla 10KW mootoriga varustatud veesõidukeid tohib vette lasta keskkonda kahjustamata igal pool väljaspool ujumisala.

§ 33.   Üle 10 kW mootoriga varustatud ja paaditreileriga vette lastavaid veesõidukeid tohib Viljandi järve lasta ainult selleks ettenähtud kohas, Viljandi vetelpääste hoone juures ja Sammuli puhkekeskuse kaldaalalt.

[RT IV, 02.05.2014, 16 - jõust. 05.05.2014]

§ 34.   Vettelaskmise koha tähistamist ja informatsiooni paigaldamist veekogu kasutamise kohta Viljandi vetelpääste hoone juures korraldab Viljandi Linnavalitsus.

§ 35.   Teiste üle 10KW mootoriga varustatud veesõidukite vettelaskmiskohtade kasutamiseks annab loa ja sõlmib vastava lepingu Viljandi Linnavalitsus.

8. peatükk VEESÕIDUKI KASUTAMISE KEELD 

§ 36.   Veeteede Amet või Viljandi Linnavolikogu poolt volitatud isik võib keelata veesõiduki kasutamise, kui see ei ole nõuetekohaselt mehitatud ja varustatud ning on avastatud puudusi, mis ei taga veeliiklusohutust.

[RT IV, 02.05.2014, 16 - jõust. 05.05.2014]

9. peatükk JÄRELEVALVEASUTUSED 

§ 37.   [Kehtetu - RT IV, 02.05.2014, 16 - jõust. 05.05.2014]

§ 38.   Käesoleva eeskirja alusel teostavad järelevalvet pädevad riigiasutused ja Viljandi Linnavalitsus või Viljandi Linnavalitsuse poolt volitatud isikud.

10. peatükk VASTUTUS 

§ 39.   Käesoleva eeskirja rikkuja kasutuses olev veesõiduk eemaldatakse Viljandi järvelt ning rikkujat karistatakse seadusega ettenähtud korras.

[RT IV, 02.05.2014, 16 - jõust. 05.05.2014]

§ 40.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 41.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json