Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Jõgeva linna hankekord

Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2013, 33

Jõgeva linna hankekord

Vastu võetud 22.04.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 131 ja Jõgeva Linnavolikogu 28. märtsi 2013. a määruse nr 9 „Jõgeva Linnavara valitsemise kord“ § 8 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Jõgeva linna hankekorra (edaspidi hankekord) eesmärk on anda kohustuslikud reeglid Jõgeva Linnavolikogu Kantseleis, Jõgeva Linnavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ja Jõgeva Linnavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus) korraldatavate riigihangete (edaspidi hange) läbiviimiseks.

 (2) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

 (3) Hanke korraldamisel tuleb, sõltumata hankelepingu maksumusest, tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, hanke kontrollitavus, võimalusel keskkonnasäästlike lahenduste eelistamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine RHS §-s 3 sätestatud üldpõhimõtete kohaselt.

 (4) Iga hange, sõltumata selle maksumusest, peab olema korraldatud ja dokumenteeritud dokumendiregistris selliselt, et hanke mõistlikkust ja põhjendatust oleks võimalik tagantjärgi kontrollida. Hanke nõuetekohase dokumenteerimise eest vastutab hanke eest vastutav isik.

 (5) Hankelepingu eeldatavad maksumused on hankekorras esitatud ilma käibemaksuta.

§ 2.  Hanke korraldamise otsustamine

 (1) Hanke korraldamiseks annab loa linnavolikogu, kui:
 1) hankega võetakse linnale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
 2) hanke tulemusel sõlmitakse hankeleping, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ning selle väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud.

 (2) Hanke korraldamise otsustab linnavalitsus, kui:
 1) hankelepingu eeldatav maksumus asjade ja teenuste puhul on vähemalt 10 000 eurot ja ehitustööde puhul vähemalt 30 000 eurot;
 2) linnavolikogu on hanke korraldamiseks sellekohase loa andnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud juhtudel.

 (3) Hanke korraldamise otsustab ametiasutuse või hallatava asutuse juht, kui:
 1) hankelepingu eeldatav maksumus asjade ja teenuste puhul on väiksem kui 10 000 eurot ning ehitustööde puhul väiksem kui 30 0 00 eurot;
 2) linnavolikogu on hanke korraldamiseks sellekohase loa andnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud juhtudel.

 (4) Alla 3 000 euro maksvate asjade ostmisel, teenuse või ehitustöö tellimisel hanget korraldama ei pea.

2. peatükk HANGETE PLANEERIMINE 

§ 3.  Hangete kavandamine

 (1) Hangete kavandamine toimub samaaegselt järgmise aasta eelarve eelnõu koostamisega.

 (2) Iga ametiasutuse ja hallatava asutuse hankeid korraldav töötaja koostöös vastava valdkonna linnavalitsuse spetsialistiga koostab nimekirja järgmisel eelarveaastal kavandatavate lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta ning esitab selle hiljemalt iga aasta 1. detsembriks finantsosakonnale. Nimekiri peab sisaldama hankekorra § 4 lõikes 2 märgitud andmeid.

 (3) Hankeplaani koostamisel tuleb arvesse võtta hankelepingu sõlmimiseni kuluvat aega, sh hankedokumentide koostamiseks vajalikku aega, RHS-is sätestatud tähtaegu pakkumuse esitamiseks, hankemenetluses pakkujate kvalifitseerimiseks ja pakkumuste läbivaatamiseks ning hindamiseks, samuti hankelepingu sõlmimisele eelnevat 14-päevast ooteaega vastavalt RHS-i § 69 lõikele 1.

 (4) Ametiasutuse ja hallatava asutuse põhjendatud vajaduste, järgmiseks eelarveperioodiks kavandatud eesmärkide ja tegevuste ning rahaliste võimaluste põhjal koostab finantsosakond hankeplaani kavandi ning esitab selle kinnitamiseks linnavalitsusele pärast Jõgeva linnaeelarve vastuvõtmist.

§ 4.  Hankeplaani kinnitamine ja muutmine

 (1) Hankeplaani kinnitab linnavalitsus iga-aastaselt kolme nädala jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

 (2) Hankeplaanis märgitakse vähemalt järgmised andmed:
 1) hanke nimetus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hanke algatamise eeldatav aeg kuu või kvartali täpsusega;
 4) hanke tulemusel sõlmitava hankelepingu kavandatav sõlmimise aeg;
 5) hanget korraldav asutus ja hanke korraldamise eest vastutav isik (edaspidi hanke eest vastutav isik);
 6) muud vajalikud andmed.

 (3) Hankeplaan avalikustatakse Jõgeva linna veebilehel www.jogeva.ee.

 (4) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks, sealhulgas plaanivälise hanke korraldamiseks teeb vastava valdkonna eest vastutav töötaja linnavalitsusele.

 (5) Hankeplaani ei muudeta kui tegemist on ettenägematu sündmuse tagajärje kõrvaldamisega (avarii või erakorraliste ilmastikuoludest põhjustatud tagajärjed jms).

 (6) Hankeplaani täitmist kontrollib linnapea.

3. peatükk HANKE KORRALDAMINE 

§ 5.  Hanke algatamine

  Hanke algatamise otsuses märgitakse:
 1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
 2) hankelepingu eeldatav maksumus;
 3) hanke eest vastutav isik;
 4) hankekomisjoni moodustamisel selle koosseis;
 5) vajadusel pakkumuse hindamise kriteeriumid;
 6) vajadusel pakkumuste esitamise tähtaeg;
 7) muud vajalikud andmed.

§ 6.  Otsused hankemenetluses

 (1) Hanke korraldamise otsustaja pädevuses on:
 1) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
 2) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
 3) pakkumuse edukaks tunnistamine;
 4) hankelepingu sõlmimise otsustamine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
 5) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine;
 6) hankelepingu muutmine.

 (2) Kõiki teisi RHS-s nimetatud hankija ülesandeid täidab hanke eest vastutav isik, kui need ülesanded ei ole hankekorras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse.

§ 7.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Hanke eest vastutav isik on kohustatud kontrollima hanke eeldatava maksumuse vastavust Euroopa Liidu Teatajas ja Rahandusministeeriumi veebilehel avaldatava rahvusvahelise piirmäära ning RHS-is sätestatud muude hanke piirmäärade suurustele ning korraldama hankemenetluse RHS-is ja hankekorras sätestatud nõuete kohaselt.

 (2) Hanke eest vastutav isik:
 1) vastutab hanketeate ja hankedokumentide ettevalmistamise ja nende RHS-i nõuetele vastavuse eest;
 2) koostab hangitava asja või teenuse osas võimalikult üksikasjaliku tehnilise kirjelduse ning töötab välja vajalikud kvalifitseerimis- ja hindamiskriteeriumid;
 3) loob, sisestab ja allkirjastab hankedokumente hanke menetlemisel elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas;
 4) korraldab hankedokumentide väljastamise ja pakkumuste vastuvõtmise;
 5) vastutab RHS-is sätestatud hankemenetluse tähtaegadest kinnipidamise eest;
 6) koostab vastused pakkujate esitatud küsimustele ja selgitustaotlustele ning vastab neile RHS-is sätestatud korras;
 7) avab pakkumusi, kõrvaldab pakkuja või taotleja hankemenetlusest, kvalifitseerib pakkuja või taotleja, kontrollib pakkumuse vastavust ning hindab pakkumusi;
 8) viib läbi kontrollmenetluse põhjendamatult madala pakkumuse tuvastamiseks;
 9) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt RHS-ile;
 10) avaldab hanke kohta teabe Jõgeva linna veebilehel ning vastutab nimetatud teate õigeaegse avaldamise eest;
 11) teavitab pakkujaid hankija otsustest, kusjuures otsusest teavitamisel tuleb jälgida, et ei avaldataks konfidentsiaalset teavet, nt ärisaladust;
 12) täidab muid hankekorrast ja RHS-ist tulenevaid hankija ülesandeid, mis ei ole hankekorras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse.

 (3) Hanke eest vastutav isik võib vajadusel hanke ettevalmistamise käigus teha eelnevat turu-uuringut võimalike tarnijate, teenuseosutajate, toodete hinnataseme, kvalitatiivsete omaduste jms välja selgitamiseks või pidada tehnilist dialoogi hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse täpseks koostamiseks. Eelinfo küsimine peab toimuma kooskõlas võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetega.

 (4) Hanke eest vastutav isik peab igati tegutsema hankija huvides ning vajadusel tegema enne hanke alustamist riskianalüüsi ning kogu hanke korraldamise ajal pöörama kõrgendatud tähelepanu riskide esinemise tõenäosusele, võimalikele tagajärgedele ning riskide tõsidusele.

 (5) Põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse korral viib hanke eest vastutav isik läbi vastava kontrollmenetluse, mille käigus nõuab pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust, kontrollib esitatud selgitust ja hindab tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb hanke korraldamise otsustajale ettepaneku pakkumus tagasi lükata. Kontrollmenetlus tuleb läbi viia RHS § 48 järgi.

 (6) Hanke eest vastutaval isikul on õigus allkirjastada asutuse nimel väljastatavaid dokumente, mis on seotud pakkujate ja taotlejate teavitamisega hankemenetluse raames tehtud otsustest ning selgituste andmise ja küsimisega või järelepärimiste tegemisega.

 (7) Hanke eest vastutava isiku ülesanded võib hanke korraldamise otsustaja täies mahus või osaliselt üle anda hankekomisjonile.

§ 8.  Hankekomisjon

 (1) Hankekomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse vajadusel toiminguteks, mille tegemisel on vaja vältida subjektiivsust ja/või kindlustada erinevate tööülesannetega isikute koostöö hanke korraldamisel.

 (2) Komisjoni moodustamise vajaduse otsustab hanke korraldamise otsustaja. Komisjoni võib moodustada hankemenetluse igas etapis.

 (3) Komisjoni esimees määratakse komisjoni moodustamise otsuses.

 (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest. Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole kohalviibivatest komisjoni liikmetest.

 (5) Komisjoni otsused koos põhjendustega kantakse protokolli. Komisjoni liikme eriarvamus tuleb fikseerida kirjalikult komisjoni protokollis.

 (6) Komisjoni tööst ei või osa võtta isik, kellel esineb menetletavas hankes huvide konflikt või kelle puhul tekib või võib tekkida kahtlus tema erapooletuses. Nimetatud juhtumi esinemisel peab komisjoni liige viivitamatult komisjoni sellest teavitama ja hoiduma menetletava hanke osas edasisest tegevusest komisjoni liikmena.

 (7) Arvestades konkreetse hanke spetsiifikat, on komisjonil õigus kaasata komisjoni töösse sõltumatuid ja erapooletuid asjatundjaid, eksperte või spetsialiste. Nimetatud isikud osalevad komisjoni töös hääleõiguseta.

§ 9.  Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

 (1) Hankelepingu sõlmimise ja selle muutmise otsustab hanke korraldamise otsustaja. Hankelepingu sõlmib ametiasutuse või hallatava asutuse juht või teda asendav isik.

 (2) Alla riigihanke piirmäära jäävatel hangetel ei ole kohustuslik järgida RHS § 69 lõikes 1 sätestatud kohustuslikku ooteaega. Arvestades hankija huve, peab hanke eest vastutav isik põhjendatud vajadusel sõlmima hankelepingu alles siis, kui on veendunud, et keegi pakkujatest vaidlustust ei esita.

 (3) Keelatud on alustada hankelepingu täitmisega enne hankelepingu sõlmimist ning lepingust tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele üle anda.

 (4) Hankeleping tuleb sõlmida kirjalikus vormis, kui selle maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 10 000 eurot. Kõik autoriõigusega seonduvad lepingud vormistatakse kirjalikult, välja arvatud juhul kui autoriõiguse seadus näeb ette teisiti.

 (5) Kui hankelepingu maksumus jääb alla 10 000 euro, otsustab hankelepingu sõlmimise vormi hanke eest vastutav isik. Sõltumata maksumusest tuleb hankeleping sõlmida kirjalikult, kui poolte ühesuguse arusaama tagamiseks on oluline lepingutingimustes eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

 (6) Hankelepingu suulisel sõlmimisel tuleb hange dokumenteerida kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul.

 (7) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks RHS-s sätestatud korda, sealhulgas ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

§ 10.  Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

 (1) Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku ülesandeid täidab hanke eest vastutav isik, kui ei ole määratud teisiti.

 (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
 1) kontrollib hankelepingust kinnipidamist ja kohustuste tähtaegset täitmist, sealhulgas jälgib pretensioonide esitamise tähtaegu, garantii kehtivuse ajal pretensioonide esitamist jne;
 2) vastutab ostetud kauba või teenuse vastuvõtmise eest ning kontrollib lepingu täitja esitatud arvete, näidatud koguste, hindade jms õigsust;
 3) on kontaktisikuks hankelepingu täitmisel tekkinud vaidluste ja probleemide lahendamisel;
 4) valmistab vajadusel ette hankelepingu muudatused ja esitab need otsustamiseks vastavalt hankemenetluse liigile kas linnavalitsusele või ametiasutuse juhile;
 5) esitab riigihangete registrile RHS-is nõutud aruanded;
 6) allkirjastab asjade või tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti;
 7) teeb muid hankelepingu täitmisega seotud toiminguid.

 (3) Hankelepingu täitmise järelevalve lõpeb lepinguga võetud kohustuste kohasel täitmisel või lepingu lõppemisel lepingus sätestatud juhtudel. Juhul, kui lepingus on kokku lepitud garantiis, lõpeb lepingu täitmise järelevalve garantii kehtivusaja lõppemisega.

4. peatükk RIIGIHANKED ALLA RIIGIHANKE PIIRMÄÄRA 

§ 11.  Lihthanke korraldamine

 (1) Lihthange on riigihange, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on asjade ja teenuste puhul vähemalt 10 000 eurot, kuid väiksem kui 40 000 eurot ja ehitustööde puhul vähemalt 30 000 eurot, kuid väiksem kui 250 000 eurot. Lihthange tuleb korraldada vastavalt RHS § 182 sätestatule.

 (2) Lihthanke hankemenetluse korraldamiseks koostab hanke eest vastutav isik hankedokumendid, mis peavad olema piisavad pakkumuse esitamiseks ning sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) hanke nimetus ja eesmärk;
 2) hanke objekti võimalikult üksikasjalik tehniline kirjeldus;
 3) ettepanek pädevatele pakkujatele pakkumuse esitamiseks;
 4) hankelepingu põhilised tingimused, kui hankelepingu kavand ei sisaldu hankedokumentides (hankelepingu täitmise tähtpäev, maksetingimused, garantiitingimused, õiguskaitsevahendid jne);
 5) pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid;
 6) eduka pakkumuse väljaselgitamise metoodika või selle alused;
 7) pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu, pakkumuse edastamise ning märgistamise nõuded;
 8) hankedokumentide kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed;
 9) pakkumuste esitamise viis, koht ja aeg;
 10) pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg;
 11) informatsioon pakkumuste avamise kohta;
 12) muud võimalikud hankega seotud tingimused.

 (3) Kui lihthanke käigus soovitakse pidada läbirääkimisi või soovitakse lihthanget korraldada järjestikuste etappidena, lisatakse lihthanke teatesse vastav viide ja tingimused.

 (4) Kui lihthankes saabub vaid üks pakkumus, seejuures pakkuja kvalifitseerub, pakkumus on vastav ja pakkumus ei ületa hanke eeldatavat maksumust, võib pakkumuse tunnistada edukaks. Edukaks tunnistamise otsus tuleb põhjendada.

§ 12.  Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimine

 (1) Lihtsustatud korras hangitavate teenuste hange on riigihange, mille hankelepingu objekti moodustavad rohkem kui 50 protsendi ulatuses Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 213/2008 VII lisas nimetatud teenused.

 (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel on hanke eest vastutav isik kohustatud järgima RHS §-s 19 sätestatut.

 (3) Kui lepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot, kohustub hanke eest vastutav isik teatama hankelepingu sõlmimise soovist linnavalitsuse veebilehel. Avalikustatud informatsioon peab olema kättesaadav vähemalt 4 tööpäeva jooksul enne pakkumuste esitamise tähtaega.

 (4) Olenevalt hankelepingu eseme keerukusest ja selle tehnilise kirjelduse mahust võib lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke korraldamiseks koostada nõuetele vastavad hankedokumendid, võttes aluseks hankekorra § 11 lõike 2.

 (5) Alla 10 000-eurose maksumusega lihtsustatud korras tellitava teenuse hankemenetlusele kohaldatakse väikehanke hankemenetluse reegleid.

 (6) Kui hanke eest vastutaval isikul puudub õiguskindlus lepingu eseme hankimisel lihtsustatud korras tellitava teenusena RHS §-s 19 sätestatu kohaselt, tuleb korraldada vastav hankemenetlus tulenevalt lepingu maksumusest.

§ 13.  Väikehanke korraldamine

 (1) Väikehange on riigihange, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ja teenuste puhul vähemalt 3 000 eurot, kuid väiksem kui 10 000 eurot ning ehitustööde puhul vähemalt 3 000 eurot, kuid väiksem kui 30 000 eurot.

 (2) Väikehankel tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine ning RHS §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtete järgimine.

 (3) Konkurentsi olemasolu korral tuleb tagada erinevate pakkumiste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhe. Ettepanek pakkumuse esitamiseks tuleb teha võimalusel vähemalt kolmele isikule.

 (4) Olenevalt hankelepingu eseme keerukusest ja selle tehnilise kirjelduse mahust võib väikehanke korraldamiseks koostada täiendavalt ka hankedokumendid. Kui hankedokumente ei koostata, siis hanke eest vastutav isik koostab vajadusel kirjaliku kutse. Kirjalik kutse koosneb vähemalt lähteülesandest ja pakkumuse maksumuse esitamise struktuurist.

 (5) Väikehanke korraldamisel koostab hanke eest vastutav isik hanketeate, mis avaldatakse linna veebilehel. Hanketeates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest.

 (6) Hankemenetluse dokumentatsioon peab sisaldama vähemalt pakkumusi ja selgitusi, kus on fikseeritud konkreetse pakkumuse valiku põhjendus. Juhul, kui puudub mitu pakkujat, tuleb menetlusdokumentide juurde lisada asjakohane seletus koos põhjendusega.

 (7) Konkurentsi olemasolul teavitab hanke eest vastutav isik teisi pakkujaid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hankemenetluse tulemustest hiljemalt 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 14.  Otseost

 (1) Alla 3 000 euro maksvate asjade ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise otsustab kooskõlas eelarvega ja vastavalt jooksvale töökorraldusele töötaja, kellele asjade või teenuste ostmine või ehitustööde tellimine on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või muule dokumendile.

 (2) Otseostu puhul kohaldatakse RHS §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et ostuga kaasneks võimalikult väike halduskoormus. Ettepaneku pakkumuse esitamiseks võib teha ühele isikule. Pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

 (3) Otseost dokumenteeritakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (kassatšekk, arve, maksekorraldus vms) ning viseeritakse nõuete kohaselt.

 (4) Otseostu nõuetekohase läbiviimise eest vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötaja.

5. peatükk HANKEST TEAVITAMINE LINNA VEEBILEHEL 

§ 15.  Avaldatav teave

 (1) Hanke eest vastutav isik avaldab hanketeate Jõgeva linna veebilehel www.jogeva.ee, eesmärgiga tagada pakkujate paljusus olemasoleva konkurentsi korral.

 (2) Hanketeadet ei pea avaldama otseostu korral.

 (3) Hanketeade tuleb avaldada enne kellelegi konkreetse ettepaneku tegemist pakkumuse esitamiseks.

 (4) Hanketeade avaldatakse veebilehel hiljemalt hankemenetluse alustamisele järgneval tööpäeval ja peab sisaldama järgmist:
 1) hanke nimetus ja lepingueseme lühikirjeldus;
 2) hanke eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;
 3) viide hankedokumentidega tutvumiseks;
 4) pakkumuse esitamise tähtaeg, kui vastav info ei sisaldu hankedokumentides;
 5) vajadusel muu informatsioon.

 (5) Väikehanke korraldamisel ei pea hanketeade sisaldama käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 sätestatut, kui hanke läbiviimiseks hankedokumente ei koostata.

 (6) Hanke eest vastutav isik on kohustatud veebilehelt hanketeate eemaldama pärast pakkumuste või taotluste esitamise tähtaja möödumist.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Kübar
Linnapea

Egle Lääne
Linnasekretär