HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Puka valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Puka Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2013, 73

Puka valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 23.04.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva lasteaedadesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise korraga (edaspidi kord) sätestatakse Puka valla lasteaedadesse laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

 (2) Kord sätestab Puka Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus), lasteaia ning lapsevanema või lapse eestkostja (edaspidi vanem) omavahelise töökorralduse.

 (3) Puka Vallavalitsus loob kõigile kahe- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukohana on rahvastikuregistris Puka valla haldusterritoorium ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna, s.o Puka valla lasteaedades.

 (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

 (5) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor (edaspidi direktor).

 (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale käesolevat korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

 (7) Otsuse lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kohta teeb direktor käskkirjaga. Sama toiming kajastatakse ka Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 2.  Rühmade moodustamine

 (1) Puka Lasteaias on moodustatud kaks rühma:
 1) liitrühm, nimetusega Sipsikud, lapsed vanuses 2-4 eluaastat, lastearvuga 18;
 2) liitrühm, nimetusega Põngerjad, lapsed vanuses 4-7 eluaastat, lastearvuga 18.

 (2) Vallavalitsus on suurendanud Puka Lasteaias Põngerjate liitrühmas laste arvu kahe lapse võrra.

 (3) Aakre Lasteaias-Algkoolis on moodustatud üks liitrühm, lapsed vanuses 2-7 eluaastat, lastearvuga 18.

 (4) Vallavalitsus on suurendanud Aakre Lasteaias-Algkoolis liitrühma laste arvu kahe lapse võrra.

2. peatükk Laste lasteaeda vastuvõtmine 

§ 3.  Lasteaiakoha taotlemine

 (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem direktorile vormikohase avalduse (lisas).

 (2) Vanemale on lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

§ 4.  Avalduste vastuvõtmine ja registreerimine

 (1) Avalduse registreerib direktor nende laekumise järjekorras.

 (2) Enne lapse lasteaeda võtmist täpsustab direktor lapse rahvastikuregistrijärgseid elukohaandmeid.

 (3) Direktoril on õigus jätta rahuldamata vanema avaldus lasteaiakoha võimaldamiseks:
 1) kui vanem on jätnud teate koha saamisest ettenähtud ajaks aktsepteerimata;
 2) kui vanemal esineb eelnevalt võlgnevus lasteaia teenuste eest tasumisel.

 (4) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitab direktor vanemat lihtkirja või e-posti teel.

§ 5.  Laste lasteaeda vastuvõtu järjekorra rakendamine

 (1) Lapsi võetakse lasteaeda vabade kohtade olemasolul vastavasse vanuserühma lähtuvalt taotluse registreerimise järjekorrast.

 (2) Järjekorra olemasolul eelistatakse laste lasteaeda võtmisel:
 1) lapsi, kelle vanemad töötavad või õpivad päevases õppevormis;
 2) lapsi kuni kaks aastat enne kooliminemist.

 (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda avalduste esitamise järjekorra alusel vastava omavalitsusorgani lasteaiakulude katmise kohta garantiikirja olemasolul.

 (4) Lasteaeda võtmise järjekorra saabumisest teatab direktor vanemale telefoni, lihtkirja või e-posti teel.

 (5) Erandkorras võetakse lapsi lasteaeda sotsiaalsetel kaalutlustel vallavalitsuse otsusega.

3. peatükk Laste lasteaiast väljaarvamine 

§ 6.  Lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on:
 1) vanema kirjalik avaldus;
 2) lapse kooli minek.

 (2) Lapse võib lasteaiast erandkorras välja arvata:
 1) lapse puudumisel meditsiiniliste näidustusteta kahe kuu jooksul rohkem kui 20 tööpäeva (v.a vanema puhkus);
 2) üle kahe kuu suurusel võlgnevusel või korduvalt õppevahendite ja toitlustamise eest õigeaegselt tasumata jätmisel;
 3) lasteaiakulude laekumata jäämisel laste, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Puka vald, eest.

 (3) Vallavalitsuse raamatupidaja teavitab võlgnevusest:
 1) direktorit;
 2) vanemat, lisades järgneva kuu arvele varasemalt tasumata jäänud summa.

 (4) Käesoleva paragrahvi punktis 2 alapunktide 1 ja 2 toodud asjaoludel teavitab direktor vanemat kirjalikult määrates täiendava tähtaja võla tasumiseks, alapunktis 3 toodud juhul teavitab vallavalitsus lapse elukohajärgset omavalitsust.

 (5) Võla tähtajaks tasumata jätmise korral pöördub direktor vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti poole, kes annab lapse lasteaiast väljaarvamise kohta oma seisukoha.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Puka Vallavalitsuse 20.11.2001 määrusega nr 1 kehtestatud „Lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heikki Kadaja
vallavanem

Anita Kallis
vallasekretär