Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Valla Kommunaali põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2013, 78

Väike-Maarja Valla Kommunaali põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Väike-Maarja Valla Kommunaal (edaspidi Asutus).

§ 2.   Asukoht

  Asutuse asukoht on Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald. Asutuse postiaadress on Pikk 7, 46202 Väike-Maarja alevik, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Asutus on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Asutus on vallavalitsuse majandusosakonna haldusalas.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Asutusel võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Asutuse juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  Asutuse tegevuse eesmärk on hallata Triigi küla kaugküttesüsteemi ja Väike-Maarja sauna.

§ 6.   Asutuse ülesanded

  Asutus:
  1) toodab ja müüb soojusenergiat;
  2) hoiab korras ja majandab oma kasutuses olevat vara;
  3) osutab avaliku sauna teenust ja muid tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  4) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

3. peatükk Asutuse tegevuse korraldamine 

§ 7.   Asutuse juhataja

  (1) Asutuse tegevust juhib ja korraldab vallavanema poolt määratud Väike-Maarja vallavalitsuse töötaja (edaspidi Juhataja).

  (2) Juhataja:
  1) juhib Asutuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega;
  2) annab Asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju, korraldab personaliarvestust, sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  3) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud Asutuse sisesed eeskirjad;
  4) esindab Asutust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  6) kasutab kooskõlas Väike-Maarja valla õigusaktidega Asutuse valduses olevat vallavara ja katlamaja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  7) esitab vallavalitsusele Asutuse eelarveprojekti;
  8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid Asutuse põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  10) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (3) Juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumisel või muul juhul kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

§ 8.   Asutuse töötajate koosseis

  Asutuse töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk Asutuse vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 9.   Asutuse vara

  Asutuse vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

§ 10.   Rahalised vahendid

  (1) Asutusel on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Asutuse eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest ja vahendid Asutuse poolt osutatud tasulistest teenustest.

  (3) Asutuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Aruandlus

  Asutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet Asutuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Asutuse tegevuse ümberkujundaminevõi lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Asutuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 14.   Asutuse põhimääruse kinnitamine või muutmine

  Asutuse põhimääruse kinnitamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

Olev Liblikmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json