Teksti suurus:

Jõhvi Kunstikooli, Jõhvi muusikakooli ja Jõhvi Spordikooli põhimääruste muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 2

Jõhvi Kunstikooli, Jõhvi muusikakooli ja Jõhvi Spordikooli põhimääruste muutmine

Vastu võetud 17.04.2014 nr 11

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Jõhvi valla põhimääruse § 37 lõike 4 alusel.

§ 1.   Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 108 "Jõhvi Kunstikooli põhimääruse kinnitamine" muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruses nr 108 "Jõhvi Kunstikooli põhimääruse kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse:

“(1) Kunstihariduse andmine toimub järgmiste õppeastmete kaupa:
1) ettevalmistuskursus – lapsed alates 5. eluaastast kuni üldhariduskooli 3. klassini;
2) põhikursus – 4 aastat (õpilased alates üldhariduskooli 4. klassist);
3) täiendkursus (noored, täiskasvanud).“;
  2) paragrahvi 4 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse:

„(8) Õpe koolis toimub rühmatundides, mille pikkus on põhikursustel 45 minutit ja ettevalmistuskursustel 40 minutit.“;
  3) lisada § 7 lõikele 2 punkt 15:

“15) Kunstikooli direktor algatab hoolekogu liikmete valimise, vajadusel iga õppeaasta alguses ning esitab hiljemalt 10. novembriks vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu kinnitamiseks.”;
  4) lisada § 7 lõiked 14¹, 14² ja 14³:

“(14¹) Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.
(14²) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.”
(14³) Uue hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku kunstikooli direktor, kus valitakse hoolekogu esimees ja tema asetäitja.”;
  5) paragrahv 7 lõige 16 sõnastatakse:

“(16) Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ja koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees (aseesimees) vähemalt kolme hoolekogu liikme või kunstikooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul. Koosolekud protokollitakse.”;
  6) Alampunkti tekst

“(3) Kunstikool on Kunstikoolide Esinduskogu ja Eesti Kunstihariduse Ühingu liige, tasudes oma eelarvest liikmemaksu“.

§ 2.   Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 109 "Jõhvi muusikakooli põhimääruse kinnitamine" muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruses nr 109 "Jõhvi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse:

“(1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda muusikalist põhiharidust ja valmistada õpilasi ette professionaalse muusikahariduse õppeks.“;
  2) paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse:

“(3) Põhikooli alternatiiviks on vabaõppe osakond, kuhu kuuluvad õpilased oma võimetest lähtuvalt ning soovivad õppida põhikooli õppekava väliselt. Vabaõppe osakonnas lähtutakse põhikooli õppekavast ja kohandatakse see vastavalt õpilase soovile ning võimetele. Vabaõppe osakonda võetakse vastu üldjuhul alates 12. eluaastast.“;
  3) paragrahvi 4 lõiget 9 muudetakse ja sõnastatakse:

“(9) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilase nädalakoormus õppetundides määratakse muusikakoolis kasutatava õppekavaga. Suurim lubatud koormus on:
1) eelkoolis 3 tundi;
2) 1. klassis 4 tundi;
3) 1.a – 2. klassis pilliõpetusosakonnas 6 tundi, üldkultuurilises osakonnas 5 tundi;
4) 3. – 5. klassis 8 tundi;
5) 6. – 7. klassis pilliõpetusosakonnas 9 tundi, üldkultuurilises osakonnas 8 tundi;
6) lisa-aastatel 5 tundi;
7) vabaõppe osakonnas 3 tundi.”;
  4) paragrahvi 4 lõikeid 12 ja 13 muudetakse ja sõnastatakse:

“(12) Põhikooli pilliõpetusosakonna ja üldkultuurilise osakonna noorema astme (4. klass) lõpetamiseks korraldatakse üleminekueksamid, vanema astme (7. klass) lõpetamiseks lõpueksamid.
(13) Põhikooli pilliõpetusosakonna ja üldkultuurilise osakonna noorema astme lõpetajatele väljastatakse muusikakooli algastme lõputunnistus, vanema astme lõpetajatele muusikakooli lõputunnistus.”;
  5) paragrahvi 4 lõige 14 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 4 lõiget 17 muudetakse ja sõnastatakse:

“(17) Muusikakool võib anda ka täiskasvanute vabahariduslikku koolitust. Õppekorraldus vastab vabaõppe osakonna õppekorraldusele. Maksimaalne õppetundide arv nädalas on 2.“;
  7) Alampunkti tekst

“(1¹) Eelkooli võetakse vastu lapsi alates 6. eluaastast. 4-6-aastaste laste jaoks tegutseb eelkooli juures laulu-mängukool.
(1²) Põhikooli pilliõpetusosakonda ja üldkultuurilisse osakonda võetakse vastu üldjuhul 7-11 aastaseid lapsi.“;
  8) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;
  9) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse:

“(4) Täiskasvanu esitab muusikakooli astumisel avalduse ja isikut tõendava dokumendi.“;
  10) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse:

“2) informeerima erialaõpetajat, õppealajuhatajat või direktorit lapse puuduma jäämisest või lahkumisest;”
  11) paragrahvi 7 lõike 13 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse:

“5) kolm lastevanemate esindajat.“;
  12) lisada § 7 lõiked 13¹, 13² ja 13³:

“(13¹) Muusikakooli direktor algatab hoolekogu liikmete valimise, vajadusel iga õppeaasta alguses ning esitab hiljemalt 10. novembriks vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu kinnitamiseks.
(13²) Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.
(13³) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme
  13) paragrahv 7 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse:

“Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ja koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees (aseesimees) vähemalt kolme hoolekogu liikme või muusikakooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul. Koosolekud protokollitakse.”;
  14) Alampunkti tekst

“(16¹) Uue hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku muusikakooli direktor, kus valitakse hoolekogu esimees ja tema asetäitja.”.

§ 3.   Jõhvi Vallavolikogu 20. septembri 2007 määruse nr 86 "Jõhvi Spordikooli põhimääruse kinnitamine" muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 20. septembri 2007 määruses nr 86 "Jõhvi Spordikooli põhimääruse kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:
  1) Alampunkti tekst

“§ 43¹. Spordikooli direktor algatab hoolekogu liikmete valimise, vajadusel iga õppeaasta alguses ning esitab hiljemalt 10. novembriks vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu kinnitamiseks.
§ 43². Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.
§ 43³. Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.”;
  2) Alampunkti tekst

“§ 45¹. Uue hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku spordikooli direktor, kus valitakse hoolekogu esimees ja tema asetäitja.”.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json