Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 7

Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord

Vastu võetud 17.04.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Projekti “Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord (edaspidi Kord) reguleerib korteriühistute sihtotstarbelist toetamist korterelamu(te) fassaadide rekonstrueerimise ja/või välisilme parandamise ning uuendamise (edaspidi toetus) eesmärgil Narva linnas.

 (2) Korras sätestatakse toetuse andmise eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale/toetuse saajale ja taotlusele, toetuse määr, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

 (3) Korterelamu on Korra mõistes kolme või enama korteriga korterelamu, mis asub Narva linna haldusterritooriumil.

 (4) Toetust eraldatakse Narva linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

§ 2.  Toetuse eesmärk

 (1) Toetuse üldeesmärk on suurendada linna territooriumil elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu.

 (2) Korteriühistute sihtotstarbelise toetuse eesmärgiks on:
 1) suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet;
 2) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes;
 3) parandada hoovide välisilmet;
 4) parandada korterelamute fassaadide välisilmet.

2. peatükk TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED, TOETATAVAD TEGEVUSEDNING TOETUSE MÄÄR 

§ 3.  Nõuded toetuse taotlejale

 (1) Toetust võib taotleda Narva linnas tegutsev korteriühistu, kes vastab korras sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja). Toetust ei saa taotleda korteriühistu, kes on oluliselt rikkunud Ehitusseaduse ja/või Narva linna õigusaktide nõudeid ning on jätnud need rikkumised õigeaegselt ja nõuetekohaselt kõrvaldamata.

 (2) Juhul, kui korteriühistu koosseisu kuulub enam kui üks elamu, võib korteriühistu taotleda toetust iga elamu kohta eraldi tingimusel, et taotletav elamu ning toetatavad tegevused vastavad korras sätestatud nõuetele.

 (3) Taotleja peab olema registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt 6 kuud enne toetuse taotluse esitamist.

§ 4.  Toetatavad tegevused

 (1) Taotleja võib taotleda toetust lisas 1 nimetatud tegevuste (edaspidi tegevus) osas, kui rekonstrueeritava või parandatava ja uuendatava objekti (edaspidi objekt) olemasolev või kavandatav asukoht vastab käesoleva Korra § 1 lõike 3 nõuetele, samuti kui Narva linna eelarves on selleks ette nähtud vahendid vastavalt käesoleva Korra § 1 lõikele 4. Lisas 1 nimetatud tegevustest antakse eelistus tegevusele, mis on suunatud korterelamute fassaadide rekonstrueerimisele või parandusele ja uuendamisele.

 (2) Kavandatavad tegevused (edaspidi projekt) peavad olema kooskõlas linna arhitektuuriliste, looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

 (3) Taotleja peab olema objekti kohta väljastanud vähemalt 3 (kolm) vormikohast pakkumiskutset (lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi objekti pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumise koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi objekti hinnapakkumine).

 (4) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes teiste hinnapakkumistega.

 (5) Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.

§ 5.  Toetuse suurus

 (1) Projekti maksumuse moodustab lisas 1 nimetatud tegevuste maksumus koos käibemaksuga.

 (2) Toetust antakse:
 1) korteriühistule 25% kuni 50% projekti maksumusest, kui objekt on muinsuskaitse all või asub muinsuskaitse all oleval alal juhul, kui Muinsuskaitseameti poolt on esitatud eritingimused korterelamute ehitustöödele fassaadide ja/või katuste rekonstrueerimisel (katuse rekonstrueerimine, fassaadi rekonstrueerimine sh soojustamine/värvimine);
 2) korteriühistule 10% kuni 25% projekti maksumusest, kui objekt on muinsuskaitse all või asub muinsuskaitse all oleval alal juhul, kui Muinsuskaitseameti poolt on esitatud eritingimused korterelamute ehitustöödele fassaadide osalisel rekonstrueerimisel (akende vahetus üldkasutatavates kohtades, sissepääsu varikatuse, rõdu/lodža piirete, sillutisriba, sokli rekonstrueerimine);
 3) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetamata korteriühistutele 15% kuni 30% projekti maksumusest fassaadide ja/või katuste rekonstrueerimise korral (katuse rekonstrueerimine, fassaadi rekonstrueerimine, sh soojustamine/värvimine);
 4) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetamata korteriühistutele 10% kuni 15% projekti maksumusest fassaadide osalise rekonstrueerimise korral (akende vahetus üldkasutatavates kohtades, sissepääsu varikatuse, rõdu/lodža piirete, sillutisriba, sokli rekonstrueerimine).

 (3) Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on:
 1) 32 000 eurot kokku käesoleva Korra § 5 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud projekti kohta;
 2) 19 000 eurot kokku käesoleva Korra § 5 lõike 2 punktides 2 ja 4 nimetatud projekti kohta.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

 (1) Toetuse taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse taotleja poolt vastavalt käesoleva Korra § 7 esitatud nõuetele.

 (2) Narva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) või linnavalitsuse poolt volitatud/määratud isik või asutus teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja ning infotelefoni taotluste ettevalmistamise küsimuste nõustamiseks linna koduleheküljel, ajalehes või muudes ametlikes väljaannetes.

§ 7.  Taotlusele esitatavad nõuded

  Taotluse koosseisus esitatakse järgmised allkirjastatud dokumendid ühes eksemplaris:
 1) vormikohane toetuse avaldus korterelamu fassaadi rekonstrueerimiseks või parandamiseks ja uuendamiseks (lisa 3);
 2) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
 3) totluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud aruande koopia, kus kajastub vähemalt taotleja 6-kuuline tegevus;
 4) korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu fassaadi rekonstrueerimiseks või parandamiseks ja uuendamiseks vajalike tööde teostamise kohta;
 5) väljavalitud objekti hinnapakkumisele vastava objekti pakkumiskutse koopia koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
 6) vähemalt kolme pakkuja objekti hinnapakkumise koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
 7) vormikohane objekti hinnapakkumise hinnavõrdlustabel (lisa 4) käesoleva Korra § 4 lõikes 4 nimetatud projekti kohta, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;
 8) juhul, kui kavandatakse lisa 1 punktides 1, 2 nimetatud tegevust – ehitusseadusega ettenähtud korras koostatud ehitusprojekt ja ehitusluba;
 9) juhul, kui kavandatakse lisa 1 punktis 3 nimetatud toimingut, mis ei ole ehitusseaduse mõttes ehitustegevus - eelarve ja remondiks kavandatavad asukohad;
 10) taotleja poolt allkirjastatud kaaskiri, milles on märgitud taotleja nimi, registrikood ning üleantavate taotluse koosseisu kuuluvate dokumentide loetelu.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.  Taotluse vastuvõtmine

 (1) Taotluse vastuvõtmisel kontrollib Narva linnapea (edaspidi linnapea) poolt volitatud isik taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ning tagastab taotlejale registreerimismärkega § 7 punktis 10 nimetatud kaaskirja koopia.

 (2) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente, taotlust ei menetleta ning see tagastatakse taotlejale.

§ 9.  Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

 (1) Linnapea käskkirjaga moodustatud kolme- kuni viieliikmeline hindamiskomisjon (edaspidi hindamiskomisjon) kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava projekti vastavust Korras sätestatud nõuetele.

 (2) Hindamiskomisjoni liige ei tohi osaleda taotluse läbivaatamisel, kui ta on selle taotluse esitanud korteriühistu juhtorgani ja /või korteriühistu liige.

 (3) Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus ametitõendi esitamisel kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

 (4) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui on täidetud Korras sätestatud nõuded.

 (5) Hindamiskomisjon määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes korra alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

 (6) Hindamiskomisjon võib muuta taotletava toetuse summat, näidates ära hindamiskomisjoni ettepanekus muutmise põhjused.

 (7) Hindamiskomisjon koostab otsuse taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta ning edastab taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsuse Narva Linnavalitsuse struktuuriüksusele, kelle ülesannete hulka kuulub koostöö korraldamine linna korteriühistutega (edaspidi Asutus), lisades kõik taotleja poolt esitatud dokumendid edasiseks menetlemiseks. Kui taotleja kavandatav projekt ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal on mittenõuetekohasus kindlaks tehtud.

 (8) Hindamiskomisjoni otsusele kirjutavad alla hindamiskomisjoni esimees ja hindamiskomisjoni liikmed.

§ 10.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  Rahuldamisele kuuluvad hindamiskomisjoni vastavaks tunnistatud taotlused, järjestus määratakse taotluse registreerimise aja järgi.

§ 11.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine ning edasine menetlemine

 (1) Asutus teatab vastavaks tunnistatud taotlejatele (edaspidi toetuse saaja) kirjalikult hindamiskomisjoni otsusest.

 (2) Kui toetuse saaja on nõus käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud kohustuste võtmisega, esitab ta allkirjastatud kinnituskirja (edaspidi kinnituskiri) Asutusele 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul, arvates hindamiskomisjoni otsuse saamisest posti teel.

 (3) Kinnituskirjaga kinnitab toetuse saaja, et on nõus:
 1) toetust vastu võtma;
 2) hooldama ja kasutama rekonstrueeritud, rajatud või heakorrastatud objekti tähtajatult, arvates Asutuse poolt toetuse väljamaksmisest;
 3) kandma omal kulul kõik rekonstrueeritud, rajatud või heakorrastatud objekti hooldamise, kasutamise ja kommunaalmaksudega seotud kulud;
 4) tagasi maksma saadud toetuse Asutuse nõudmisel objekti mittesihipärase kasutamise korral, toetuse taotlemiseks ebaõigete andmete esitamise korral ning muude käesolevast korrast tulenevate rikkumiste korral korra sätete rikkumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates ühe kuu jooksul;
 5) säilitama toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente vähemalt 7 aastat;
 6) täitma muid toetuse saamiseks esitatud nõudeid.

 (4) Toetuse saaja annab kinnituskirjaga nõusoleku linnavalitsusel ja Asutusel teostada järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle.

§ 12.  Muudatustest teavitamine

  Taotleja ning toetuse saaja teavitab Asutust viivitamata kirjalikult:
 1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
 2) korteriühistu ühinemisest või jagunemist;
 3) rekonstrueeritava või parandatava ja uuendatava või heakorrastatava objektiga seotud muutustest;
 4) muudest toetuse saamist ja kasutamist mõjutavatest asjaoludest.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TINGIMUSED 

§ 13.  Kulutuste tegemist tõendavate dokumentide esitamine

 (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast objekti valmimist ja selle eest täielikult tasumist Asutusele hiljemalt detsembrikuu 5. tööpäevaks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
 1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
 2) kui objekt on ehitis, siis selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
 3) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud omafinantseeringu summa tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
 4) seadusega ettenähtud korras väljastatud kasutusluba, kui kasutusluba on nõutav. Kui kasutusluba ei ole nõutav, on projekti teostamist tõendavaks dokumendiks objekti ülevaatuse akt, mille allkirjastavad Asutuse volitatud esindaja ja toetuse saaja.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

 (3) Asutus kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud dokumentide õigsust ning võtab nõuetekohased kinnitatud kuludeklaratsioonid edasiseks menetlemiseks.

§ 14.  Järelevalve

 (1) Objekti järelevalvet teostab hindamiskomisjoni liige (edaspidi järelevalve teostaja).

 (2) Järelevalve teostajal on õigus kontrollida toetuse saamisega seotud dokumente kohapeal käesoleva Korra § 13 lõikes 1 nimetatud asjaolude täpsustamiseks toetuse saaja ja selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja objekti heakorrastamiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

 (3) Järelevalve teostaja koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalve teostaja, toetuse saaja, isik, kellelt toetuse saaja objekti rekonstrueerimist või heakorrastamiseks tellis teenust või tööd, ning teised isikud, kes on kaasatud objekti ülevaatusse järelevalve teostaja poolt.

 (4) Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 15.  Paragrahvi pealkiri

 (1) Toetus makstakse välja toetuse saajale, kui toetuse saaja on pärast projekti lõppemist tellitud teenuse või töö või ostetud kauba eest täielikult tasunud.

 (2) Asutus kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud projekti eest täielikult tasumist tõendavat kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumente.

 (3) Toetus makstakse ülekandega toetuse saaja arveldusarvele. Enne toetuse maksmist kirjutavad Asutus ja toetuse saaja alla lepingule toetuse saamiseks.

 (4) Toetust ei maksta, kui:
 1) toetuse saaja ei ole tasunud täielikult projekti tööde eest või ei ole esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente paragrahvi 13 punktis 1 nimetatud tähtajaks;
 2) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja Korra § 11 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
 3) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
 4) puudub ehitusseaduse tähenduses nõutav kasutusluba või Korras ettenähtud objekti ülevaatuse akt;
 5) teostatakse projekteerimis- või uurimistöid.

 (5) Asutus saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise teate toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel.

§ 16.  Dokumentide säilitamine

 (1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse Asutuses või muudes linnavalitsuse poolt volitud/määratud asutustes vähemalt 7 aastat.

 (2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt 7 aastat.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.  Korra rakendamine

 (1) Linnapea moodustab Korra § 9 lõikes 1 nimetatud hindamiskomisjoni 15 tööpäeva jooksul arvates Korra jõustumisest.

 (2) Teistelt toetusfondidelt lisas 1 nimetatud ürituste korraldamiseks toetuse saanud korteriühistu ei saa taotleda käesolevas Korras ette nähtud toetust.

§ 18.  Määruse jõustumine

 (1) Käesolev määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

 (2) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määrusega nr 15 kinnitatud “Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korterühistute toetamise kord” käesoleva Korra jõustumise hetkest.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Tegevuste loetelu, millele võib projekti “Kodulinn kaunimaks” raames taotleda toetust

Lisa 2 Pakkumiskutse

Lisa 3 Toetuse avaldus

Lisa 4 Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks

Lisa 5 Kuludeklaratsioon