Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 8

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 17.04.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Narva linnas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Ametiisik

  Ametiisik korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) tähenduses on füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.

§ 3.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti talle teatavaks saanud KVS § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõikele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 4.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige, linna ametiasutuse juht, linna ametiasutuse hallatava asutuse juht ning linna valitseva mõju all oleva äriühingu ja linna asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagavad käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud isikud.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 5.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitatakse huvide deklaratsioonide registrile järgmiselt:
  1) Narva Linnavolikogu kantselei peaspetsialist edastab Narva Linnavolikogu liikmete andmed;
  2) Narva Linnakantselei vaneminspektor edastab Narva Linnavalitsuse liikmete, linna ametiasutuste juhtide andmed, linna ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide, linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmete andmed.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 6.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) Narva Linnavolikogu esimees - juhib komisjoni tööd;
  2) linnapea;
  3) linnasekretär;
  4) Narva Linnavolikogu kantselei peaspetsialist – vastutab Narva Linnavolikogu liikmete deklaratsioonide kontrollimise eest;
  5) Narva Linnakantselei vaneminspektor – vastutab Narva Linnavalitsuse liikmete, linna ametiasutuste juhtide, linna ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide, linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmete deklaratsioonide kontrollimise eest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone või teha see ülesandeks mõnele käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud komisjoni liikmetest.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja huvide deklaratsioonide registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult Narva Linnavolikogu esimeest. Narva Linnavolikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 7.   Linna ametiasutuse juhi ülesanded

  (1) Linna ametiasutuse juht tagab oma asutuse haldusalas:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Linna ametiasutuse juht tagab arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

§ 8.   Korruptsiooniennetuse koordineerimine

  Korruptsiooniennetust linna ametiasutustes koordineerib Narva linnapea.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Narva Linnavolikogu 29. aprilli 2004 määrus nr 22 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise ” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seaduses ettenähtud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json