Teksti suurus:

Aseri Kooli põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 29

Aseri Kooli põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 21.04.2014 nr 10
jõustumine 01.09.2014

Määrus kehtestatakse « Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse » § 22 lg 1 punkti 34 ja « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse » § 66 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Aseri Kool (edaspidi kool).

§ 2.  Kooli asukoht ja tegutsemise vorm

 (1) Kool asub aadressil Kooli 2 Aseri alevik Aseri vald Ida-Virumaa, sihtnumber on 43401.

 (2) Kooli peamiseks tegutsemiskohaks on kooli asukoha aadressil asuvad hooned ja territoorium. Kool võib oma põhitegevuse läbiviimiseks kasutada teisi hooneid ja rajatisi.

 (3) Kool on Aseri Vallavalitsuse hallatav munitsipaalõppeasutus alus- ja põhihariduse omandamiseks.

 (4) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus) ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

 (5) Kool on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.  Teeninduspiirkond

 (1) Kooli teeninduspiirkond on Aseri valla haldusterritoorium.

 (2) Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus vastu võtta õpilasi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 4.  Kooli sümboolika

 (1) Koolil on oma sümboolika ja pitsat.

 (2) Sümboolika kasutamise korra kehtestab kooli direktor.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 

§ 5.  Koolis omandatava hariduse liik ja tase

 (1) Koolis toimub õppetegevus:
 1) lasteaiarühmades, mis võimaldavad laste hoidu ja alushariduse omandamist;
 2) põhikooli I, II ja III kooliastmes, mis võimaldab omandada riiklikus õppekavas kehtestatud põhihariduse standardile vastava hariduse.

 (2) Kool koostab Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel oma õppekava, milles määratakse ära ka koolis õpetatavad valikõppeained.

 (3) Põhikooli osas toimub õppetöö eesti ja vene keeles statsionaarses õppevormis.
Lasteaia osas toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.
Klassis, kus õppekeel ei ole eesti keel, on eesti keele õpe 1. klassist alates kohustuslik. Kool tagab niisuguses klassis eesti keele õppe korraldamise tasemel, mis võimaldaks põhikooli lõpetajatel jätkata õpinguid eesti õppekeelega õppeasutuses.

 (4) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse osas lähtutakse koolieelse lasteasutuse seadusest ja põhikooli osas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

§ 6.  Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

  Kooli direktor võib vastavalt vajadusele kooli pidaja nõusolekul moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja lasteaia rühmi.

§ 7.  Õppekavaväline tegevus

 (1) Koolis võib korraldada huviharidust huvikooli seaduse tähenduses. Huvihariduse korraldamisele laienevad huvikooli seaduse õppekorraldust, õpilase õigusi ja kohustusi ning õppe rahastamist reguleerivad sätted. Huvihariduse korraldamisel on kooli direktoril, õppenõukogul ja hoolekogul ka huvikooli seadusest tulenev pädevus.

 (2) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas moodustatakse ringe.

 (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

 (4) Õppekavavälise tegevuse töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

 (5) Kooli juures tegutsevad aine- ja huvialaringid (edaspidi ringid), mis võivad olla nii tasulised kui tasuta. Tasuliste ringide osalustasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (6) Huvialaringide moodustamisel arvestatakse eelarveliste vahendite olemasolu, kooli võimalusi, õpilaste ja nende vanemate soove. Uue ringi moodustamiseks annab nõusoleku vallavalitsus.

 (7) Kooli juures võib tegutseda pikapäevarühm.

 (8) Kool võib õppekava väliselt korraldada:
 1) huvitegevust erinevates vormides, s.h. ringides, treeninggruppides ja muudes vormides;
 2) näitusi, kontserte, võistlusi, koolitusi;
 3) ruumide rentimist.

 (9) Õppekavaväline tegevus võib olla tasuline. Tasu suuruse otsustab vallavalitsus.

§ 8.  Kooli raamatukogu

 (1) Koolil on oma raamatukogu.

 (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õppetöö ja teabe hankimise oskust ja lugemishuvi.

3. peatükk KOOLI VASTUVÕTT JA KOOLIST VÄLJAARVAMINE 

§ 9.  Kooli vastuvõtt

 (1) Laste vastuvõtt lasteaiarühmadesse toimub vanema avalduse alusel vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (2) Põhikooli klassidesse võetakse õpilasi vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel lähtudes kehtivast seadusandlusest. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette ja kinnitab kooli direktor. Enne korra kinnitamist esitab direktor selle hoolekogule arvamuse andmiseks.

 (3) Isiku kooli nimekirja arvamise kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

§ 10.  Koolist väljaarvamine

  (1)Õpilane arvatakse koolist välja lähtudes seadusest. Koolist väljaarvamise kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 11.  Struktuur

 (1) Lasteaia osas moodustab direktor vastavalt vajadusele ja valla eelarvelistele võimalustele rühmad lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduses kehtestatust.

 (2) Kool töötab üheksa klassikomplektiga nii eesti kui vene keeles vastavas vanuses laste olemasolul. Kui kahe klassi õpilaste arv on kokku 16 või alla selle, moodustatakse nendest liitklass.

 (3) Kooli struktuuri ja personali koosseisu kinnitab kooli direktor, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks volikogule ja vallavalitsusele.

§ 12.  Kooli direktor

 (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktori tegevuse eesmärk on tagada kooli tulemuslik töö ja kindlustada koolile seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega pandud kohustuste täitmine.

 (3) Kooli direktor:
 1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
 2) kehtestab kooli õppekava;
 3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
 4) annab oma pädevuse piires käskkirju;
5 kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavolikogule ja vallavalitsusele;
 5) sõlmib õpetajate ja teiste töötajatega töölepingud;
 6) kehtestab kooli sisehindamise korra;
 7) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
 8) korraldab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse seaduses ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud dokumentide koostamist ja täitmist;
 9) korraldab kooli õppenõukogu tööd;
 10) korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu ja hoolekogu ning eksperte, kinnitab hädaolukorra lahendamise plaani;
 11) tagab koolile toimimiseks vajalike õigusaktide väljatöötamise ja kinnitamise;
 12) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete esitamise;
 13) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule aruande kooli majandus-, arengu- ja õppetegevusest;
 14) kutsub kokku õpilaste ja lasteaialaste vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas;
 15) täidab teisi seadusest tulenevaid ülesandeid ja vajalikke toiminguid.

 (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra esitab vallavalitsus arvamuse andmiseks kooli hoolekogule.

 (5) Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb töölepingu üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 (6) Direktori äraoleku ajal täidab kooli direktori kohuseid direktori ettepanekul vallavanema käskkirjaga määratud isik. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendaja suhtes ettepanekut teha, otsustab asendaja määramise vallavanem.

§ 13.  Kooli õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

 (3) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu esimees on kooli direktor. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 (4) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees, kes tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 14.  Kooli hoolekogu

 (1) Koolis tegutseb hoolekogu. Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ.

 (2) Hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, volikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ja volikogule ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (4) Hoolekogu moodustamise ja töökorra kinnitab vallavalitsus.

§ 15.  Õpilasesindus

 (1) Kooli õpilased moodustava õpilaskonna, kellel on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilasi koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

 (2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas kooli õigusaktidega ja teiste seaduste ning seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi.

 (3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

 (4) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond ja see kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul . Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab kooli direktor.

 (5) Esimese õpilasesinduse valimisteks kutsub kooli direktor kokku õpilaskonna üldkoosoleku. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel õpilastel. Valimised toimuvad demokraatlikel põhimõtetel.

5. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.  Lasteaialaste ja õpilaste õigused ja kohustused

 (1) Õpilaste ja lasteaialaste õigused ja kohustused on sätestatud seadustes ja teistes õigusaktides.

 (2) Lasteaialapsel ja õpilasel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide ja muu personali igakülgsele abile ja toetusele alus- ja põhihariduse omandamisel.

 (3) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

 (4) Õpilasel on õigus:
 1) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- jm vahendeid;
 2) saada teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
 3) õppida koduõppe vormis õigusaktidega sätestatud alustel;
 4) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat õppetunnivälist õpiabi õpetaja tööaja piires;
 5) saada koolilõunat vastavalt päevakavale.

 (5) Õpilane on kohustatud:
 1) täitma koolikohustust;
 2) täitma kooli kodukorda;
 3) õppima oma võimete kohaselt;
 4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja keskkonda;
 5) jälgima üldtunnustatud moraalinorme;
 6) hoiduma tegudest, mis võivad kahjustada kooli mainet ja kooli vara;
 7) täitma muid seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi.

 (6) Varalise kahju, mille õpilane on koolile tekitanud, hüvitab õpilane või tema vanem või eestkostja õigusaktides sätestatud korras.

§ 17.  Vanemate õigused ja kohustused:

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga;
 4) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
 5) saada teavet kooli töökorralduse, laste õiguste ja kohustuste kohta;
 6) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele oma lapse kohta;
 7) pöörduda selgituste saamiseks või vaidlusküsimuste lahendamiseks vastavalt kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja muude asutuste või organite poole.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele kodus soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
 2) kinni pidama kooli päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist;
 4) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 5) tegema koostööd kooliga;
 6) tutvuma koolielu reguleerivate dokumentidega ja neid järgima;
 7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 18.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

 (2) Kooli juhtkond on kooli direktor, kooli õppealajuhataja ja huvijuht.

 (3) Õppealajuhataja õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor avaliku konkursi, mille läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

 (4) Personali õigused ja kohustused määratakse kooli töökorralduse reeglites, töölepingus, ametijuhendis ja tööalastes õigusaktides

§ 19.  Koolitöötajate õigused.

  Personalil on õigus:
 1) saada erialast täiendõpet vastavalt seadusele lähtudes eelarvelistest võimalustest;
 2) esitada kooli juhtkonnale ettepanekuid töö- ja õppekorralduse muutmiseks;
 3) kasutada õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume ja rajatisi, vahendeid;
 4) kasutada teisi õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

§ 20.  Koolitöötajate kohustused

 (1) Õpetajate põhiülesanne on toetada iga õpilase ja lapse arengut ning aidata neil kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

 (2) Personal on kohustatud:
 1) täitma ametijuhendiga kinnitatud ülesandeid;
 2) tagama kooli häireteta töö;
 3) hoidma korras kooli vara;
 4) osalema kooli arendamises;
 5) kaasa aitama õpilase arengut toetava õppekeskkonna loomises;
 6) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid ja kooli direktori poolt antud ülesandeid ja kohustusi.

7. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 21.  Kooli vara

 (1) Vara moodustavad koolile Aseri Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud, hooned, rajatised, seadmed, inventar.

 (2) Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara Aseri valla õigusaktide kohaselt.

§ 22.  Rahalised vahendid

 (1) Koolil on oma eelarve.

 (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest, Aseri valla eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, lapsevanemate osalustasust, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 (3) Vallavalitsuse poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste ja ürituste korraldamise eest saadud tulu võib kasutada kooli tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks. Täiendavate tulude kasutamine toimub õigusaktides kehtestatud korras.

 (4) Kooli direktor koos juhtkonnaga koostab kooli eelarve eelnõu. Eelnõu vaadatakse läbi kooli hoolekogus, kes annab selle kohta oma arvamuse ja õppenõukogus ning esitatakse seejärel Aseri Vallavalitsusele. Eelarve kinnitab Aseri Vallavolikogu..

8. peatükk ASJAAJAMINE JA ARUANDLUS 

§ 23.  Asjaajamine

 (1) Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (2) Kooli asjaajamine toimub direktori käskkirjaga kehtestatud asjaajamiskorra alusel.

 (3) Koolil on oma veebileht, mille kaudu tehakse üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja informeeritakse kooli tegevusest.

 (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.

§ 24.  Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid kehtivate õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 25.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem seaduses sätestatud korras.

 (2) Teenistuslikku järelvalvet kooli majandustegevuse, varade ja eelarve kasutamise üle teostavad vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

 (3) Riiklikku järelevalvet koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 26.  Kooli ümberkorraldamine tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel.

 (2) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse. Kooli tegevuse lõpetab või korraldab ümber vallavalitsus.

 (3) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda pärast õppeperioodi
lõppu, s.o. ajavahemikus 01.juulist kuni 31.augustini.

 (4) Kooli ümberkorraldamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult õpilastele, vanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Ida-Viru maavanemale vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED. 

§ 27.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 (1) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor. Enne määruse või selle muutuse kinnitamist annavad arvamuse eelnõu kohta kooli hoolekogu, õppenõukogu, kooli õpilasesindus ja vallavalitsus.

§ 28.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 30.03.2011.a. määrus nr 27 “Aseri Keskkooli põhimäärus“ ja Aseri Vallavolikogu 26.09.2012.a. määrus nr 49 “Aseri Lasteaia põhimäärus“.

§ 29.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2014.aastal.

Gaido Kentem
volikogu esimees