Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 55

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 25.05.2010 nr 5
jõustumine 06.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.201101.01.2012
22.04.2014RT IV, 30.04.2014, 1901.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ja § 5 lõike 2 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 11 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) eesmärk on kehtestatud liikluskorralduse minimaalne piiramine ja liikluse sulgemisega seotud halvema liikluskorralduse osaline rahaline kompenseerimine. Maksust laekuvaid vahendeid kasutatakse Põltsamaa linna teede, tänavate, haljasalade seisukorra ning liikluskorraldusvahendite parandamiseks ja täiendamiseks.

§ 2.  Mõisted

 (1) Käesolevas määruses on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) Tänava mõlema sõidusuuna sulgemise all mõistetakse liikluse katkestamist mõlemas sõidusuunas kahe ristmiku vahelisel alal või ristmikul liikluse tõkestamist. Tänava mõlema sõidusuuna sulgemise korral pole võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud.
 2) Tänava ühe sõidusuuna sulgemise all mõistetakse liikluse katkestamist ühes suunas kahe ristmiku vahelisel alal või liikluse tõkestamist ristmikul ühe sõidusuuna ulatuses. Tänava ühe sõidusuuna sulgemise korral on võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või ületada ristmikku, kasutades selleks vastassuuna vööndit.
 3) Omavoliline sulgemine on tänava sulgemine ilma Põltsamaa Linnavolikogu kehtestatud korras antud tänava sulgemise loata.

 (2) Juhul kui ühes sõidusuunas liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui kolm meetrit, loetakse tee vastav sõidusuund suletuks. Juhul kui liiklusele avatuks jääva kõnnitee või kergliiklustee laius on vähem kui pool kõnnitee või kergliiklustee laiusest, loetakse kõnnitee või kergliiklustee suletuks.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse maksukorralduse seaduses ja kohalike maksude seaduses teede ja tänavate sulgemise maksu reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

 (4) Käesoleva määruse tähenduses linnavalitsust määratletakse kui ametiasutust ja Põltsamaa Linnavalitsust kui täitevorganit. Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse linnapea käskkirjaga.

§ 3.  Maksuobjekt ja maksumaksja

  Maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi tänava sulgeja) demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonditööde puhul, kui sellega kaasneb avalikult kasutatava tee, tänava, platsi, parkla, pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi maksuobjekt) sulgemine.

§ 4.  Maksuperiood

 (1) Tänava sulgeja on kohustatud tasuma maksu maksuperioodi eest. Maksuperiood on ajavahemik, mis algab tänava sulgemise päeval ja lõpeb tänava sulgemise viimase päevaga. Maksuperioodi lõppemise eelduseks on vähemalt sulgemisele eelnenud olukorra taastamine.

 (2) Tänava sulgejal tekib maksukohustus käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud taotluse alusel koostatud maksuteatise kättesaamisest alates.

§ 5.  Maksumäär

 (1) Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt tänava kuulumisest tänavate gruppi (lisa 1) või lähtudes käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud koefitsientidest.

 (2) Tänava sulgemisel liidetakse liikluseks takistatud või suletud sõidusuundade maksumäärad vastavalt tänava grupile.

 (3) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi maksumäärasid:
[RT IV, 30.04.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]
 1) esimese grupi tänava üks sõidusuund – maksumäär 50 eurot ööpäev;
 2) teise grupi tänava üks sõidusuund – maksumäär 25 eurot ööpäev;
 3) parkla – maksumäär 0,50 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäev;
 4) park, puhkeala –maksumäär 0,20 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäev.
[RT IV, 30.04.2014, 19 - jõust. 01.01.2015]

 (4) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmiseid koefitsiente:
 1) ainult öine sulgemine (ajavahemikul 24.00-06.00) – 0,2;
 2) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal – 0,5;
 3) ainult tänava juurde kuuluvate kõnnitee, kergliiklustee sulgemisel antud tänava ühe sõidusuuna tasusuurusest – 0,5;
 4) sulgemise lubatud tähtaja ületamine – 2,0;
 5) tänava omavoliline sulgemine – 5,0.

§ 6.  Maksu määramine

 (1) Maksu määramise aluseks on vähemalt 10 tööpäeva enne tänava sulgemist Põltsamaa Linnavolikogu kehtestatud korras Põltsamaa Linnavalitsusele esitatud sulgemise taotlus.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete alusel koostab linnavalitsus maksuteatise, millel on märgitud:
 1) maksuhalduri nimetus, aadress ja kontaktandmed;
 2) maksuteatise koostanud ametniku nimi ja ametikoht;
 3) maksuteatise kuupäev;
 4) maksuteatise andmise alus;
 5) tänava sulgeja nimi, aadress;
 6) maksmisele kuuluv maksusumma ja selle määramise alus;
 7) arveldusarve number, kuhu maksusumma tuleb tasuda;
 8) maksu tasumise tähtaeg;
 9) vaidlustamise viide.

 (3) Maksuperioodi pikenemisel või tänava omavolilisel sulgemisel erinevalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluses märgitud andmetest koostatakse täiendav maksuteatis. Täiendav maksuteatis peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid. Täiendava maksuteatise täitmise tähtaeg on 5 tööpäeva.

§ 7.  Maksu tasumine

 (1) Maks tasutakse tänava sulgemise taotluse alusel koostatud maksuteatise järgi Põltsamaa linna eelarvesse Põltsamaa Linnavalitsuse arveldusarvele maksuteatisel märgitud tähtajaks, ent mitte hiljem kui maksuobjekti sulgemise päevaks.

 (2) Tänava sulgejal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist. Tagastamine toimub vastava tagastusnõude alusel. Tagastusnõue esitatakse linnavalitsusele maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal. Tagastusnõue täidetakse 30 päeva jooksul arvates tagastusnõude esitamisest.

 (3) Käesoleva määrusega kehtestatud tähtaegadest hiljem tasutud maksusummalt arvutatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja karistatakse maksukorralduse seaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 8.  Maksusoodustused ja maksuvabastused

 (1) Avariitööde tegemisel esimese ööpäeva eest maksu ei määrata.

 (2) Põltsamaa Linnavalitsusel on õigus anda maksusoodustust või vabastada maksu tasumisest tänava sulgemise loa tähtaegade piires ettevõtteid. Juhul kui maksuvabastus antakse linnavalitsuse poolt korraldatava riigihankega seoses, teavitatakse maksuvabastusest vastavate tööde hankedokumentides.

 (3) Põltsamaa Linnavalitsusel on õigus põhjendatud otsuse alusel anda maksusoodustust või vabastada maksu tasumisest:
 1) rongkäikude korraldajad;
 2) kultuuriürituste korraldajad;
 3) spordiürituste korraldajad;
 4) muude avalike ürituste või koosolekute korraldajad.

 (4) Maksusoodustust võib taotleda hoonete ehitaja, kui tänava sulgemise vajadus tuleneb projektist ning sulgemisaja pikkus ületab kolme kuud.

 (5) Maksusoodustuse või –vabastuse saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Põltsamaa Linnavalitsusele.

 (6) Maksusoodustust või –vabastust ei anta taotlejale, kes on soodustuse või vabastuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kui tänava sulgejal on teede ja tänavate sulgemise maksu maksuvõlg.

 (7) Maksusoodustus või –vabastus tunnistatakse kehtetuks kui maksusoodustuse või –vabastuse saanud isik rikub tööde teostamise käigus “Teede ja tänavate sulgemise eeskirja” nõudeid.

§ 9.  Maksuhaldur ning vastutus maksuõigusrikkumise eest

 (1) Maksu maksuhaldur on linnavalitsus. Linnavalitsus on volitatud rakendama kõiki maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

 (2) Maksuhalduri maksuteatise või muu haldusakti või toimingu peale on tänava sulgejal õigus esitada vaie maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

 (3) Käesoleva määruse või maksuõigusrikkumise eest vastutab isik maksukorralduse seaduse §-de 1531, 1532 ja 154 alusel.

 (4) Maksuhalduril on õigus sunnivahendina rakendada sunniraha maksukorralduse seaduse §-s 67 sätestatud alustel ja korras.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tänava sulgemisel võetakse maksusoodustuse andmise ja maksu arvestamise aluseks tänava sulgemise taotluse esitamise hetkel kehtinud maksumäärad.

 (2) Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (3) Määrus jõustub üldises korras.

Lisa Põltsamaa linna teede ja tänavate liigitus