Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Haaslava valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 77

Haaslava valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 16.04.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36¹ alusel ning kooskõlas looduskaitseseaduse § 45, teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lg 1, 3 ja 7 ning ehitusseaduse § 29 lg 1 p 4.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab heakorra nõuded Haaslava vallas.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile isikutele, kes viibivad ja/või tegutsevad Haaslava valla territooriumil ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Haaslava valla jäätmehoolduseeskirjaga, Haaslava valla kaevetööde eeskirjaga ja Haaslava valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:
  1) omanik - kinnistu omanik. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistu - kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;
  3) avalik koht – üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud
  4) puhastusala- kinnistu ja sellega külgneva tee vahel olev ala;
  5) kõnnitee - jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  6) avalikult kasutatav tee - riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks
  7) heakorratööd - tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, puude ja põõsaste okste kärpimine ning mahalangenud puulehtede
  8) eriolukord - ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;
  9) illegaalne graffiti – omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele kantud kritseldused ja joonised;
  10) romusõiduk - sõiduk, millele puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivad ümbruskonna esteetilist väljanägemist või rikub ümbruskonna puhtust ja heakorda;
  11) tuleohtlik aeg - metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust;
  12) tuleohtlik ala – metsa ja muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Üldkasutatava territooriumi heakorrastamine

  Haaslava Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus ) kohustus on tagada:
  1) kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoid ning teehoiutööde läbiviimine, sõlmides selleks vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest või käesolevast eeskirjast;
  2) liiklusmärkide ja eestikeelsete tänavasiltide paigaldamise ja korrashoiu;
  3) juurdepääsu ja korrasoleku kindlustamine üldkasutatavatel territooriumitel asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia selle olemasolul ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga;
  3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
  4) regulaarselt puhastama ja hoidma korras sadeveekraavid ning truubid, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala või kinnistu piiresse;
  5) tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja heina (lubatud maksimaalne kõrgus 20 cm), pügama hekki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire või varjavad liiklusmärke, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust. Kasutuselt väljasolevad põllumajandusmaad tuleb niita kaks korda aastas 15.juuniks ja 30.septembriks;
  6) kindlustama oma territooriumil asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
  7) tagama prügi regulaarse äraveo, sõlmides selle kohta prügiveolepingu ning nõudmisel
  8) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise. Omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist tõendavat dokumentatsiooni;
  9) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms.
  10) hoidma korras erateed tagamaks juurdepääsu operatiivteenistusele;
  11) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  12) hoidma tahket kütust, ehitusmaterjali jmt. korralikult ladustatult ainult oma krundi piires.

§ 5.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

§ 6.   Tehnorajatise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnorajatise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnorajatise;
  2) hoidma tehnorajatise seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnorajatise kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes teepinnas.

§ 7.   Kauplemise või toitlustamisega tegelevate isikute kohustused

  Müügikoha (kauplus, kiosk, paviljon, haagis, lett) ja toitlustusasutuse omanik on kohustatud:
  1) hoidma pidevalt müügi- ja toitlustuskoha ümbruse puhtana;
  2) paigaldama müügi- ja toitlustuskoha juurde vajalikul hulgal prügikaste või -urne ja organiseerima nende tühjendamise.

§ 8.   Põllumajandusloomade ja -lindude pidaja kohustused

  Põllumajandusloomade ja -lindude pidaja on kohustatud:
  1) tagama loomapidamishoonete vastavuse sanitaarnõuetele, hoonete ümbrus peab olema korrastatud ja söödad korralikult paigutatud;
  2) ehitama väetiste hoiukohad selliselt, et oleks välditud kemikaalide sattumine veekogudesse;
  3) vältima keskkonnareostust ja koheselt komposteerima tekkiva sõnniku;
  4) oma loomad väljaspool pidamiskohta alati kinni hoidma;
  5) rakendama kõiki abinõusid vältimaks loomade sattumist väljapoole aedikuid;
  6) koheselt koristama teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms.

§ 9.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemeneid jms., määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele vms või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (prügikasti, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
  3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada või hävitada puid ja põõsaid. Rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  4) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  5) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärse õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
  6) lasta olme- või heitvett sadevete kraavi või kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sadevete kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma vee- ettevõtja kooskõlastuseta on keelatud;
  7) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas;
  8) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedusetõrjeks kõnni- või pargiteel;
  9) lükata lund sõiduteele;
  10) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul ja aknal, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  11) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm selleks mitteettenähtud kohas;
  12) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  13) illegaalse graffiti tegemine.

3. peatükk Tuleohutusnõuded heakorra tagamiseks 

§ 10.   Tuleohtlikul ajal tuleohutusnõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga kaetud alal keelatud:
  1) kulu põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  5) raiejäätmete põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju;
  7) metsade sulgemisel metsa kasutamine ja võõras metsas viibimine.

  (2) Maaomaniku või -valdaja õigused ja kohustused tuleohu ennetamisel on kehtestatud keskkonnaministri 1.08.2008 määrusega nr 37 "Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded".

§ 11.   Ohutusnõuded lõkke tegemisel

  (1) Lõkke tegemisel tuleb tagada ohutu vahemaa hooneteni ja metsani. Lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast vähemalt 30 meetri kaugusel.

  (2) Põlevat lõket ei tohi mitte mingil juhul jätta järelevalveta. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

  (3) Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (lubatud tuule tugevus kuni 1,5 m/s) ja suunda. Lõkkease ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi). Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.

  (4) Lõkke tegemisel on oluline jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ega liiklust.

  (5) Avaliku lõkke tegemiseks peab omama selleks vallavalitsuse luba. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.

4. peatükk Vastutus 

§ 12.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 13.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 12 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 14.   Järelvalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon ja vallavalitsus vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse vastu võtmisega tunnistatakse kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 29.05.2003.a määrus nr 12 „Haaslava valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ja loomapidamise eeskirja kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taivo Kirm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json