KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Haaslava valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2014, 84

Haaslava valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 16.04.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, § 663, § 664 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Haaslava valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Haaslava valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile seal elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest.
  2) Omanikuta koer või kass – koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada.
  3) Hulkuv koer või kass – omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud koer või kass.
  4) Avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (terviserada, spordirada, tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, kauplus, võimla, käimla, ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms)

2. peatükk Loomapidamisnõuded 

§ 3.   Koerte ja kasside pidamise üldnõuded

  (1) Koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti. Ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov. Kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuti kummalegi poole. Kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses. Koera väliaediku pindala peab olema kuni 5 kg kaaluva koera puhul vähemalt 3,5 m2, kuni 10 kg kaaluva koera puhul 4 m2, kuni 20 kg kaaluva koera puhul 4,5 m2, kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul vähemalt 7 m2 looma kohta.

  (2) Välistingimustes peetaval koeral peab olema loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv ruum või ehitis. Kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal.

  (3) Koera või kassi on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises, korteris, individuaalelamus, kinnisel, piiratud või tähistatud territooriumil (tarastatud hoovid, aiad jne; välja arvatud rõdud ja lodžad) nii, et oleks välditud inimestele või loomadele kallaletungi võimalus ning kaaselanike rahu rikkumine.

  (4) Kui koera peetakse lahtiselt tarastatud territooriumil ja kui ketis või koeraaias peetav koer võib juhuslikult lahti saades inimest oma territooriumil rünnata, tuleb territooriumi sissepääsule paigutada hoiatav silt. Koera omanik peab tagama operatiivtalituste ja postiljonide ohutu tööülesannete täitmise.

  (5) Keelatud on hoida koera lähemal kui 1 m avalikult kasutatavast teest, kõnniteest.

  (6) Koera või kassi omanik kannab täit vastutust oma looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ja ei ole seotud olukorraga, kus koera kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

  (7) Koerte ja kasside pidamisel on keelatud nende vigastamine, piinamine ja abitusse seisundisse jätmine ning nakkusohtlikult haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine.

§ 4.   Koera ja/või kassi omaniku kohustused

  (1) Koera või kassi omanik kohustub oma hoolealuse vaktsineerima marutaudi vastu looma kolmandaks elukuuks ning edaspidi teostama iga-aastast vaktsineerimist ja täitma teisi veterinaarianõudeid.

  (2) Koerte ja kasside soetamisel on korterelamute elanikud kohustatud küsima selleks kirjalikku nõusolekut korterelamus alaliselt elavatelt majaelanikelt.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (4) Omanik peab oma koera pidama kas ketis, koeraaias, kinnises ruumis või kinnisel territooriumil, et koer sealt omal tahtel välja ei pääseks ning oleks välistatud kaaskodanike ja teiste loomade häirimine ning kallaletungimise võimalus.

  (5) Inimest hammustanud koera omanik peab kutsuma kannatanule vajadusel kiirabi. Teist koera vm looma hammustanud koera omanik peab sellest kohe teatama volitatud loomaarstile ning järgima ettekirjutusi koera seisundi jälgimisel.

  (6) Avalikesse kohtadesse tohib koeri viia ainult rihma otsas ja vajadusel suukorviga. Suukorv on kohustuslik ühistranspordis või kui koeraomanik jätab koera rihmaga kinnitatult avalikku kohta ilma järelevalveta. Koera võib viia üldkasutatava asutuse ruumi või üldkasutatavale territooriumile ainult ruumi või territooriumi valdaja loal, välja arvatud pimeda juhtkoer ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.

  (7) Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks trepikodasid, hoove ja muid avalikke kohti. Kui koerad ja kassid on reostanud avalikke kohti, on loomade omanik kohustatud oma hoolealuste tekitatud reostuse koheselt koristama. Koeraga jalutajatel peab alati kaasas olema kilekott vms, millega reostuse oma koera järelt koheselt koristada saab.

  (8) Spordi- ja laste mänguväljakutel on koeraga jalutamine keelatud.

§ 5.   Järelevalveta, hulkuvad või omanikuta koerad ja kassid ning nende suhtes rakendatavad meetmed

  (1) Järelevalveta ja hulkuvad koerad/kassid püütakse võimalusel kinni omaniku kulul.

  (2) Kui hulkuva koera või kassi omanikku ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle 14 päeva jooksul uut omanikku, tuleb loom hukata loomakaitseseadusega sätestatud korras. Selle 14 päeva jooksul tuleb tagada looma nõuetekohane pidamine (varjupaigas) ja vajaduse korral ravi.

  (3) Järelevalveta, hulkuva või esialgselt omanikuta koera või kassi hukkamine ei vabasta koera- või kassiomanikku käesoleva eeskirja rikkumise puhul karistusest.

  (4) Järelvalveta, omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, ostes teenust vastavatelt ettevõtetelt või asutustelt.

  (5) Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

  (6) Omanik, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab tagama looma omal kulul varjupaika viimise, nõuetekohase hukkamise või otsima ise loomale uue peremehe.

  (7) Hulkuvaks koeraks ei loeta jahikoera, kes on jahil peremehest maha jäänud. Juhul kui jahikoer teeb koduteel teistele inimestele või nende varale kahju, kannab omanik selle eest täit vastutust.

  (8) Looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda. Looma lubatud hukkamise puhul tuleb valida hukkamisviis, mis põhjustab loomale võimalikult vähe füüsilisi ja vaimseid kannatusi.

3. peatükk Vastutus 

§ 6.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkumise korral kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväliseks menetlejaks on vallavalitsus, politseiprefektuur ning Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

  (3) Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1.mai 2014.a.

  (2) Käesoleva määruse vastu võtmisega tunnistatakse kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 29.05.2003.a määrus nr 12 „Haaslava valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ja loomapidamise eeskirja kinnitamine“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taivo Kirm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json