HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2023, 10

Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend

Vastu võetud 16.04.2014 nr 11
RT IV, 30.04.2014, 88
jõustumine 03.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2023RT IV, 04.04.2023, 407.04.2023

Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 3.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Konkursi korraldaja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

  (2) Konkurss on avalik ja toimub kahes voorus.

  (3) Esitatud iseloomustused peavad vastama konkursi tingimustele.

§ 2.   Konkursi eesmärk

  Konkursi eesmärk on tunnustada Narva haridusasutustes töötavaid õpetajaid ja haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud haridusasutuse arendamisele, laste mitmekülgsele arengule, positiivselt mõjutanud haridusasutuste, linna ja piirkonna mainet.

§ 3.   Tingimused

  (1) Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste, spordi- ja huvikoolide õpetajad, juhid ja teised haridustöötajad.

  (11) Koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, juhid ja teised haridustöötajad kvalifitseeruvad konkursile juhul, kui nad vastavad kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja valdavad eesti keelt vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis toodud nõetele.
[RT IV, 04.04.2023, 4 - jõust. 07.04.2023]

  (12) Huvikoolide õpetajad, juhid ja teised haridustöötajad kvalifitseeruvad konkursile juhul, kui nad vastavad kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
[RT IV, 04.04.2023, 4 - jõust. 07.04.2023]

  (2) Konkursi esimene voor toimub haridusasutustes. Kandidatuur juhtkonnale võivad esitada:
  1) asutuse õpetaja;
  2) õpilasesinduse esimees;
  3) linna lastevanemate liidu esimees;
  4) linna/asutuse metoodilise ühingu esimees ja/või vähemalt kolm esindajat.

  (3) Õppeasutuse juhtkond vaatab esitatud iseloomustused läbi ning valib ühe esindaja, kelle kandidatuur esitatakse teises voorus osalemiseks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda.

  (4) Õppeasutuse direktor võib luua komisjon konkursi esimese vooru läbiviimiseks.

  (5) Konkursi teine voor toimub Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas.

  (6) Iga asutus saadab konkursile ainult ühe kandidaadi iseloomustuse (määruse lisa) ühes auhinnakategoorias.

  (7) Konkursi auhinnakategooriad:
  1) parim õpetaja-eestvedaja;
  2) parim e-õpetaja;
  3) parim LAK-õpetaja;
  4) parim õpetaja-mentor;
  5) parim loov õpetaja;
  6) õpetaja – laste parim sõber.

  (8) Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna esindajatel on õigus tutvuda kandidaadi tööd puudutavate materjalidega, külastada tunde ja üritusi, tutvuda laste töödega, vestelda teiste pedagoogide, laste ja lastevanematega.

§ 4.   Iseloomustuste esitamine Kultuuriosakonda

  (1) Konkursile esitatud iseloomustus peab olema kirjutatud nii eesti kui ka vene keeles ning vastama määruse lisas toodud vormile.

  (2) Konkursile esitatud iseloomustus peab olema 12punktises kirjas ja ara mahtuma A4 formaadi 1 lehele.

  (3) Kandidaadi iseloomustuse peab alla kirjutama asutuse direktor, hoolekogu esimees/tema asetäitja ja ametiilhingu esimees/usaldusisik.

  (4) Iseloomustused esitada elektrooniliselt aadressile [email protected] ja paberkandjal Kultuuriosakonda.

  (5) Iseloomustuste Kultuuriosakonnale esitamise tähtaeg on iga aasta 31. mai.

§ 5.   Preemiafond

  Konkursi peaauhind – 20% jooksva aasta eelarves ettenähtud preemiafondist ning 6 ergutuspreemiat 80% jooksva aasta eelarves ettenähtud preemiafondist. Ergutuspreemiad jagatakse proportsionaalselt ergutuspreemia saanud võitjate vahel.

§ 6.   Žürii

  (1) Kultuuriosakonda esitatud iseloomustusi hindab ning valib võitjad 6-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad:
  1) Kultuuriosakonna juhataja;
  2) Kultuuriosakonna juhataja asetäitja haridusalal;
  3) Kultuuriosakonna haridusteenistuse peaspetsialist (koolid);
  4) Kultuuriosakonna haridusteenistuse peaspetsialist (koolieelsed lasteasutused);
  5) Kultuuriosakonna haridusteenistuse peaspetsialist (huvikoolid);
  6) ametiühingu esindaja(d).

  (2) Žürii koosseis kinnitatakse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjaga.

  (3) Žürii valib võitjad istungil.

  (4) Oma ülesannete täitmiseks võib žürii rakendada ka teisi töövorme.

§ 7.   Võitjaid teavitatakse õpetajatepäevale pühendatud pidulikul üritusel

  Võitjate ja nominentidega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse pidulikule üritusele auhindade kättesaamiseks.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.
 

Lisa Kandidaadi iseloomustus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json