Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2015, 8

Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele

Vastu võetud 23.04.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Narva linna ametiasutuste ametnike nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

  (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded ametnike eri-, kutse- ja ametialasele haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametniku ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus.

  (2) Ametiasutuse juhil peab olema vähemalt riigi poolt tunnustatud magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase.

  (3) Struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridustase.

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid ei kohaldata ametnikule, kes määruse jõustumise ajal on ametnikuna teenistuses ja jätkab teenistust nimetatud ametikohal.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  Ametiasutuse ja selle struktuuriüksuste juhtidel peab olema vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või töökogemus kõrgharidust nõudval tööl ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas 3 aastat.

§ 4.   Nõuded oskustele ja teadmistele

  (1) Ametnik peab:
  1) omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
  2) omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  3) valdama eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses;
  4) tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma;
  5) oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
  6) olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

  (2) Ametiasutuse ja selle struktuuriüksuse juht peab lisaks lõikes 1 sätestatule omama juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid (sh tundma juhtimisprintsiipe ja oskama neid rakendada) ning oskust planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seaduses ettenähtud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json