Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Valgjärve valla hankekord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2015, 9

Valgjärve valla hankekord

Vastu võetud 21.04.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 13¹ ja Valgjärve Vallavolikogu 16. detsembri 2014. a määruse nr 14 “Valgjärve vallavara valitsemise kord § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Valgjärve valla hankekord (edaspidi määrus) reguleerib Valgjärve Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus) korraldatavate riigihangete planeerimist, riigihanke ja lepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist, riigihangete, sh lihthangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete, ning lihtsustatud korras tellitavate teenuste riigihangete korraldamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta.

  (3) Hankekorda rakendatakse koostoimes RHS ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked eeldatava maksumusega üle 10 000 euro.

  (2) Hankeplaani koostamiseks esitavad vallavalitsuse ametnikud ja hallatavate asutuste juhid iga aasta 15. detsembriks vallavalitsusele järgneval eelarveaastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni:
  1) planeeritava hanke nimetus;
  2) hankelepingu sõlmimise eeldatav kuupäev ja hankelepingu kestus;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke eest vastutav isik.

  (3) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt kahe nädala jooksul pärast Valgjärve valla eelarve vastuvõtmist.

  (4) Hankeplaani märgitakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke korraldamise aeg;
  5) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  6) hanke eest vastutav isik;
  7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (5) Hankeplaani kinnitab vallavalitsus korraldusega. Hankeplaan avalikustatakse Valgjärve valla kodulehel.

§ 3.   Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 40 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 250 000 eurot.

  (2) Hanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 4.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke korraldamise maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 10 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 30 000 eurot.

  (2) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida RHS § 18² ja käesolevas määruses sätestatud korda.

  (3) Lihthanke korraldamiseks koostatakse lihthanke dokument, milles tuleb lähtuda RHS § 24, § 31 lõigetes 2–5 ja 8, §-des 32 ja 33, § 38 lõigetes 1–3¹ ja 5, §-des 39–41 ning §-des 47–50 sätestatust või mõnest neist.

  (4) Juhul, kui pakkujatega võimaldatakse läbirääkimisi, sätestatakse selline võimalus lihthanke teates ja läbirääkimiste kord määratletakse lihthanke dokumendis.

§ 5.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused

  (1) Teenuste lepingu, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustab ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenuste maksumus, sõlmimisel ei ole kohustust korraldada hankemenetlust RHS sätestatud korras.

  (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb järgida RHS § 19 sätestatut ja lähtuda määruse §-st 4 juhul, kui eeldatav maksumus on suurem kui 10 000 eurot.

§ 6.   Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

  (2) Vastutav isik hanke läbiviimise eest on hankeplaani märgitud isik, kes koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi olemasolu korral vähemalt kolmele pakkujale, vältides huvide konflikti. Juhul, kui läbiviidav hange ei kajastu hankeplaanis, on vastutavaks isikuks vallavalitsuse ametnik, kellele asjade ostmine või vastavate teenuste ja tööde tellimine tuleneb tema tööülesannetest vastavalt ametijuhendile või hallatava asutuse juht.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete läbiviimiseks avaldatakse teade ja võimalusel lähteülesanne Valgjärve valla kodulehel. Vastutav isik võib pärast teate avaldamist edastada lähteülesande enda poolt valitud pakkujatele.

  (4) Lähteülesanne peab sisaldama järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
  2) ) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutavad dokumendid;
  3) pakkumuse esitamise tähtaeg;
  4) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  5) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

  (5) Pakkumused esitatakse e-posti teel või paberkandjal hanke teates või lähteülesandes näidatud aadressil.

  (6) Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul, kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

§ 7.   Hanke korraldamine erandkorras

  (1) Erandkorras asja või teenuse ostmisel või ehitustöö tellimisel (avariitööd jms) ei pea käesolevas korras toodud menetlusreegleid järgima, va riigihanke aruande esitamise kohustus.

  (2) Erandkorras asjade ostmisel, teenuste tellimisel ja ehitustööde tellimisel tuleb lähtuda määruse §-st 4 juhul, kui eeldatav maksumus on suurem kui lihthanke piirmäär.

§ 8.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Valgjärve Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab loa andmise hanke korraldamiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta.

  (2) Alla 10 000 euro maksumusega hangete korraldamise otsustab vallavalitsuse ametnik, kellel asjade ostmine või vastavate teenuste ja tööde tellimine tuleneb tema tööülesannetest vastavalt ametijuhendile või hallatava asutuse juht.

  (3) Üle 10 000 euro maksumusega hangete korraldamisel otsustab hanke korraldamise hankeplaani kinnitamisega või vallavalitsuse korralduse andmisega vallavalitsus.

§ 9.   Hanke eest vastutava isiku määramine ja pädevus

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse hankeplaanis või igakordselt vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus:
  1) hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamine;
  2) hankedokumentide koostamise korraldamine;
  3) pakkujate küsimustele vastamine ja selgituste andmine;
  4) vallavalitsuse ja vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamine;
  5) vajadusel Valgjärve valla kodulehel hanke kohta teabe avaldamine;
  6) muude käesolevast määrusest tulenevate hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

§ 10.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Vallavalitsus moodustab korraldusega käesoleva korra §-s 3 nimetatud hangeteks vähemalt kolmeliikmelise hankekomisjoni, mille koosseisus on esimees ja komisjoni liikmed. Komisjoni tegevus lõpeb hanke lõppemisega.

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine;
  2) pakkumuste avamine;
  3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
  4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine;
  6) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  7) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse valimine.

  (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees.

  (4) Hankekomisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte.

  (5) Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad hanke eest vastutav isik ja vähemalt üks hankekomisjoni liige. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (6) Hangeteks maksumusega 10 000 eurot kuni riigihanke piirmäärani moodustab vallavalitsus korraldusega vähemalt kolmeliikmelise alalise hankekomisjoni, mille koosseisus on esimees, ja komisjoni liikmed. Lisaks kuulub igakordselt hankekomisjoni konkreetse hanke eest vastutav isik. Sõltuvalt hanke iseloomust võib hankekomisjoni esimees kaasata hankekomisjoni töösse kolmandaid isikuid (erialaspetsialistid, konsultandid, konkursikomisjoni liikmeid vms).

§ 11.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  (1) Vallavalitsus võtab vastu otsused hangetes maksumusega üle riigihangete piirmäära.

  (2) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
  6) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  7) hankemenetluse lõpetamine;
  8) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (3) Hangetes maksumusega 10 000 eurot kuni riigihangete piirmäärani teeb hankija otsused käesoleva määruse § 10 lõikes 6 nimetatud hankekomisjon. Hangetes maksumusega alla 10 000 euro teeb hankija otsused vallavalitsuse ametnik, kellel asjade ostmine või vastavate teenuste ja tööde tellimine tuleneb tema tööülesannetest vastavalt ametijuhendile või hallatava asutuse juht.

§ 12.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hankelepingu alusel teostatakse ettemaksu või hanke maksumus ületab või on võrdne 10 000 euroga.

  (2) Alla 10 000 euro maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise või teenuse osutamise või tööde teostamise aluseks vallavanema või hallatava asutuse juhi kinnitatud ostudokument.

§ 13.   Avaldatav teave

  (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke ja lihthanke korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris ja Valgjärve valla kodulehel.

  (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 10 000 eurot või ületab seda, avaldatakse hanketeade riigihangete registris või Valgjärve valla kodulehel.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kohta, kui hankelepingu eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot, avaldatakse teave Valgjärve valla kodulehel.

  (4) Hanketeate ja hankedokumentide avaldamise ning muude vajalike toimingute teostamise riigihangete registris korraldab hanke eest vastutav isik hankedokumentide alusel.

§ 14.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 22.05 2012.a vastu võetud määrus nr 5 „Hangete korraldamise kord Valgjärve vallas“

Hegri Narusk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json