Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas

Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2015, 10

Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas

Vastu võetud 23.04.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab esimesse klassi mineva lapse toetuse (edaspidi toetus) maksmise tingimused ja korra Narva linnas.

 (2) Esimesse klassi mineva lapse toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi Eesti Vabariigi territooriumil asuvasse kooli ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

 (3) Toetuse maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine.

 (4) Toetuse suuruseks on 50 eurot lapse kohta.

 (5) Toetus makstakse linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

 (6) Toetuse määramist ja maksmist korraldab ning maksmiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.  Toetuse taotlemine ja maksmine

 (1) Toetust on õigustaotleda ühel lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn.

 (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse (Lisa 1), mis esitatakse Sotsiaalabiametile koolimineku aastal alates 1. septembrist kuni 30. septembrini.

 (3) Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (4) Sotsiaalabiamet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise tingimustele ning asjaolu, kas taotluses nimetatud laps asub esimeses klassis õppima.

 (5) Otsust toetuse määramise või mittemääramise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor.

 (6) Toetus makstakse hiljemalt 31. oktoobriks taotleja isiklikule pangaarvele.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Kinnitada taotluse vorm vastavalt määruse Lisale 1.

 (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlus