Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2015, 12

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 25.04.2014 nr 8
RT IV, 09.05.2014, 5
jõustumine 12.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.04.2015RT IV, 30.04.2015, 703.05.2015

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 2, 13 ja 15 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega täpsustatakse korruptsiooni ennetamise korraldust Are vallas, sealhulgas määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseis.

§ 2.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavalitsuse liige;
  3) valla ametiasutuse hallatava asutuse juht;
  4) valla valitseva mõju all oleva äriühingu juhtorgani liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab käesoleva määruse §-s 3 nimetatud isik.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsiooni registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 3.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 4.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) volikogu esimees;
  2) revisjonikomisjoni esimees;
  3) vallasekretär.

  (3) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu ning deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoniliige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (5) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, edastab komisjon deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 41.   Seotud isikute andmete esitamise kohustus

  (1) Seotud isikute andmeid on kohustatud esitama vallavolikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, ametiasutuse hallatavate asutuste juhid (v.a raamatukogude juhatajad) ning vallavalitsuse valitseva mõju all olevate äriühingute juhatuste liikmed.

  (2) Seotud isikud on defineeritud korruptsioonivastase seaduse §-s 7.

  (3) Seotud isikute andmed esitatakse vallavalitsuse raamatupidamisse iga aasta 1. märtsiks.

  (4) Isikut teavitatakse viivitamata seotud isikute andmete esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel ja täiendavalt iga aasta 31. jaanuariks.

  (5) Seotud isikute andmed tuleb esitada määruse lisana kehtestatud vormil.
[RT IV, 30.04.2015, 7 - jõust. 03.05.2015]

§ 5.   Vallavanema ülesanded

  Vallavanem tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) kohustustest kinnipidamise kontrolli.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Seotud isikute andmete esitamise vorm.
[RT IV, 30.04.2015, 7 - jõust. 03.05.2015]

/otsingu_soovitused.json