HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 4

Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis

Vastu võetud 24.04.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Kuusalu Vallavolikogu 26.05.2010 määruse nr 11 „Kuusalu Kunstide Kooli põhimääruse” § 8 lõike 2 ja § 28 lõigete 4 ning 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppekulude osaliseks katmiseks õpilaselt või tema seaduslikult esindajalt (edaspidi lapsevanem) võetava õppetasu ja õppevahendite ning muusikainstrumentide kasutamise tasu määrad Kuusalu Kunstide Koolis.

§ 2.   Õppetasude kehtestamine

  (1) Kehtestada õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta (9-kuuline õppeaasta) kuus:
  1) muusikaosakonnas kahe individuaaltunniga nädalas 30 eurot;
  2) muusikaosakonnas ühe individuaaltunniga nädalas 22 eurot;
  3) muusikaosakonnas lisapilli õpe 12 eurot;
  4) kunstiosakonnas grupitundides (sisaldab õppetarvikute kulu) 28 eurot;
  5) muusikaosakonna vabaõppes individuaalõppena 16 eurot tund.

  (2) Kehtestada õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta (8-kuuline õppeaasta) kuus:
  1) eelkoolis ühe individuaaltunniga nädalas 13 eurot;
  2) eelkoolis ainult rühmatundides 9 eurot.

§ 3.   Õppevahendite tasu kehtestamine

  Kunsti vabaõppes (sh täiskasvanuõpe) hangitakse õppevahendid õpilaste kulul.

§ 4.   Renditasude kehtestamine

  Kehtestada muusikainstrumentide kasutamise renditasu suuruseks 12 eurot õppeaastas.

§ 5.   Väljastpoolt teeninduspiirkonda tulnud õpilase õppetasu

  Väljastpoolt teeninduspiirkonda tulnud õpilase õppetasu suuruseks on Kuusalu Vallavalitsuse poolt kinnitatud arvestuslik õpilaskoha maksumus kuus.

§ 6.   Õppetasu arvestamine

  (1) Õppetasu ei võeta eelõppes juuni-, juuli-, augusti- ja septembrikuu eest ning põhi- ja lisaõppes juuni-, juuli- ja augustikuu eest.

  (2) Õppetasu arvestatakse õpilasele tema kooli nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni kooli nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Õppetasu arvestamine peatatakse õpilase pikaajalise (alates ühest kuust) põhjusega puudumise korral lapsevanema avalduse põhjal.

  (4) Vähekindlustatud perede õpilaste toetamine õppetasude maksmisel toimub vastavalt kehtivale sotsiaaltoetuste korrale.

§ 7.   Õppetasu maksmine

  (1) Vallavalitsus esitab õpilasele või lapsevanemale igakuiselt õppetasu ja õppevahendite tasu arve, mis on kohustuslik tasuda hiljemalt järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (2) Muusikainstrumendi renditasu arve esitatakse maksjale vallavalitsuse poolt kooli direktori ja õpilase või lapsevanema vahel sõlmitud lepingu alusel ning see on kohustuslik tasuda ühekordse maksena hiljemalt 30. novembriks.

§ 8.   Võlgnevused

  Õppetasu tasumata jätmisest tekkiva võlgnevuse sissenõudmise kord kehtestatakse kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimustes ja korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Kontrolli käesoleva määruse täitmise üle teostab kooli direktor.

  (2) Kuusalu Vallavolikogu 25.05.2016 määrus nr 29 „Õppe-,õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 1. septembril 2019.

Margus Soom
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json