ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 16

Meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.04.2019 nr 35
, rakendatakse alates 1.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 ning sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4,,Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4,,Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) rakendamise tingimused ja kord Jõelähtme vallas.

  (2) Määruse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, mille tulemusena paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

  (3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid sotsiaalkaitseministri määruses sätestatud tähenduses.

§ 2.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse vallaeelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlbulikest kuludest. Kohaliku omavalitsuse omafinantseering on 15% abikõlbulikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Eluruumi kohandamise tööde (edaspidi tööd) eest tasub Jõelähtme vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tööde teostajale.

  (4) Kohanduse saajale võib vallavalitsus kehtestada omaosaluse, kui tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda. Omaosaluse suurus ei tohi olla kohanduse saamise takistuseks.

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Eluruumi kohandamist on õigus saada isikul:
  1) kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne tegelik elukoht ja kohandatav eluruum on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Jõelähtme valla haldusterritooriumil.

  (2) Isikul on õigus saada käesoleva määruse alusel eluruumi kohandamist ühel korral.

§ 4.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui Riigi Tugiteenuste Keskus on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, otsustab vallavolikogu selles osalemise ja üle ühe eelarveaasta kohustuste võtmise.

  (2) Taotlusvoorus osalemisel avaldab vallavalitsus Jõelähtme valla veebilehel ja võimalusel vallalehes Jõelähtme järgmise teabe:
  1) taotluse esitamise tähtaeg (vähemalt 30 kalendripäeva teabe avaldamisest);
  2) kohanduste tegemise periood (kuni 24 kalendrikuud);
  3) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  4) taotluste posti ja e-posti teel saatmise aadressid.

§ 5.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) esindaja olemasolu korral esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus.

  (2) Taotluse esitamisel kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
  3) on esitanud tõesed andmed.

§ 6.   Taotluse lahendamine

  (1) Taotlused registreeritakse ja menetletakse nende saabumise järjestuses.

  (2) Kui taotlusi on esitatud rohkem, kui on määratud kohanduste arv, jäetakse need järjekorda ja menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil või kokkuleppel taotluse esitajaga lahendatakse Jõelähtme valla õigusaktides sätestatud korras.

  (3) Vallavalitsus kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust.

  (4) Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) taotleja ei ole õigustatud isik või taotlus ei vasta nõuetele;
  2) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  3) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  4) eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  6) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  7) taotleja ei ole nõus tasuma omaosalust;
  8) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

  (5) Vallavalitsus esitab nõuetele vastavate taotluste koondtaotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele.

  (6) Peale Riigi Tugiteenuste Keskuselt koondtaotlusele positiivse otsuse saamist annab vallavalitsus korralduse eluasemete kohandamiseks. Korralduses märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) kohandatava eluruumi asukoht;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  4) taotleja kohustus leida tööde teostaja ja sõlmida tööde tegemiseks leping;
  5) eluruumi kohandamise eeldatav maksumus, vallavalitsuse tasutava summa ja taotleja osaosaluse suurus;
  6) vallavalitsuse õigus viie aasta jooksul otsuse tegemisest kontrollida, kuidas eluruumi kohandamine on parandanud kohanduse saaja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid.

  (7) Isikul, kelle taotluse vallavalitsus jätab rahuldamata, on õigus esitada uus taotlus järgmises taotlusvoorus.

§ 7.   Lepingute sõlmimine

  (1) Vallavalitsus sõlmib kolmepoolse lepingu isikuga, kelle taotluse vallavalitsus on rahuldanud ja töid tegeva ettevõtjaga.

  (2) Lepingus märgitakse:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) kohandatav ruum, tööd ja paigaldatavad esemed;
  3) tööde tähtaeg;
  4) tööde maksumus vastavalt soodsamale hinnapakkumisele või ühikuhinnale;
  5) vallavalitsuse tasutav osa tööde maksumusest;
  6) kohanduse saaja tasutav omaosalus tööde maksumusest;
  7) tööde eest tasumise kord ja tähtajad;
  8) tööde, sh kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  9) lepingu sõlmimisel ja täitmisel saadud ja loodud dokumentide säilitamise aeg;
  10) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed.

§ 8.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Vallavalitsus säilitab käesoleva määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente seaduses sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse viisil, mis võimaldab eristada käesoleva määruse rakendamisel tehtud väljamakseid muudest maksetest.

  (2) Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja ellu viimisele. Info kogumiseks on vallavalitsusel õigusteha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid ning koostada nende tegevuste kohta akt.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.maist 2019.

  (2) Määrus kehtib kuni 31. august 2023.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json