Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tori valla tunnustuse avaldamise kord

Tori valla tunnustuse avaldamise kord - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2019, 18

Tori valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 18.04.2019 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 7 lõike 1 ning Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 „Tori valla põhimäärus“ § 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  (1) Tori vald avaldab tunnustust Tori valla aukodaniku, aasta tegija, aasta ettevõtja, aasta noore, aasta haridustöötaja, aasta sotsiaalvaldkonna edendaja, aasta kultuuriedendaja, aasta sportlane, aasta spordiedendaja ja tubli õppuri nimetuse ning tänukirja andmisega.

  (2) Käesoleva korraga on sätestatud Tori vallas väljaantavad tunnustuste viisid ja kandidaatide esitamise, hindamise, valiku ning tunnustuse väljaandmise kord.

2. peatükk TORI VALLA AUKODANIKU STATUUT 

§ 2.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava Tori valla kõrgeima autasu “Tori valla aukodanik” (edaspidi aukodanik) nimetuse ning sellega kaasneva tunnistuse, valla vapimärgi ja rahalise kingituse andmise korra.

§ 3.   Aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Aukodaniku nimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma elutööga on tööalaselt või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

  (2) Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse austusavaldusena üksikisikule, kelle elutöö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Tori valla arengut.

  (3) Erandina võib valla aukodaniku nimetuse andmiseks esitada ka inimesi väljastpoolt valda, kelle tegevus on olnud eriliselt silmapaistev või Tori valda tutvustav.

  (4) Kandidaadi tegevus peab olema pikema perioodi jooksul:
  1) kaasa aidanud Tori valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele;
  2) parandanud paikkonna majanduslikku olukorda;
  3) parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või toonud vallale tuntust.

  (5) Autasustamine toimub Tori valla aastapäeva tähistamisel. Erandjuhtudel võib autasustamine toimuda ka muul ajal. Teade valla aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 4.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid kandidaatide kohta aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha vallavolikogu liikmed, vallavalitsus ja vallavanem. Vähemalt kahekümne allkirjaga on õigus ettepanek esitada vallakodanikel, valla hallatavatel asutustel, vallas tegutsevatel ettevõtetel, liitudel, seltsidel, seltsingutel ja klubidel.

  (2) Taotlused koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse hiljemalt 15. septembriks või volikogu poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Vallavalitsus esitab saabunud ettepanekud koos omapoolse arvamusega volikogule.

  (4) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu poolthäälte enamusega.

  (5) Põhjendatud juhul võib volikogu aukodaniku nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Tori valla aukodaniku nimetus antakse üldjuhul korraga ühele isikule.

  (7) Erandkorras võidakse anda välja korraga kuni kolm aukodaniku nimetust.

  (8) Aukodaniku nimetuse võib anda postuumselt.

  (9) Aukodanikule antakse valla aukodaniku tunnistus, millele kantakse aukodaniku nimetuse saaja ees- ja perekonnanimi, volikogu otsuse number ja vapimärgi järjekorranumber.

  (10) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse vallavolikogu pitsatiga.

  (11) Tunnistusega kaasneb valla vapimärk ja rahaline kingitus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordses töötasu alammääras, välja arvatud postuumselt välja antud aukodaniku nimetuse korral.

  (12) Tori valla aukodaniku tunnistuse annavad üle vallavolikogu esimees ja vallavanem.

  (13) Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse.

  (14) Arvestust aukodaniku nimetuse andmise üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

3. peatükk TORI VALLA AASTA TEGIJA STATUUT 

§ 5.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla aasta tegija” (edaspidi Aasta tegija), sellega kaasneva tunnistuse ja meene andmise korra.

§ 6.   Aasta tegija aunimetuse andmine

  (1) Aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele ja/või juriidilisele isikule või kollektiivile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust viimase aasta jooksul.

  (2) Kandidaadi tegevus peab olema:
  1) kaasa aidanud Tori valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele, toonud vallale tuntust või;
  2) parandanud paikkonna majanduslikku olukorda või;
  3) parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või;
  4) kaasa aidanud vallaelanike elujärje parandamisele.

  (3) Autasustamine toimub Tori valla aastapäeva tähistamisel. Erandjuhtudel võib autasustamine toimuda ka muul ajal. Teade Aasta tegija nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 7.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta tegija aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks või volikogu poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Aasta tegija nimetuse andmise otsustab vallavolikogu poolthäälte enamusega.

  (4) Aasta tegija nimetuse võib anda mitmele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib volikogu Aasta tegija nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta tegijale antakse vastav tunnistus ja meene.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Tori Vallavolikogu pitsatiga.

  (8) Aasta tegija aunimetuse tunnistuse annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Aasta tegija aunimetuse andmise üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

4. peatükk TORI VALLA AASTA ETTEVÕTTE STATUUT 

§ 8.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla aasta ettevõte” (edaspidi Aasta ettevõte), sellega kaasneva tunnistuse ja meene andmise korra.

§ 9.   Aasta ettevõtte aunimetuse andmine

  (1) Aasta ettevõtte aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal juriidilisele isikule, kelle tegevus on mõjutanud valla arengut.

  (2) Aasta ettevõtte aunimetus antakse tunnustusena juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on soodustanud majanduse arengut, loonud uusi töökohti, tõstnud valla tuntust ja mainet.

  (3) Autasustamine toimub Tori valla aastapäeval. Erandjuhtudel võib autasustamine toimuda ka muul ajal. Teade Aasta ettevõtte nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 10.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta ettevõtte aunimetuse kandidaatide kohta võivad esitada volikogu ja vallavalitsuse liikmed.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Aasta ettevõtte nimetuse andmise ettepaneku Tori vallavalitsusele teeb kinnitamiseks Tori vallavolikogu majanduskomisjon.

  (4) Aasta ettevõtte nimetus antakse üldjuhul korraga ühele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib Aasta ettevõtte nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta ettevõttele antakse vastav tunnistus ja meene.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

  (8) Aasta ettevõtte aunimetuse tunnistuse annab üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Tori valla aasta ettevõtete üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

5. peatükk TORI VALLA AASTA NOORE STATUUT 

§ 11.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla aasta noor” (edaspidi Aasta noor), sellega kaasneva tunnistuse ja meene andmise korra.

§ 12.   Aasta noor aunimetuse andmine

  (1) Aasta noor aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele isikule vanuses 7-26 eluaastat või Tori vallas tegutsevale noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saavutused aasta jooksul on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.

  (2) Aasta noor aunimetuse andmisel arvestatakse saavutusi valla noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises ja noorte omaalgatusliku tegevuse propageerimises aasta jooksul.

  (3) Autasustamine toimub Tori valla aastapäeva tähistamisel või muul ajal. Teade Aasta noor nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 13.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta noor aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15.septembriks või vallavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Aasta noor nimetuse andmise ettepaneku Tori vallavalitsusele teeb Tori vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon ning kultuurikomisjon.

  (4) Aasta noor nimetuse võib anda mitmele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib Aasta noor nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta noorele antakse vastav tunnistus ja meene.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

  (8) Aasta noor aunimetuse tunnistuse annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Aasta noor aunimetuse andmise üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

6. peatükk TORI VALLA AASTA HARIDUSTÖÖTAJA STATUUT 

§ 14.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla aasta haridustöötaja” (edaspidi Aasta haridustöötaja), sellega kaasneva tunnistuse ja meene andmise korra.

§ 15.   Aasta haridustöötaja aunimetuse andmine

  (1) Aasta haridustöötaja aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal Tori valla lasteaiaõpetaja, üldhariduskooli õpetaja, huvikooliõpetaja ja -treeneri, noorsootöötaja (huvijuht, ringijuht), tugiteenuste osutaja (psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) või haridusasutuse juhile (edaspidi õpetaja) tunnustamise, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Tori valla arengut.

  (2) Aasta haridustöötaja aunimetuse andmisel arvestatakse valla hariduse valdkonna parandamisele kaasaaitamises ja silmapaistvate tulemuste saavutamisi.

  (3) Autasustamine toimub Tori valla õpetajate päeva tänuüritusel. Teade Aasta haridustöötaja nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 16.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta haridustöötaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 1. septembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Aasta haridustöötaja nimetuse andmise ettepaneku Tori vallavalitsusele teeb Tori vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjon.

  (4) Aasta haridustöötaja nimetuse võib anda mitmele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib Aasta haridustöötaja nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta haridustöötajale antakse vastav tunnistus ja meene.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

  (8) Aasta haridustöötaja aunimetuse tunnistuse annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Aasta haridustöötaja aunimetuse andmise üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

7. peatükk TORI VALLA AASTA SOTSIAALVALDKONNA EDENDAJA STATUUT 

§ 17.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla aasta sotsiaalvaldkonna edendaja” (edaspidi Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja), sellega kaasneva tunnistuse ja meene andmise korra.

§ 18.   Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse andmine

  (1) Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse eesmärk on väärtustada Tori valla sotsiaalvaldkonnas või sellega seonduvas valdkonnas tegutsevat isikut, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud valdkonna arendamisse.

  (2) Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetus antakse isikule, kelle töö, tegevus või isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

  (3) Autasustamine toimub Tori valla aastapäeva tähistamisel või muul ajal. Teade Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 19.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja nimetuse andmise ettepaneku teeb Tori vallavalitsusele Tori vallavolikogu sotsiaalkomisjon.

  (4) Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja nimetuse võib anda mitmele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta sotsiaalvaldkonna edendajale antakse vastav tunnistus ja meene.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

  (8) Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse tunnistuse annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse andmise üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

8. peatükk TORI VALLA AASTA KULTUURIEDENDAJA STATUUT 

§ 20.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla aasta kultuuriedendaja” (edaspidi Aasta kultuuriedendaja), sellega kaasneva tunnistuse ja meene andmise korra.

§ 21.   Aasta kultuuriedendaja aunimetuse andmine

  (1) Aasta kultuuriedendaja aunimetuse eesmärk on väärtustada Tori valla kultuuriedendajaid, kes on pälvinud kultuuriavalikkuse tähelepanu või on silmapaistvalt hästi esinenud erialastel konkurssidel ja aidanud kaasa Tori valla kultuurielu edendamisele.

  (2) Aasta kultuuriedendaja aunimetus antakse inimesele või kollektiivile olenemata tema viljeldavast valdkonnast (kirjandus, muusika, fotograafia, tants jne).

  (3) Autasustamine toimub Tori valla aastapäeva tähistamisel või muul ajal. Teade Aasta kultuuriedendaja nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 22.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta kultuuriedendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Aasta kultuuriedendaja nimetuse andmise ettepaneku teeb Tori vallavalitsusele Tori vallavolikogu kultuurikomisjon.

  (4) Aasta kultuuriedendaja nimetuse võib anda mitmele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib Aasta kultuuriedendaja nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta kultuuriedendajale antakse vastav tunnistus ja meene.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

  (8) Aasta kultuuriedendaja aunimetuse tunnistuse annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Aasta kultuuriedendaja aunimetuse andmise üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

9. peatükk TORI VALLA AASTA SPORTLASE STATUUT 

§ 23.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla aasta sportlane” (edaspidi Aasta sportlane), sellega kaasneva tunnistuse ja meene andmise korra.

§ 24.   Aasta sportlase aunimetuse andmine

  (1) Aasta sportlase aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele isikule, kelle sportlikud saavutused aasta jooksul on olnud märkimisväärsed.

  (2) Aasta sportlase aunimetus antakse Tori valla sportlasele või võistkonnale, kes on esindanud valda ning saavutanud vabariiklikel või rahvusvahelistel suurvõistlustel märkimisväärseid tulemusi.

  (3) Autasustamine toimub Tori valla aastapäeval või muul tähtpäeval. Teade Aasta sportlase nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 25.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta sportlase aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Aasta sportlase nimetuse andmise ettepaneku teeb Tori vallavalitsusele Tori vallavolikogu kultuurikomisjon.

  (4) Aasta sportlase nimetuse võib anda mitmele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib Aasta sportlase nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta sportlasele antakse vastav tunnistus ja meene.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

  (8) Aasta sportlase aunimetuse tunnistuse annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Aasta sportlase aunimetuse andmise üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

10. peatükk TORI VALLA AASTA SPORDIEDENDAJA STATUUT 

§ 26.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla aasta spordiedendaja” (edaspidi Aasta spordiedendaja), sellega kaasneva tunnistuse ja meene andmise korra.

§ 27.   Aasta spordiedendaja aunimetuse andmine

  (1) Aasta spordiedendaja aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal Tori valla spordivaldkonna aktivistile, treenerile või juhendajale, kes on aasta jooksul spordivaldkonnas silma paistnud ning on panustanud valla spordi arengusse.

  (2) Aasta spordiedendaja aunimetus antakse Tori valla spordivaldkonna aktivistile, treenerile või juhendajale, kes on panustanud Tori valla sporditegevuse edendamisse.

  (3) Autasustamine toimub Tori valla aastapäeval või muul tähtpäeval. Teade Aasta spordiedendaja nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 28.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid Aasta spordiedendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks või vallavalitsuse poolt määratud muuks tähtpäevaks.

  (3) Aasta spordiedendaja nimetuse andmise ettepaneku teeb Tori vallavalitsusele Tori vallavolikogu kultuurikomisjon.

  (4) Aasta spordiedendaja nimetuse võib anda mitmele isikule.

  (5) Põhjendatud juhul võib Aasta spordiedendaja nimetuse jätta välja andmata.

  (6) Aasta spordiedendajale antakse vastav tunnistus ja meene.

  (7) Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

  (8) Aasta spordiedendaja aunimetuse tunnistuse annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

  (9) Arvestust Aasta spordiedendajate aunimetuse andmise üle peab Tori Vallavalitsuse kantselei.

11. peatükk TORI VALLA TUBLI ÕPPURI STATUUT 

§ 29.   Statuudi reguleerimisala

  Statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt välja antava aunimetuse “Tori valla tubli õppur” (edaspidi Tubli õppur), sellega kaasneva kiituskirja ja meene andmise korra.

§ 30.   Tubli õppuri aunimetuse andmine

  (1) Tubli õppuri aunimetuse andmise eesmärk on tunnustada õpilasi aineolümpiaadidel ja konkurssidel eduka esinemise ning väga heade õpitulemuste eest.

  (2) Tubli õppuri aunimetus antakse Tori valla üldhariduskoolis ja huvikoolis õppivale õpilasele vähemalt ühest alljärgnevast kriteeriumist lähtuvalt:
  1) kes lõpetab 9. või 12. klassi keskmise hindega 4,8 - 5,0;
  2) kes lõpetab huvikooli põhiõppe kiitusega;
  3) kes on edukalt esinenud maakondlikel olümpiaadidel ning saavutanud I – III koha;
  4) kes on osalenud vabariiklikel olümpiaadidel;
  5) kes on edukalt osalenud maakondlikel konkurssidel ning saavutanud I koha;
  6) kes on edukalt osalenud vabariiklikel konkurssidel ning saavutanud I - III koha;
  7) kes on osalenud rahvusvahelistel olümpiaadidel või konkurssidel;
  8) kes on võistelnud spordivõistlustel maakondlikel või vabariiklikel võistlustel ning saavutanud I –III koha.

  (3) Autasustamine toimub kevadel toimuval vallavanema vastuvõtul. Teade Tubli õppuri nimetuse määramise kohta avaldatakse valla ajalehes ja valla koduleheküljel.

§ 31.   Menetlus

  (1) Õpilaste tunnustamiseks esitavad üldhariduskoolide ja huvikooli direktorid määruses sätestatud tunnustamise eelduste esinemise korral Tori vallavalitsusele kirjalikult tunnustatavate nimekirja iga aasta 25. maiks.

  (2) Tublile õppurile antakse vastav kiituskiri ja meene.

  (3) Kiituskirjale kirjutab alla vallavanem ning kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

12. peatükk TORI VALLA TÄNUKIRJA STATUUT 

§ 32.   Statuudi reguleerimisala

  Tori valla tänukiri antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena.

§ 33.   Menetlus

  (1) Ettepanekuid tänukirja andmiseks võivad teha kõik isikud.

  (2) Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult vallavalitsuse kantseleile.

  (3) Ettepanekus tuleb näidata:
  1) esitatud isiku nimi;
  2) tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
  5) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.

  (4) Tänukirja andmise otsustab ja tänukirjale kirjutab alla vallavanem. Tänukiri kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.

  (5) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

13. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 34.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tori Vallavolikogu 26.09.2006 määrus nr 25 „Tori Vallavalitsuse tänukirja statuudi kehtestamine“;
  2) Are Vallavolikogu 22.05.2015 määrus nr 14 „Are valla tunnustuse avaldamise kord“;
  3) Sauga Vallavolikogu 20.12.2012 määrus nr 24 „Sauga valla tunnustuse avaldamise kord“;
  4) Sauga Vallavolikogu 15.03.2012 määrus nr 5 „Sauga valla aukodaniku nimetuse statuudi kehtestamine“;
  5) Sauga Vallavolikogu 20.12.2012 määrus nr 25 „Sauga valla teenetemärgi statuut“;
  6) Sauga Vallavolikogu 20.10.2008 määrus nr 36 „Sauga valla aasta haridustöötajate statuut“;
  7) Tori Vallavolikogu 26.09.2006 määrus nr 27 „Tori valla emeriitdirektori statuudi kehtestamine“.

§ 35.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json